Blog

Jak krásné je pracovat vždy s rozvahou a s klidem za každých okolností. Rozvaha a klid jsou vlastně našimi velkými pomocníky při veškeré naší činnosti. Umožňují nám, abychom vše řádně rozvážili dříve, nežli se rozhodneme něco důležitého vykonat, vypracovat, udělat. Tímto postupem se také uchráníme před častými neúspěchy, nepříjemnostmi, neštěstím,...

Omlouvání je vždy známkou nějaké chyby (ublížení, nactiutrhání, špatného skutku, nedodržení slova, slibu, smlouvy apod.), kterýchžto skutků (některého z nich) jsme se dopustili, ať již omylem, čirou náhodou nebo svévolně, ale nakonec jsme uznali své provinění, a proto poctivě a upřímně žádáme svou oběť za prominutí, odpuštění. Je-li tato snaha...

Mnozí z nás si musíme upřímně přiznat, že naše láska a úcta k zemřelým rodičům je mnohdy přílišná a neopodstatněná. Dokud naši rodiče žijí, projevujeme jim patřičnou lásku a úctu, jak si opravdu zasluhují. Když ale zemřou, jsou pro nás ztraceni, tak jako ostatní bližní. Jejich památku uctíváme jen ve vzpomínkách a přejeme jim to nejlepší - vzato z...

Jsme přítomní určitému úřednímu jednání, kde jsme důležitým činitelem. Během rozhovoru o tom či onom problému, věci se náhle ocitneme před určitou otázkou, kterou ani jako odborníci nemůžeme ihned rozřešit a správně na ní odpovědět. Nikde nemáme žádný opěrný bod, o který bychom se mohli opřít. Odpovídáme vyhýbavě, nerozvážně se zapleteme do věcí a...

Nejvíce vzdorovitosti nalézáme u dětí. Ale také dospělí lidé si, zejména z dětství, přinášejí do pozdějšího věku vzdorovitost. Jak vzdorovitost vzniká? Někdo nám vážně nebo přímo rozkazovacím způsobem řekne, abychom něco vykonali, abychom ihned odešli z místnosti. Z jeho chování poznáváme uraženost, zlost, rozčilenost, nevoli a zřejmou antipatii...

Čvn 09

Chamtivost

Motto: Chamtivostí se nikdo nikdy nenasytí

Někdo svým rozumem těžko chápe určité věci a také těžkopádně, neobratně pracuje. To znamená, že nemá dost vyvinutý bystrý a okamžitý postřeh, aby ihned pochopil, oč jde, jaký je význam té či oné věci, záležitosti, a proto potřebuje k pochopení více času nežli normální nebo bystrý člověk. Jeho vývojová duchovní stránka je velmi pomalá a vždy...

Někdy býváme apatičtí, ke všemu lhostejní, takže spoléháme jedině na Prozřetelnost. Je to vyčerpanost, popřípadě neúspěchy, nebo lenost, slabost, nechuť ke cvičení, k jakékoliv činnosti, kteréžto stavy, vlastnosti, nálady se dohromady shrnují v apatii vůči všemu. Jako východisko z tohoto stavu hledáme oporu v Prozřetelnosti. Tento postup není...

Jak se je krásné radovat se z úspěchů druhých lidí. Upřímně s nimi prožíváme radost, tak jako kdyby tyto jejich úspěchy byly naše vlastní. Ovšemže není třeba připomínat, že předpokládáme úspěchy získané pozitivními (aktivními) i negativními (pasivními) vlastnostmi, které jsou výsledkem šlechetných snah našich bližních. Touto svou upřímnou radostí v...

Někdy se ocitáme v takových rozpoloženích, že si je nemůžeme srovnat se skutečností. Jsou to přeludy jako v říší snů a pohádek, kde se cítíme tak blažení a volní, že přitom zapomínáme na holou skutečnost, kdo a kde v takovém okamžiku jsme. Je to zase naše podvědomí, jež nás rádo zavádí do těchto zmíněných ožehavých stavů, které se stupňují a...

Často jsme svědky, jak někdo nevědomky napodobuje chování a způsoby svého bližního. Takový člověk je opravu jako opice. Kde co vidí, ihned se po tom bez rozmyšlení opičí, napodobuje to. Jsou to zpravidla nesamostatné povahy, které rády respektují povahy silnější, a co se jim na nich líbí, zvláště nějaké gesta, zvyky, obyčeje, líbivá slova, věty,...

Tato vlastnost často přepadá člověka, který se bojí vlastního stínu. Je to ustrašená povaha, která odmítá bojovat proti všemu škodlivému, s čím přichází do styku. V prvé řadě jsou to negativní (pasivní) vlastnosti působící na něho až tak mocně, že v něm vyvolávají i halucinace, strašáky, neskutečnosti, zkreslenosti, zvrácenosti, a těchto věcí se...

Rozeznáváme skutečnosti dočasné, tvořené pro hmotnou úroveň, a skutečnosti trvalé, tvořené pro Věčnost, tedy ve Věčnosti. Hmotná úroveň sama je skutečnost, stále se opakující, neboť se v ní zrcadlí univerzální Prozřetelnost se všemi svými vlastnostmi, tvary, rozměry, jakostmi v čase a prostoru. To je absolutní Pravda. Jenomže to co je hmotné,...

Nevzhledný člověk svým zevnějškem jistě budí špatný dojem, i kdyby byl ve svém jádru třeba dobrý. Proto si svůj zevnějšek, tím míníme v našem případě hmotné tělo, šat, obuv a prádlo, musíme vždy napřed řádně upravit podle toho, jdeme-li do práce, kde přicházíme do styku třeba s nečistými surovinami, nebo jestli pracujeme s čistým materiálem, nebo v...

Člověk dopouštějící se takových činů, které neodpovídají normální lidské povaze, se vlastně stává zvířetem v lidské podobě. Jsou to lidé nerespektující žádné zákony, ani univerzální ani hmotné. Propadají různým vášním, dejme tomu opilství, a v tomto stavu se dopouštějí třeba znásilňování žen, nebo se mezi sebou perou a dokonce i vraždí, nebo se na...

Je pro nás přímo neštěstím, jestliže jsou nám naše chyby a jejich následky zastírány všelijakými planými výmluvami, marným utěšováním, že to nejsme my, kdo se dopouští těch či oněch chyb, omylů, že taková chyba, vada, omyl nestojí za to, abychom o nich uvažovali, když se druzí dopouštějí mnohem větších chyb a omylů, a že kde není žalobce, není ani...

Kvě 29

Obratnost

Obratnost je určitý druh dobré přizpůsobivosti. V životě jistě prožíváme dost vážných situací, které nás nutí, abychom byli opatrní a neuškodili si svým jednáním v existenci, na zdraví, na majetku a podobně. Proto v takových případech používáme pozitivní (aktivní) vlastnost obratnost, která nás chrání před škodlivými vlivy a nepříjemnými...

Jak víme, radost ze života je známkou dobrého zdraví. Jsme při tom optimističtí, vše vidíme v krásných barvách, nic nás nezarmucuje, neupoutává nás k sobě nic, co by nás zatěžovalo, jako jsou například starosti, bolesti, zármutek, pesimismus, hněv, zlost, nevraživost, závist, nenávist, urážlivost, žalost, lítost, lakomost a podobné negativní...

Kvě 27

Mírnost

Mírnost je ušlechtilá vlastnost, kterou používají všichni lidé dobré vůle. Jestliže nás někdo hněvivě a prudce napadne, mírníme se ve svém postoji a svou mírností útočníka pomalu ale jistě uklidňujeme. Mírnost znamená také to, že mírně používáme vše co nám štědrá Příroda dává. Zajisté je dobré a osvědčené přísloví: Používej všeho s Mírou! Člověk...

Vyrovnanost je dobrá pozitivní (aktivní) vlastnost, která nám dopomáhá k absolutní živlové rovnováze. Tato vlastnost se v nás musí stále, vždy a všude projevovat, abychom z ní mohli čerpat pravý užitek. Zejména je zapotřebí, abychom se bez jakýchkoliv škodlivých následků vyrovnali s každou situací, se všemi problémy a se vším, co nás v životě...

Motto: Kdo dychtivě touží po ocenění ze sobeckých důvodů, ten ztrácí svou individualitu

Je příznačné, že lidé si v neštěstí velmi naříkají, ale opravdu jen za tím účelem, aby jim druzí lidé pomohli z bídy, do které byli neštěstím, ne nadarmo, uvrženi. Toto jejich ryze sobecké stanovisko je podle jejich osobního názoru zcela na místě. Z hlediska osudových zákonů je to však nesprávné. Univerzální osud jim v neštěstí ukázal, že si kdysi...

Kvě 22

Optimismus

Člověk je nadán radostným pojetím o všem co existuje. Vše si vykládá v dobrém smyslu, že všechno je krásné, dobré, užitečné, milé, čisté a pro nás prospěšné. Je to jeho optimismus, který v něm vytváří vždy jen dobré a krásné předpoklady a příčiny, které vrcholí v tušení, že nakonec vše dobře dopadne. Ovšem musí to být zdravý a pravý...

Proč jsou lidé lítostiví a zvědaví? Protože silně živí ideu falešné lítosti a zvědavosti, která jim staví do cesty určité objekty, k nimž upoutává svou oběť, aby se nad takovým stavem, případem zamyslela, aby v sobě vzbudila příslušnou lítost nebo zvědavost. Jak víme, mnozí nevědomí lidé mnohdy celá léta oplakávají své zašlé štěstí, které je...

Každý rád slyší pravdu zpravidla jen tehdy, když je mu příjemná a zvláště když pomocí ní něco získává. To je tedy určitá reálnost, skutečnost. Také pozorujeme, že velká většina lidí pravdu, reálnost, skutečnost odmítá, jakmile zjistí, že jim škodí, že odkrývá jejich nedostatky, jejich negativní myšlenky, skutky, city, vášně a zlozvyky, kterými...

Jsme-li již tak dalece vyspělí, poznáváme že všechny negativní (pasivní) vlastnosti jsou absolutně čisté, ve svém působení všemohoucí, nadevše moudré a výchovné, neboť jsou určeny k tomu, aby nás vychovávaly, a nikoliv k tomu, aby nás trápily, jak se obrovská většina lidí na světě mylně domnívá. Pod tímto zorným úhlem se stavíme ke všem negativním...

Naše obětavost musí mít vždy správný podklad a účel, abychom s její pomocí vykonali skutečně něco dobrého záslužného, co by nás opravdu těšilo. Proto nežli něco takového podnikneme, vždy si vše napřed dobře uvážíme ze stanoviska absolutní Pravdy a univerzálních zákonů, protože svou obětavostí si zároveň tvoříme určitou újmu, například na svém...