Blog

Jsme-li již tak dalece vyspělí, poznáváme že všechny negativní (pasivní) vlastnosti jsou absolutně čisté, ve svém působení všemohoucí, nadevše moudré a výchovné, neboť jsou určeny k tomu, aby nás vychovávaly, a nikoliv k tomu, aby nás trápily, jak se obrovská většina lidí na světě mylně domnívá. Pod tímto zorným úhlem se stavíme ke všem negativním...

Naše obětavost musí mít vždy správný podklad a účel, abychom s její pomocí vykonali skutečně něco dobrého záslužného, co by nás opravdu těšilo. Proto nežli něco takového podnikneme, vždy si vše napřed dobře uvážíme ze stanoviska absolutní Pravdy a univerzálních zákonů, protože svou obětavostí si zároveň tvoříme určitou újmu, například na svém...

Tyto vlastnosti by neměly nikomu z nás scházet, neboť velmi posilují naší odolnost vůči všem sebevětším překážkám: vzdorují nejvíce všem nemocem a pokušením, choulostivostem, změkčilosti, poddajnosti, lenivosti, pohodlnosti, slabosti, strachu, závislosti na něčem a podobným negativním (pasivním) vlastnostem, jejichž prostřednictvím vzniká tvrdá...

Abychom mohli dobře pochopit vše co existuje máme mít především zájem o vše stvořené. To však neznamená, že by se náš zájem změnil v nezdravou zvědavost, která člověku škodí, protože neprávem chce zvědět něco, po čem mu vlastně nic není. Náš pravý zájem o všechno stvořené se opírá o získávání pravdy vždy, všude a ve všem. A pravdu o...

Jistě nás velmi těší, pokud vždy správně uvažujeme a usuzujeme o všech pro nás důležitých problémech: výsledky nám toto naše stanovisko potvrdí. Je to jistě zdravý rozum, který nepřijímá nic, co se nesrovnává se skutečností, a v druhé řadě zcela samostatně uvažuje o všem důležitém. Nenechá se žádným způsobem ovlivnit negativními cizími myšlenkami,...

Kvě 13

Blaženost

Blaženost je univerzální stav, při kterém pociťujeme a prožíváme něco dokonale čistého, nadevše pozemské příjemného, nadevše vznešeného, tak jemně zabarveného, šťastného, slastného, nadevše spokojeného, že tento popis je pouhý stín, co blaženost skutečně je a znamená. To se nedá slovy vůbec vyjádřit. Představme si jasně analogii, co je nahoře, je...

Každý člověk je obdařen některou zvláště vynikající vlastností, neboť v každém člověku je kus Prozřetelnosti. Tak zejména chápavost a bystrost jsou zvláštním charakterovým doplňkem a výrazem některých lidí. Jsou to vynikající duchovní vlastnosti, které může jejich majitel plně využít ke svému prospěchu, ale může je také zneužívat ke svému...

Ze zkušenosti víme, že většina lidí vyčítá bližním jejich skutky, které se jim zdají špatné, nebo chyby, jichž se dopouštějí, nebo dobře nesnášejí některé jejich vlastnosti, a proto je na tyto chyby a vlastnosti upozorňují, ba dokonce jim je vyčítají a odsuzují je za ně. Avšak nikdo o sobě nemůže říct že je bezvadný, bezúhonný, bez chyby. Neomylný...

Kvě 10

Opatrnost

Opatrnosti nikdy nezbývá, to je pravda. Člověk není ve svém počínání nikdy dost opatrný, aby někdy nebo občas neudělal nějakou tu chybu, omyl, na něco zapomněl. To je známka lidské nedokonalosti, a proto dokud není člověk v naprosté živlové rovnováze, je vždy vystaven chybám a omylům. Z toho důvod je nám zapotřebí co největší opatrnosti při veškeré...

Kdo je opravdu upřímný, často se pozastaví nad svými chybami, zlozvyky, vášněmi, přestřelkami, nepříjemnostmi a nad škodlivými následky, jež mu z toho plynou. Začíná správně uvažovat a chápat, že vše, co je pro něj škodlivé, je třeba odmítnout, zničit, přímo proti tomu bojovat a nikdy více se toho nedopouštět. Logicky a jasně chápe, že každá špatná...

Není nic horšího než vměšovat se do cizích záležitostí, po kterých nám nic není. Vžijme se do situace, jak by nám bylo, kdyby se nám někdo úmyslně vměšoval do našich soukromých, třeba rodinných záležitostí, že by například pomluvami způsobil roztržku v našem manželství, nebo si jinak počínal podobným způsobem. Kdo však tyto a podobné věci poctivě a...

Jak důležitá je správná orientace, o tom jsme se jistě každý z nás v životě přesvědčili. Hlavním zdrojem pro naší orientaci je náš rozum, paměť, poznání. K tomu ovšem přistupují i všechny naše ostatní smysly, jako je zrak, sluch, pocit, čich, chuť. Vjemy všech našich smyslů se soustřeďují v rozumu, vědomí, kde se správně třídí a rozeznávají, a...

Mluvíme s někým o různých záležitostech, aniž si uvědomujeme, že mínění našeho bližního je nám mnohdy výstrahou nebo poučením, jak se máme v té či oné věci, záležitosti zachovat, abychom neudělali nějakou chybu, která by nás mrzela. Osud právě tímto způsobem, naprosto nenápadným a skrytým, používá různé osoby, kterým vkládá do mysli rozmanitá...

V průběhu dočasného života často prožíváme velmi nepříjemné stavy, neúspěchy, ztráty na majetku, nemoci, trpíme i bídou a hladem, prožíváme i neštěstí a podobné negativní stavy. Jsme-li vyrovnaní a dalece vyspělí, nikdy proti takovým negativním zážitkům nereptáme, ale opravdu se snažíme ze všech sil odstranit ony příčiny, které tyto následky...

Všestrannost je univerzální vlastnost, jestliže je v nás zcela zakořeněna, jestliže jí přizpůsobujeme veškerou činnost v myšlenkách, v pocitech a v činech. Všestrannost sleduje pravý a podstatný význam všeho stvořeného, jeho užitečnost, jeho souvislost s naší osobností ve všech živlech a úrovních. Všestranností tedy vlastně vnikáme do středu všeho...

Silný je ten kdo svou vůli prosazuje vždy, všude a ve všem v mezích univerzálních zákonů. To znamená, že silný je ten, kdo především dovede sám sobě poroučet právě v těch věcech, případech, požitcích, která má nejraději, na které si potrpí, na které se těší, ale které si dovede také rázně a odhodlaně odepřít, když si to přeje a když...

Motto: Nesamostatnost vede k podřízenosti a závislosti na druhých a zastavuje správný vývoj člověka.

Dělá-li někdo chyby, omyly, má z toho zpravidla nedobré následky. Proto se tyto své nedostatky snaží nějakým způsobem odstranit, zahladit a k tomu právě nezřídka používá různé nedostatečné a neopodstatněné výmluvy. Například: V kanceláři něco zapisuji do knih, pomůcek, protokolů, při tom něco vynechám, něco napíši špatně, něco třeba i zkomolím,...

Hle, jak úžasná je hloubka moudrosti Boží. Bůh dal člověku vůli a rozum a tím je vlastně řečeno - jdi a dělej co umíš. A do této naprosté svobody vložil i negativní (pasivní) vlastnost, odpor k Bohu. Tato vlastnost se projevuje zejména tehdy, když jsme postiženi nějakým neštěstím a když si nemůžeme nijak odůvodnit, proč nás toto neštěstí vlastně...

Jsem zaměstnán v jistém úřadu nebo podniku společně se svým starým spolupracovníkem. Po nějaké době se mi jeho práce velmi zalíbí, takže bych ji chtěl vykonávat sám. Toto falešné přání denně sílí, takže se mi představují různé kombinace, jak bych toto mé přání mohl uskutečnit. Podle chování mého spolupracovníka, který se také dobře nesnáší s...

Tato pozitivní (aktivní) vlastnost se velmi uplatňuje v praktickém životě mezi lidmi na celém světě. Všude tam, kde se projevují stejná zabarvení pozitivních (aktivních) nebo negativních (pasivních) vlastností, vzniká snášenlivost, sympatie mezi jednotlivými osobami, které na sebe reagují svými souhlasnými vlastnostmi. Jestliže však někdo nemůže...

Motto: Touží-li člověk po vážnosti, nemá v sobě ani špetku toho, co skutečně vážnost vyžaduje

Jsem na přednášce, která je velmi obšírná, vyčerpávající, unavující, monotónní, opakuje se v ní jedno a totéž. Protože mne vůbec nezajímá, skoro při ní usínám. A tu na mne přichází velmi příjemná citová nálada, duševní stav, který nelze vyjádřit slovy. Já jsem si jej však nepřál, ani jsem jej vědomě nevyvolal. Proto přichází bez mého vědomí a bez...

Máme-li nějaký neúspěch, vzniká v nás kromě zklamání také malověrnost. To znamená, že málo věříme ve výsledek svého cvičení, naší práce. Je to přirozený a pochopitelný důvod. Ale kdo ten neúspěch zavinil, kdo je toho příčinou, snad ne někdo, kdo nám klade překážky? Ne, i tím vším jsme vinni mi sami. Neboť cokoliv nás potká, jsme to jedině my...

Motto: Popudlivost nás posiluje, když ji ovládáme. Komu se však vymkne z ruky, ten ztrácí rozum a hraje blázna.

Lidé jsou velmi vypočítaví. To znamená, že nežli něco podniknou, několikrát si vše dobře rozmyslí, zdali jim to přinese zisk, jak bude velký a zdali se vyplatí takovou či onakou věc podniknout. Shledají-li, že jim to vynese poměrně méně, než očekávají, zanechají toho. Například: Někdo si chce zavést obchod se zbožím ze zámořských krajin, ale...

Někteří lidé bývají příliš starostliví o své hospodářství, o děti, o šaty, o obuv, o jídlo a vůbec o všechny hmotné věci, s nimiž přicházejí do styku. Tato jejich přílišná starost s nimi roste třeba až do smrti, jestliže se jí včas nezbaví. Ve dne v noci stále myslí na denní potřeby, co budou zítra jíst, co pozítří, co...

Jsme-li pevně přesvědčeni o své věci, problému, který provádíme, podnikáme, řešíme, s nikým o tom nesmlouváme v tom smyslu, abychom svůj názor, postup, práci nějakým způsobem měnili. Lidé se ze sobeckých důvodů nebo z domýšlivosti, že věci lépe rozumějí, rádi pletou do věcí, po kterých jim třeba vůbec nic není. Nebo chtějí ukázat svou pochybnou...