Blog

Jednotkový klíč, popsaný ve stupni VII., je nejdůležitějším klíčem v kabale a slouží kabalistovi za jakousi průpravu. Jednotkovým klíčem se nazývá především proto, protože reprezentuje číslo jedna a jednotka je číslem Boha. Vhodnou meditací přijde kabalista na to, že má jednotkového klíče použít jen pro svůj vlastní vývin a že není radno pracovat s...

Vyvolá-li kabalista v ákášickém principu Ä-vibraci, je mu možno, poznat vznik a tajemství života a smrtu ve vztahu k proměně. Tím je ve svém přesvědčení znova posílen, že ve skutečnosti není smrti a že je takzvaná smrt pouze proměnou z jednoho stavu do druhého. Také příčiny proměny a všechny slouvislosti se kabalistovi vyjasní vibrací písmene Ä....

Z-vibrace, vyvolaná v ákášickém principu, ovlivňuje vyšší rozumovou sílu, zejména ve vztahu k takzvanému poznání. Tato schopnost -silně probuzená je v souladu se všemi univerzálními zákony mikro a makrokosmu. Samozřejmě se projevuje také ve všech tvarech vědomí a přichází k plnému uplatnění v kabalistickém smyslu.

Kdo ovládá v ákášickém principu tuto vibraci, dozví se o pravém vzniku životního rytmu a o jeho významu. Tato písmenová vibrace ovlivňuje také zákony evoluce od počátku stvoření až k zdokonalení. Jelikož je tato vibrace velmi těžko pochopitelná, podaří se proto jen zkušenému kabalistovi, který se svou vědeckou prací došel až sem, dokonale rozumět a...

Právě tak jako V, není ani písmeno X kabalisticky samostatné písmeno, nýbrž je složením písmen KS a jako takové se také hodnotí. V důsledku toho nemá X jako písmeno žádnou kabalistickou souvislost, takže odpadá jeho analogický popis.

V ákášickém principu vyvolá W-vibrace kosmické spojení vědomí a kosmické vnímání vědomí, čili kabalisticky vzato, kosmickou intuici. Z vyššího kosmického hlediska je tato písmenová vibrace kromě toho aspektem kosmické všelásky. Pouze onomu kabalistovi, který dokáže v ákášickém principu vyvolat vibraci W, dovolí Božská Prozřetelnost, aby pochopil a...

Písmeno V není z kabalistického hlediska žádné přímé písmeno a hodnotí se většinou jako F, které má tutéž fonetickou výslovnost. Vysloví-li se V měkce, je již W: vysloví-li se naproti tomu ostře, poslouchá se foneticky jako F. Následkem toho odpadají analogické přívlastky V a následuje popis písmene W.

Vibrace písmenu U v ákášickém principu propůjčuje kabalistovi schopnost pochopit tento princip v aktu stvoření a z hlediska karmy. Ovládá-li kabalista mistrně tuto vibraci, což je možno dosáhnout častým opakováním cviků, projeví se mu pra-bytí všeho jsoucna svými tvary, takže je může dokonale pochopit a přiblížit svému vědomí. Tuto vlastnost a...

V ákášickém principu vzbuzuje tato písmenová vibrace vysokou inspiraci, která se vztahuje zejména na vše zákonité tohoto principu. Který kabalista byl T vibrací v ákášickém principu vybaven tímto darem, pozná, že se mu při všem, co zaujímá jeho pozornost a jeho zájem, dostává Božské inspirace a intuice.

Při popisování vibrace písmene S jsem se zmínil, že písmeno K znamená všemohoucnost -pra-světlo a vibrace písmene S pra-oheň. Obojí, pra-světlo a pra-oheň spojuje vibrace písmene SCH a poukazuje tím na nemanifestující všemohoucnost. SCH-vibrace reprezentuje tedy princip, který je vibracím K a S nadřazený. SCH je tedy oním písmenem, se kterým...

V ákášickém principu je vibrace S všepronikající silou - všesilou - v protikladu s vibrací K, která zastupuje všemohoucnost. Písmeno S je tedy kvantitativní formou prvního pra-principu nejvyšších Božských vlastností. S, je jako všemouhocí sílu nutno brát substantivně, K naproti tomu se hodnotí jako nejvyšší Božská ctnost. Kdo dokáže v ákášickém...

V ákášickém principu se tato písmenová vibrace připisuje zároveň s některými jinými vibracemi nevázanosti a svobodě. Který kabalista vyvolá tuto písmenovou vibraci v Ákáše, stane se strážcem a pánem svobody a nevázanosti. V tomto stavu se cítí být vnitřně dokonalým, cítí se být osvobozen od tísnivého břemene zákonů, protože ovládáním všech...

QU je sloučením písmen KW a E a nepovažuje se tedy za samostatné písmeno. Hebrejská kabala má QU ve vyslovování za K a má také tentýž význam. Z kabalistického hlediska se QU s nějakými vlastními analogiemi nehodnotí jako samostatné písmeno.

V ákášickém principu vyvolá tato písmenová vibrace touhu po duchovním pokroku, po duchovním zdokonalení a po nejvyšším zduchovnění vůbec. Je v ní zakotven nejvyšší způsob projevu zákona evoluce každého ducha. Kterého kabalistu přiměje tato písmenová vibrace v ákášickém principu k tomu, aby stále víc toužil po vzestupu k Božskému světlu, pocítí...

V ákášickém principu je vibrace písmeno O vibrací spravedlnosti jako pra-princip, jako dodržování zákonitosti, jako uznání a ocenění Božských zákonů. Vyvolá-li kabalista v ákášickém principu vibraci O a sní se identifikuje, dosáhne Božské spravedlnosti. Nebude nikdy jednat nespravedlivě, nikdy neuklouzne, neboť jakmile se propracoval až sem, je...

V ákášickém principu vyvolá ovládání této písmenové vibrace nejvyšší stav blaženosti, takže je kabalista skutečně schopen se povznést - jak se říká - do samého nebe. V tomto stavu blaženosti jsou všechny jeho ctnosti, pocity, atd., které se týkají hrubohmotného, astrálního a mentálního světa, vypojeny a kabalista prožívá nejvyšší blaženost, která...

V ákášickém principu je tato písmenová vibrace v analogii s pra-principem vody. Božská Prozřetelnost stvořila pomoci M vibrace vodu ve všech fázích jsoucna, tedy v pra-principu -principu tekutiny až k realizaci na našem hrubohmotném světě. Kabalista se touto písmenovou vibrací v Ákáše naučí správně pochopit poznat a ovládat pra-princip vody z...

V ákášickém principu reprezentuje tato písmenová vibrace nejvyšší Božské ctnosti, které se slovy nedají vůbec vyjádřit, bez rozdílu jejich povahy. Kabalista upotřebí tuto písmenovou vibraci většinou jen tehdy, chce-li pojmout Božský majestát nebo velikost Boha ve tvaru nejčistších ctností. Pomocí této vibrace pozná, jak se jeví Božské ctnosti v...

V ákášickém principu je vibrace písmene K všemohoucností, která je rovněž jednou z božských ctností. Tamtéž se všemohoucnost manifestuje jako nejvyšší představitelná síla. Kabalistovi, který tuto vibraci ovládá, se jeví tato ctnost jako všeobjímající moc, se kterou může jak v mikrokosmu, tak i v makrokosmu konat přímo zázraky. Tato ctnost se...

V ákášickém principu je J vibrace nejvyšší, všeobjímající, tedy vibrace kosmické lásky. J vibrace uschopňuje kabalistu, pojmout a procítit lásku, která je jednou z nejvyšších božských ctností, ve všech jejich aspektech jak v mikro tak i v makro kosmu.

V ákášickém principu podléhá tato písmenová vibrace osudu, tedy karmickému zákonu, zákonu o příčině a účinku. Veškeré dění, všechen život spadá pod tuto písmenovou vibraci. Také zákon evoluce všeho stvořeného je jí vyjádřen. Zároveň se v této písmenové vibraci manifestuje Božská Prozřetelnost v nejsubtilnější formě. V abecedě je I desátým písmenem...

V ákášickém principu manifestuje vibrace písmene CH ctnost jasnosti a dokonalé čistoty. Kabalista, který tuto vibraci ovládá, dosáhne schopnosti rozlišovat správně jasné od nejasného, odstraňovat z cesty všechny nejasnosti, vše poznávat a všemu rozumět v nejčistší formě. Tato písmenová vibrace vyjadřuje vše to, co je míněno slovy: "Čistota všech...

V Ákáše reprezentuje toto písmeno moc slova. Kabalistické upotřebení tohoto písmene v ákášickém principu umožní kabalistovi rozumět kosmické řeči a kabalisticky ji upotřebit. Vysoký význam této možnosti jsem uvedl v předchozí, teoretické části, tohoto popisu. Ovládáním H-vibrace v ákášickém principu dosáhne kabalista také schopnosti, propůjčit...