Blog

Na světě je velmi málo lidí, kteří nemají strach ani ze smrti. Jsou to zpravidla lidé zcela vyrovnaní, kteří bezpečně vědí, že tento hmotný život je jen dočasný a že pak následuje přechod z hmotné úrovně do úrovně vyšší, daleko jemnější, nežli je úroveň hmotná.

Žádný člověk na světě není bez chyb, protože není absolutně dokonalý. Absolutně dokonalý a bez chyb je jedině sám Bůh. Čím více se kdo vzdaluje od středu Věčnosti -ákáši, tím více se dopouští chyb a omylů, a zase naopak - čím více se blíží k absolutnímu středu Věčnosti, čtvrté dimenzi, tím se stává méně chybujícím. Poznávat své chyby je...

Zář 16

Nezaujatost

Každý člověk, který se staví k příslušným problémům, záležitostem neosobně, je na tom vždy mnohem lépe nežli člověk osobně zaujatý. V nezaujatosti se ocitáme jako pozorovatelé mimo rámec určité věci, problému tj., neztotožňujeme se s věcí a s tím, co hodláme s věcí udělat, a proto můžeme vše tím jasněji a správněji odhadnout, posuzovat a dělat...

Shovívavostí a blahovolností k bližním si získáváme jejich přátelství a sympatie, které jsou pro nás velmi užitečné. Nikoliv proto, že tak děláme, abychom si tuto jejich přízeň dobývali, ale proto, že je to zákon odezvy, sice nepsaný, avšak absolutně spravedlivý a opravdu existující. Kdybychom tak činili výhradně jen kvůli našim hmotným zájmům,...

Mnoho lidí se urazí pro každou sebemenší maličkost, kterou považují za urážku, nedůstojnost projevenou vůči své osobě, neboť se díky své povýšenosti a domýšlivosti pokládají za nedotknutelné. Jsou to opravdu ubozí lidé, k politování. Pokud jsme skutečně vyrovnaní, nemůže nás nikdo a nikdy na světě ničím urazit, ani sebevětší provokací. To znamená,...

K našemu charakteru, povaze patří i zevní forma, tj., náš oděv, obuv a vůbec vše, co k tomu patří. To také do určité míry prezentuje náš charakter. Slušným zevnějškem děláme dobrý a slušný dojem u druhých lidí, zvláště u těch, od kterých něco očekáváme nebo jsme na nich v něčem důležitém závislými. Tím projevujeme určitý způsob vážnosti vůči lidem,...

Upřímnost, přímost je mocná pozitivní (aktivní) vlastnost, pomocí níž si dobýváme neviditelný svět. Před pravou upřímností se nemůže nikdo uzavřít, neboť tato vlastnost si dokonale otvírá srdce všech bytostí. Každá bytost, i ta nejzatvrzelejší, reaguje na naprostou upřímnost, přímost. Ovšem do jaké míry se projeví účinek této vlastnosti navenek, je...

Mnozí lidé se se zálibou chlubí pravdou, ovšem jen tam kde se jí sami mohou okrášlit, a to zejména když vidí všechny chyby, vady, nectnosti u svých bližních při každé vhodné příležitosti. Pokud se však týká pravdy o jejich vlastní osobě, o činech, zlozvycích atd., bývá jimi pronášená pravda o jejich vlastní osobě přikrášlena, zkreslena, nebo je z...

Zář 08

Pilnost

Pilnost je jedna z nejvýznamnějších vlastností univerzálního živlu vzduch. Bez pilnosti by nebyla ani radost z práce. Nadarmo se neříká: komu se nelení, tomu se zelení. To je pravda. Pilnost nám přináší velký zisk z práce a z veškeré činnosti ve všech úrovních. Pilnost je opak lenosti. V pilnosti se soustřeďuje veškerá naše činnost a úsilí o...

Život letí jako voda, a nežli se člověk naděje, že mu ubude starostí a strastí, zestárne a na prožitý život nahlíží jako na pohádku, zvláště vzpomíná-li na své mládí, po kterém často touží, aby se vrátilo. Leč to není pravý postoj k životu polichotit si i ve starších letech, jak bylo kdysi krásně, když byl člověk mladý, veselý, zdravý, pracovitý,...

Z mnohaleté zkušenosti pozorujeme, že osobní postoj k jakékoliv věci, problému, životním událostem, k lidem, k celému světu, k vesmíru je pouze dočasný, omezený a že za určitou domu zcela zanikne, aby místo něho zaujal své postavení opět jiný názor a jiné přesvědčení. Tyto osobní názory prolínají celou naší osobností, stále se střídají, mění se...

Všude tam, kde nám naše síly nestačí na to, abychom vykonali něco šlechetného, můžeme požádat o pomoc. V takovém případě však musíme žádost o pomoc náležitě odůvodnit, tj., že bez naší určité akce, na kterou sami nestačíme, bychom byli poškozeni, nebo bychom nemohli bližnímu pomoci, jak bychom si přáli, a v podobných odůvodněných případech.

Zář 04

Zbrklost

Motto: Zbrklost je naše velká brzda ve všem, kde se vyskytuje

Prozíravost je určitá reálná vlastnost, která počítá s naprostou skutečností. Každou náležitost, věc, zkoumá do všech podrobností, snaží se vniknout do jádra věci a podle tohoto přísného exaktního zkoumání vyvozuje, dedukuje i následky v blízké či vzdálené budoucnosti. Často předvídá věci, události, které jsou pro všechny ostatní nezasvěcené...

Zář 01

Plodnost

Pravá plodnost je pozitivní (aktivní) vlastnost, která je každé bytosti vrozená a čeká jen, aby ji její majitel v sobě náležitě rozvinul. Plodnost neznamená například jen plodnost ženy a všeho stvořeného, které zachovává svůj rod plozením a rozením, ale existuje také plodnost ducha a duše. Čím výše stojí duch ve svém vývoji, tím významnější ,...

Jak krásně to zní v lidských uších - věčné mládí - ale bohužel žádný z nezasvěcených lidí nezná pravé tajemství tohoto krásného stavu. Dosud neprobuzený lidský duch si nemůže uvědomit, že je opravdu věčný, a tudíž i věčně mladý, jestliže si tuto vlastnost vypěstuje a vezme si ji s sebou do Věčnosti. Podle univerzálních zákonů však bezpečně víme, že...

Malicherní lidé hledají každou sebemenší maličkost, se kterou se v životě setkávají, aby z ní dělali velmi důležitou věc, aby se ji prezentovali před svými podřízenými, před veřejností a při každé příležitosti. Tímto postojem se ze sebe snaží udělat velmi důležité osobnosti, kterým neunikne ani myš. Zatím jim však na druhé straně unikají věci a...

Systematičnost je velmi důležitá pozitivní (aktivní) vlastnost univerzálního živlu země. S její pomocí si systematicky, soustavě, uspořádáme celý běh svého života ve všech živlech a úrovních. Ve skutečnosti je to stálé udržování určitého systematického pořádku, který jsme si zvolili a každodenně jej dodržujeme tak, že se pro nás stává dobrým zvykem...

Někdo je příliš úzkostlivý, to znamená že vše vypracovává do všech podrobností, že se několikrát přesvědčí o tom, zdali to, co vykonal, je správné a důsledné. Úzkostlivě dbá, aby doslovně a dochvilně splnil své povinnosti, aby dostál všem svým závazkům, slibům, aby byl vždy, všude a ve všem dochvilný. I když toto vše vykoná, ani potom nemá klid,...

Jak často se dopouštíme chyb, aniž si to uvědomujeme, anebo i když víme, že jsme chybovali, velmi neradi si to přiznáváme, a pokud je to možné, všechny své chyby svalujeme buď na druhé lidi, nebo je svádíme na nešťastnou náhodou, na špatnou příležitost, na nepříznivý vliv okolností, které nás k chybám provokují. Zkrátka máme na každou svou chybu...

Zajisté není dobře nikdy a nikde se před někým podceňovat, ale ani přeceňovat. Pokládáme se vždy za jen tak dalece vyspělého, jak skutečně jsme. Podceňování by nám uškodilo již toho důvodu, že naší bližní by nás podle toho také oceňovali tj., podceňovali, a to by mělo třeba za následek újmu v našem povolání, v existenci.

Přijdou okamžiky, kdy nás přepadávají některé zvláště silně vyvinuté negativní (pasivní) vlastnosti, které se stupňují až do vášní tak mocně, že nás při každé vhodné příležitosti přímo nutí, abychom se dopustili nějaké nerozvážnosti, jež by nás potom velmi mrzela a za níž bychom museli draze zaplatit. Příklad: jsem ve společnosti několika žen,...

Zklamání se rodí z neúspěchů. Máme-li jakýkoliv neúspěch a vytvořili-li jsme všechny předběžné podmínky pro úspěch, tedy k uskutečnění svého cíle, přání, žádosti, jsme tímto neočekávaným neúspěchem především zarmouceni a zklamáni. Zklamání je pak tím větší, čím větší úsilí jsme vynaložili k naplnění svého přání, cíle. Tuto okolnost prožíváme...

Dovedeme-li se vždy soustředit v myšlenkách, v pocitech a v činech, jsme v této velmi důležité disciplíně naprosto vyrovnáni, zvláště jme-li toho schopni při každé příležitosti a za každých sebenepříznivějších okolností. Leč každý ví, jak těžko se dá soustředit například při cvičení, je-li v tuto dobu rušen zevními překážkami ti hlukem, návštěvou,...

Každý člověk má právo používat vše, co mu Příroda dává. Příroda je velmi štědrá a mnohdy dává více než to, co nezbytně potřebujeme ke slušnému životu. Je na nás, jak s těmito přírodními milodary naložíme. Nejvíce záleží na tom co s nimi chceme udělat. Jsme-li střídmí, nikdy ničeho nepřebereme, ale všeho používáme s mírou. Máme-li v něčem nějaké...

Vytrvalost je jednou z velmi důležitých vlastností živlu oheň. Vytrvalostí dobýváme úspěchy. Vytrvalost znamená, že neochabujeme v ničem, co jsme si předsevzali, co máme za úkol v naší práci, a setrváváme v této činnosti až do konce, dokud dílo nesplníme. Síla vytrvalosti se měří podle toho, jak dlouho dokážeme nepřetržitě plnit své předsevzaté...