Blog

Čím více stoupá naše živlová vyrovnanost, tím jemnější jsou naše duchovní a duševní projevy a tím jemněji prožíváme veškeré pocitové stavy - duševní požitky. V takovém stavu je nám opravu zatěžko přizpůsobovat se hrubým projevům druhých lidí, od kterých jsme se nedávno tak nesnadno odpoutali. Proto si svou jemnost pečlivě chráníme ve svém...

Mluvíme-li s někým o jakékoliv záležitosti, dbáme vždy na jeho mínění. Proto se zajímáme o to, jaké stanovisko k té či oné věci, záležitosti zaujímá. Na této okolnosti závisí také naše jednání s dotyčnou osobou. Proto pečlivě sledujeme její smýšlení, vyjadřované slovy, větami a řeči, abychom si udělali jasný obraz svého vzájemného mínění, zvláště...

Velmi důležité je správné oceňování sebe sama. K tomu je však nezbytně zapotřebí zevrubně znát své vlastnosti, schopnosti, své chyby, sklony, vášně, síly, umění, práci, smýšlení, názory, zkrátka vše, co tvoří náš charakter, naši osobnost. K tomuto stavu můžeme dojít jedině každodenní introspekcí. Chceme-li se tedy naprosto správně ocenit ve...

Proti nerozumnosti se staví náš intelekt, je-li správně řízen naším duchem. Existují však lidé na duchu málo vyvinutí, kteří z nerozumovosti škodí sobě i jiným. Z nerozumovosti děláme většinou samé chyby, z nichž se někdy i radujeme, protože jsme jimi poškodili osoby, které nám jsou nepřátelsky nakloněny. Nerozumnost se může dotýkat jen našeho...

Mnoho věcí nás upoutává svou ladností, harmonií, krásou, pocitově příjemnou náladou a zanechávají v nás, v naší duši, hluboké stopy. Jsou-li všechny tyto krásné harmonické ladné dojmy, stavy ovládány vůli, tj. jsou-li pod naši kontrolou, mají pro nás značnou cenu po stránce estetické výchovy. Jejich vlivem řízeným naší vůlí se zjemňuje naše...

Úno 25

Tělesnost

Tělesně cítící se člověk prožívá pocitové stavy fyzické, tělesné, které jsou nejhrubšími projevy citové stránky našeho fyzického těla. Schází mu nadevše jmenná citová povaha duše, astrálního těla. On vše chápe jen z hrubohmotné úrovně a tím zanedbává svůj nadevše důležitý vývoj duševní a duchovní. Tělesnost se v něm tak pevně zakotvila, že co...

Mlčenlivost je neocenitelná univerzální vlastnost, jejímž prostřednictvím také získáváme absolutní všemohoucnost. V mlčenlivosti je pohroužen celý náš vesmír, univerzum, a jen ti, kteří jsou s ním analogicky spojení absolutní mlčenlivostí, v něm dovedou vše odhalit a vše vykonat. Paradoxem však je, že obrovské většině lidstva veškeré působení...

Lidé si neuvědomují, že pravdu, kterou hájí, nemusí druzí uznávat, protože je to jejich pravda relativní, osobní. Jak víme, každý člověk má podle svého přesvědčení, názoru, zralosti, pravdu, která se však nemůže aplikovat, vztahovat také na druhé osoby. Druzí lidé mají zase zcela jiné přesvědčení, názory, smýšlení a ze svého osobního hlediska a...

Zdraví je veliký poklad člověka. Kdo chce však docílit dokonalého zdraví, musí se co nejdříve věnovat svým vlastnostem, které mají největší a podstatný vliv na jeho zdraví a na jeho duchovní a duševní vývoj, neboť zdraví a magická rovnováha spolu úzce souvisí. Bez živlové, magické rovnováhy nemůže být ani absolutní zdraví. Proto dokonalé zdraví...

Vyrovnanost vždy všude a ve všem, je vlastně náš první a hlavní úkol, který musíme stoprocentně splnit , chceme-li vůbec něčeho dobrého dosáhnout. Bez vyrovnanosti, rozumnosti nelze dosáhnout žádného pokroku v magickém umění a učení. Pod pojmem vyrovnanost rozumíme, že jsme ve všech čtyřech univerzálních živlech stejnoměrně nebo přibližně stejně...

Porovnáváme-li v duchu svou činnost s činností svých bližních, probleskne nám někdy hlavou myšlenka, že jsme přece jen mnohem lepší nežli někteří naší bližní. Příklad: Když jsme na správné cestě k Bohu, co všechno musíme prodělávat, jak těžká jsou cvičení, magické práce, askeze a zejména že jsme mnohem vyrovnanější svou každodenní introspekcí: kdo...

Motto: Žárlivostí omezujeme pravou lásku a svobodu na jeden předmět, osobu apod., ze sobeckých důvodů

Proti všemu co nám škodí, se bráníme, a to tím účinněji a mocněji, čím více na nás něco škodlivého doléhá. Jsou to například různé nemoci těžšího či lehčího rázu, proti kterým se samozřejmě nejúčinněji brání naše samotné hmotné a astrální tělo a my mu v tom pomáháme lékařskou pomocí nebo jinými vhodnými ozdravnými prostředky. Zasvěcenec, ovládající...

Věrnost a oddanost jsou pozitivní (aktivní) vlastnosti, které nalézáme prakticky u všech lidí, kteří slouží určité věci, osobě, ideálu, bytosti a pokládají je za naprosto pravdivé, užitečné, dobré, směrodatné, a proto jim zcela důvěřují a zachovávají jim věrnost a oddanost. Ve hmotném světě existuje mnoho takových opěrných sloupů, o něž se opírají...

Úno 15

Mír

Dnes se mnoho mluví o míru. Tento propagovaný mír nemá však nic společného s pravým věčným univerzálním mírem, který převládá v celém vesmíru. Je to stav, který nelze vyjádřit slovy: prožívat jej může jen člověk, který jej v sobě denně pěstuje a rozsévá po celém vesmíru. Univerzální mír je onen stav, ve kterém se každý cítí v absolutním bezpečí,...

Žvanivý člověk zbytečně mnoho mluví. Z toho usuzujeme, že to, co říká, bývá zpravidla mělké, a proto se o tom vyjadřuje velmi široce. Tím chce poukázat na důležitost myšlenek a řečí. Je pravda, že se někdy můžeme podrobně zabývat i nějakou důležitou věcí, záležitostí, problémem (analyzovat je), ale v tomto případě mluvíme vždy k jádru věci, i když...

Úno 13

Zralost

Svou zralost měříme podle toho, co jsme schopni dokázat. Žádné řeči ani chvalozpěvy nám nepomohou, jestliže nejsme pro tu či onu věc zralí, abychom ji dokázali. A tuto zralost si nejlépe ověřujeme v obyčejném životě svým chováním vůči ostatním lidem. Tam je nám totiž dána nejlepší příležitost. Sledujeme, jak se dovedeme zachovat při různých...

Tato vlastnost prozrazuje neobratnost v řeči, v mysli, v citu, v činu. Řeč a myšlenky vyjádřené ve větách bývají kostrbaté, nesouladné, neušlechtilé, nezapadají dobře do sebe jako kolečka v hodinách. Je to také určitá nešikovnost, na niž mnohdy doplácíme, jestliže svou neobratností, nešikovností dáváme najevo něco, co máme v sobě pečlivě skrýt, aby...

Je velmi důležité se nikdy neodchylovat od povinných magických cvičení a pokynů. To dělají zpravidla žáci, kteří si chtějí nějakým způsobem usnadnit nějaké pro ně velmi obtížné cvičení, které nemohou zvládnout, protože je třeba nesprávně pochopili a chybně je provádějí. Zásadou je, že právě těžká cvičení musíme co nejdůkladněji a nejčastěji...

Úno 10

Rozhodnost

Energický člověk se dovede vždy, všude a ve všem správně rozhodnout. Tato vlastnost splývá s jeho povahou a má velmi blahodárný vliv na všechny jeho spolupracovníky, kteří v něm vidí autoritu a ochotně se mu podřizují. Příklad: Někde v blízkosti kina vypukne požár, který však bezprostředně neohrožuje budou kina, kde se právě promítá film....

Jsme ve víru života a těžko se nám žije, jestliže se nemůžeme spolehnout v prvé řadě sami na sebe. Proto je třeba, abychom v sobě co nejvíce vypěstovali pozitivní (aktivní) vlastnosti, jistotu a sebedůvěru. Ovšem k vypěstování těchto vlastností je především zapotřebí určitá vyrovnanost, abychom je mohli vždy, všude a ve všem uplatňovat. Pravá...

Díky své ctižádostivosti je člověk také uchvácen touhou po hodnostech, titulech, zvláště jde-li o jmenování důstojníkem za podmínek, které jsou pro něho dost těžké. Sotva však dosáhl nejnižšího stupně hodnosti, titulu, již počítá, kdy bude povýšen, a tak jeho touha po vyšších hodnostech stále stoupá. A kdyby dosáhl té nejvyšší možné hodnosti,...

Motto: Slabý vzlet ve tvůrčí schopnosti zpomaluje vývoj člověka při jeho úsilí o docílení nejvyšších ideálů, cílů.

Popisujeme-li anebo říkáme-li něco a odchylujeme se při tom od pravdy, něco přidáváme, vynecháváme, ubíráme nebo něco překrucujeme, tehdy zkreslujeme pravdu. Tím se dostáváme na okraj lži, jež je opakem pravdy. Přitom je velice důležité, proč to děláme.

Úctu k Bohu projevují všichni lidé na světě, kteří v něj věří. Jedni jej uctívají zvláštními okázalými obřady, modlitbami v různých aspektech, jiní tancem, hudbou, zpěvem a uměním všeho druhu. Konečně v kulturách všech národů nacházíme důležitý prvek kultury náboženství, který byl pěstován od nepaměti až po dnešní moderní dobu. A v každém...

Pozorujeme-li nedbale vše, co se kolem nás děje, za předpokladu, že k tomu máme vhodnou příležitost a že nejsme soustředění na nějakou práci, uniká nám mnoho poznání ze života, který zde s ostatními bližními prožíváme. Tím si sami škodíme, protože z tohoto poznání, zvláště pokud se týká chování našich spolupracovníků, můžeme pro sebe čerpat...

Žák, který nemá tuto vlastnost alespoň částečně zvládnutou (podle stupně svého vývoje), upadá často do pokušení, abych někomu ze svých přátel a známých nezasvěcených lidí prozradil něco ze svého hermetického, magického učení (tajemství) a tím se před nimi pochlubil. Někdy snad na počátku své hermetické cesty prozrazování podlehne, ale chybami se...