Blog

Co je nad naše síly a schopnosti, nemůžeme nikdy s úspěchem vykonat, uskutečnit. Proto se v naprosté skromnosti snažíme nejdříve pochopit a zpracovat jen ty nejlehčí věci, problémy, které odpovídají našemu stupni zralosti a vývoje. Tak jako žák první třídy obecné školy nemůže přirozeně pochopit látku předepsanou starším žákům páté třídy, nemůžeme...

Motto: Kdo pomstychtivostí tvoří, ten sám v sobě shoří

Je to pravá láska ke všem lidem, která přeje každé bytosti upřímně jen to nejlepší. A co je ve skutečnosti to nejlepší, co můžeme svým bližním přát? Jistěže ne hmotné bohatství, moc a slávu a vše, co škodí lidskému charakteru. Štěstí člověka je závislé na jeho živlové vyrovnanosti, a proto, aby byl člověk opravdu šťastný, musí se nejprve vyrovnat...

Skutečně dobrý skutek má také dobré následky. Pro nezasvěcené je dosti těžké poznávat, kde například mohou a kde nemohou pomáhat svým postiženým bližním, neboť neznají zákon karmy, tj., příčin a následků. Za dobrý skutek můžeme pokládat také strohé odmítnutí pomoci třeba i těžce nemocnému nebo odmítnutí almužny těm, kteří podle svého karmického...

Chceme-li něco vykonat , zvykáme si zpravidla na sousedskou pomoc svých bližních. Například: Představuji si, že můj soused by mi mohl pomoci odnášet brambory/uhlí atd. do sklepa a já bych se nemusel tolik namáhat, i kdybych to po menších dávkách mohl odnést sám. Zde je jasné, že takto člověk jedná z vypočítavosti, aby se nemusel tolik namáhat, a...

Lis 19

Plachost

Plaší lidé jsou velmi jemné a citlivé povahy. jsou bázliví a popřípadě i stydliví, projevující tuto vlastnost právě tam, kde jsou napadeni na nejcitlivějším místě své vlastnosti, svého přesvědčení. Zejména jsou to také mladé dívky, velmi jemné a cudné povahy, které nesnesou ani jeden nestoudný pohled muže: ihned před ním prchají jako vyplašení...

Jak velmi důležité je znát zákon karmy, osudu, který je pro každého absolutně spravedlivý, ale také neúprosný! Tak na prvém místě zvláště zdůrazňujeme, že vše, co člověk myslí, prožívá o svém bližním a dělá bližnímu, skutečně myslí, prožívá a dělá jen sobě samému, a to s mnohanásobnou intenzitou, než jakou věnuje svému bližnímu. Jestliže to dělá v...

Vůle je všemohoucí vlastnost, moc a síla, kterou nám dal Bůh Stvořitel, když nás stvořil k obrazu svému. Je to základní moc a síla, jimiž náš nesmrtelný duch dovede vše tvořit, ovládat, udržovat a ničit. Vůle jako vše stvořené obsahuje vlastnost (kvalitu) a sílu (kvantitu). Kvalita vůle znamená něco pouze chtít, chtít docílit něčeho, co však...

Občas nás překvapí myšlenky, co všechno dovedeme, ovšem jen jako utopistické úspěchy. Ve skutečnosti však tyto úspěchy vůbec nemáme a nemáme s nimi také nic společného. Jsou to zase jen obrazy našeho podvědomí, které v nás pracuje bez času a prostoru a obráceně nám kříží skutečné představy, dojmy, pojmy. Při tom nás tak mocně a přirozeně naladí, že...

Klidný člověk dokáže vždy mnohem více, nežli člověk citově rozrušený, podrážděný, rozhněvaný, nervózní, stále neklidný, jehož nervy nejsou v pořádku. Tato významná pozitivní (aktivní) vlastnost nám poskytuje vždy pevnou základnu, o kterou se pevně opíráme, a z této pevné a klidné základny pak můžeme vše tvořit, vše ovládat, vše ovlivňovat, a vůbec...

Často se potýkáme se svým podvědomím, aniž si to uvědomujeme. Například něco píšeme, a aniž si to uvědomujeme, napíšeme určité slovo nebo číslici špatně, zpravidla obráceně. Nebo s někým mluvíme, myslíme na předmět našeho rozhovoru správně, ale vyslovíme se mnohdy v obráceném smyslu, z kladu uděláme zápor nebo naopak. A někdy je to provedeno tak...

Chceme-li opravdu dosáhnout úspěchů, musíme být vždy, všude a ve všem pokorní a skromní. To je první a základní podmínka. Pokora znamená, že se nikdy nepřeceňujeme ani nepodceňujeme, ale oceňujeme se podle svých skutečných schopností. Dovedeme vždy to, na co stačíme svými vědomostmi a schopnostmi, a podle tohoto měřítka se řídíme. Další důležitou...

Rozptýlenost hledají nejvíce lidé, kterým strasti tohoto světa přerostly přes hlavu a kteří si rádi ulehčí takovým způsobem, při němž zapomínají na vše, co je souží a trápí. K tomu účelu vyhledávají různé společenské hry, jež se jim líbí, nebo jdou do divadla, do kina, do cirkusu, na nějakou zajímavou přednášku, navštěvují lázně na zotavenou, a...

Všeobecně všichni lidé touží po úspěších, jestliže se věnují nějaké disciplíně vědám, umění, poznání, řemeslu a podobným stavům. Ve hmotné úrovni u člověka je tato touha namístě, neboť ještě více podporuje jeho snahu docílit co nejlepších výsledků, úspěchů v jeho oboru studia, a vede tedy ke zdokonalení.

Motto: Nespravedlností je bezprávný stav, jímž člověk sám sebe odsuzuje

Jestliže někdo nedbá rozkazů a pokynů k tomu oprávněných osob, stává se neposlušným. Ze zkušenosti víme, že děti zpravidla neposlouchají své rodiče a někdy ani učitele ve škole a tím se velice odcizují pravé výchově. Když rodič nebo učitel dítě napomene, aby se nervalo s druhými dětmi, zakáže mu to a toto dítě rodiče ani učitele neuposlechne, tehdy...

Nectižádostivý člověk je příliš skromný, než aby se dal uchvátit jakoukoliv ctižádostivostí, která by jej sváděla k domýšlivosti a k podceňování jeho bližních. Nestojí o žádné vychvalování svých vlastností, zvláštních schopností, nestojí o to, aby očekával, že jej někdo ze známých napřed pozdraví, aby mu vzdal čest, nereaguje na to, že si jej mnozí...

Ze zkušenosti víme, že ohromná většina lidí je k sobě naprosto shovívavá, že si vše odpouští, přehlíží, zapomíná na všechny své chyby, vášně, zlozvyky tj., hříchy, ale za to vidí každou sebemenší chybičku a špatnou vlastnost u jiných lidí, které odsuzuje, pomlouvá a neprávem kritizuje. To jsou velmi závažné příčiny, které si tito lidé tvoří a...

Máme-li vykonat něco, co by pro nás bylo škodlivé a zbytečné, klidně se můžeme vymluvit na to či ono, i když to nesouhlasí s pravdou. Jasně si při tom uvědomujeme že je nám v mezích univerzálních zákonů dovoleno vše, co používáme ke své ochraně, abychom se tím uchránili zlých následků. Zvláště pak je velmi důležité zachování naprostého mlčení,...

K našemu slušnému chování patří také pozitivní (aktivní) vlastnost nevtíravost a nevnucování se druhým lidem. Je krásné, když je člověk pozorný a přívětivý ke každému bez rozdílu, ať je to, kdo chce. Při rozmluvě s bližním respektujeme vždy jeho přání a názory a nedáváme na sobě znát, že v tom či onom směru nesouhlasíme, jestliže se nejedná o...

Lis 03

Harmonie

Harmonii tvoří určité vzájemně se doplňující citové vibrace. To znamená, že jedna vibrace vhodně zapadá do druhé. Tyto vibrace v nás vzbuzují pocit uspokojení, radosti, klidu, blaženosti, bezpečnosti, bezstarostnosti, blahovolnosti, láskyplnosti, šlechetnosti, sympatie a podobných stavů, které prožíváme. Čím jemnější vibrace harmonie jsou, tím...

Život je uvědomování, tj., prožívání všeho, co se odehrává v nás i mimo nás. Náš dočasný život je závislý na určitých podmínkách hmotné, astrální a mentální úrovně. Hlavním jádrem života je však náš nesmrtelný věčný Duch, který se vtělil do dvou obalů tak, aby se mohl projevovat a prezentovat všemi svými vlastnostmi, schopnostmi, silami na hmotné...

Lis 01

Naivnost

S nelíčenou přirozenou prostotou člověk daleko nedojde. Jsme-li již takoví, nesmíme se domnívat, že i ostatní naši bližní jsou také takovými. Odhalíme-li jim například náš prostý a upřímný názor na tu nebo onu věc, vysmějí se nám nebo nás budou považovat za dětskou naivku, s níž nemohou jednat o žádných vážnějších problémech. Jsme pro ně příliš...

Zajisté si pamatujeme na milosrdného Samaritána, který potkal na cestě ubohého člověka neschopného cesty, oloupeného lupiči, okolo něhož přešlo mnoho lidí, ale nikdo z nich si jej ani nepovšiml. Milosrdný Samaritán se jej ujal s velikou láskou a soucitem a doprovodil jej do bezpečí, dal jej ošetřit a odvést domů, aniž by cokoliv žádal.

Říj 30

Ledabylost

Konáme-li něco ledabyle, znamená to, že je nám lhostejné, jaké budou výsledky naší činnosti. Nemáme zájem o poctivou a upřímnou práci, cvičení, umění, vědu, sport a vůbec o celkovou naší činnost ve všech úrovních. Jsme postiženi touto negativní (pasivní) vlastností, která má za úkol nám bránit, abychom nikdy nic poctivého, správného, čistého,...

Říj 29

Vyhýbavost

Vyhýbáme se špatné společnosti, škodlivým vlivům, nepříjemnostem, také přímé odpovědi, abychom si neuškodili, vyhýbáme se pravdě, když ji nemáme rádi nebo pokud by nám škodila, a všeobecně se vyhýbáme všemu pro nás škodlivému, nebezpečnému, co by nás přivedlo do rozpaků, vyvedlo z míry, z rovnováhy a podobně. Velmi významné je však vyhýbání se...

Motto: Vnucováním se druhým oslabujeme svou autoritu. Proto jdeme za svým cílem, aniž bychom se komukoliv vnucovali.