Blog

Ubližujeme-li někomu vědomě v myšlenkách, v pocitech, nebo dokonce v činech, dopouštíme se tak veliké chyby. Nejvíce však v takovém případě ubližujeme sobě, a to mnohonásobně. Poučné přísloví praví: Co nemáš rád, nečiň druhému, nebo: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Příklad: Někoho nespravedlivě podezírám, že mi snad něco ukradl nebo že...

V rozhárané rodině to vypadá špatně. Každý tahá za jiný konec provazu, tj., každý člen prosazuje své osobní názory a libůstky bez ohledu na to, zdali tím poškozuje druhého člena rodiny. Jsou z toho zmatky, hádky i životu nebezpečné bitky. Právě takový obraz skýtá člověku jeho rozhárané nitro se svými četnými vlastnostmi.

Právem vždy spoléháme na to, co umíme, čeho jsme schopni a co můžeme svými schopnostmi, hlavně duchovními a duševními, dokázat. Nesmíme se tudíž přeceňovat, ani podceňovat. Vždy odhadneme, kam až smíme zajít, abychom neutrpěli nějaký neúspěch nebo zklamání. Tyto schopnosti, inteligenci si ověřujeme po celý život při styku se svými spolupracovníky,...

Někdo si nedovede svou práci a veškerou činnost uspořádat tak, aby pracoval a dělal vše plynule, účelně, postupně, správně a systematicky. V této své negativní (pasivní) vlastnosti se nedovede vyhnout častým převrácenostem. Začíná třeba z nevhodné stránky nebo jednu práci nedokončí a již začíná druhou. Začne na něčem pracovat a nemá připravené...

Říj 22

Lakomství

Lakomec nemá nikdy ničeho dost, jak co se týče jídla, tak peněz i všeho jiného. Stále touží po bohatství, hlavně po penězích, které hromadí a velmi nerad je vydává na své vlastní potřeby nebo pro svou rodinu. Je přitom velice šetrný, i v jídle se omezuje, chodí většinou ve starých obnošených šatech a obuvi, ba někdy mívá vzhled žebráka....

Říj 21

Opatrnost

Opatrnosti nikdy nezbývá. To je pravda. Člověk není ve svém počínání nikdy dost opatrný, aby někdy nebo občas neudělal nějakou tu chybu, omyl, na něco nezapomněl. To je známka lidské nedokonalosti, a proto dokud není člověk v naprosté živlové rovnováze, je vždy vystaven chybám a omylům. Z tohoto důvodu je nám zapotřebí co nejvyšší opatrnosti při...

Říj 20

Střídmost

Střídmostí se přibližujeme stavu vyrovnanosti. Neboť ten, kdo všechno, co mu příroda dává, používá střídmě, ten se začíná přizpůsobovat samotné vyrovnané Přírodě, kde platí přísný zákon o správném požívání a používání všech prostředků k uhájení života. Tento posvátný zákon má každý člověk zapsaný ve své povaze, tj., ve svých vlastnostech, takže...

Podle naší vyrovnanosti se řídí i náš postoj při jednání s druhými lidmi. Čím jsme vyrovnanější, tím pevnější postoj zaujímáme, tím jistěji a logičtěji se vyjadřujeme o všech běžných věcech a o odborných otázkách, jež nás zajímají. Avšak, tím že tuto skutečnost nedáváme nějakým způsobem najevo a protože se chováme jistě a pevně, ale při tom...

Chladnokrevnost, ledovost je typická vlastnost univerzálního živlu voda. Je pravým opakem ohnivosti, vášnivosti jakéhokoliv druhu, a proto se velice dobře hodí jako bojový prostředek proti vychýleným ohnivým vlastnostem, které chceme odstranit. Má však také jiný důležitý účel. Chladnokrevný člověk ovládá každou situaci, protože se nedá strhnout...

Říj 16

Pýcha

Motto: Pýcha zaslepuje pokoru a touží po moci, slávě, chvále a bohatství

Říj 15

Pomluva

Kdo rád pomlouvá druhé, ve skutečnosti jasně vyjadřuje své vlastnosti, svůj charakter, své chování, svou činnost. Pomlouvání je vždy překrucováním pravdy nebo lživým a sobeckým vyjadřováním se o vlastnostech druhých lidí, zpravidla nepřítomných. Popravdě vzato, jak může hluchý, slepý a nevědomý správně podle pravdy poznat charakter druhých lidí,...

Říj 14

Pravda

Rozeznáváme dvojí druh pravdy, pravdu relativní čili osobní a pravdu univerzální čili absolutní (neosobní). Pravda osobní, relativní není trvalá a platí jen pro určitou věc, osobu, ideu, pokud tyto existují. Například já považuji svou víru, náboženství za jediné pravdivé, a proto v ně věřím. Jiný člověk říká totéž o své jiné víře a náboženství....

Motto: Nedodržování slova je velká zbabělost a znamená ztrátu naší cti v očích všech bližních.

Vira, důvěra a jistota jsou pozitivní (aktivní) vlastnosti a síly, jimiž si stavíme pevný základ, pevnou půdu pod nohama k získání všeho, co si přejeme či žádáme. Víra je součástí aktivní vůle, bez niž bychom nemohli nic tvořit, ovládnout a ničeho dosáhnout. Víra v nás tvoří takovou jistotu, že ani na okamžik nepochybujeme o čemkoliv, co si přejeme...

Motto: Zesměšňování bližního znamená zesměšňování sebe sama

Skrýváme v sobě neukojenou vášnivost, dejme tomu kouření. Byl jsem kdysi nemocen na plíce a tehdy jsem se ze zdravotních důvodů odnaučil kouřit. Dříve jsem byl kuřák. Nyní po nemoci, když jsem se již uzdravil a zotavil, jsem přišel do společnosti, kde četní hosté kouřili. V tomto okamžiku jsem přímo prahnul po jedné cigaretě, ale uvědomil jsem si,...

jak ze zkušenosti víme, jsou samozvané myšlenky velmi dotěrné: my je sice odháníme jako mouchy, ale ony se vracejí a s o to větším úsilím. Z toho je patrné, že mají radost, že si jich všímáme, a proto na nás působí ještě silněji. Z jejich stále se stupňujícího dojmu v nás poznáváme jejich velkou moc a působivost a proto...

kdo nám ublíží, kdo nám stojí v cestě a překáží nám v našem prospěchu v zaměstnaní nebo v jiném oboru naší činnosti, toho nemáme rádi, toho bychom se chtěli co nejdříve zbavit, aby nám neškodil a nepřekážel. Přejeme mu třeba vše špatné, zlé a za tím účelem proti němu také pracujeme. Není to ovšem snadné, neboť všechny příčiny mají...

Kdo správně usuzuje, dělá i správné závěry. Kdo však může správně usuzovat? Jistě ne ten, jehož rozum je závislý na neovládaném citu, vášních, na stranických záležitostech, na osobních názorech, na pochybných představách, ideálech, na zlomyslnosti, na závisti, na nenávisti, na strachu, na slavomamu, na bohatství, na moci a na jiných sobeckých...

Jak krásné je, jestliže respektujeme každé upřímné přání bližního, který nás třeba žádá, abychom mu s něčím pomohli. V prvé řadě však respektujeme jeho vlastnosti - jak pozitivní (aktivní) tak negativní (pasivní), kterými se projevuje jeho charakter, duše. Jak víme, každá lidská bytost je hvězdou sama pro sebe, a proto již z tohoto hlediska...

Oheň a světlo jsou zdrojem energie. Máme-li v sobě nedostatek energie, znamená to že v sobě máme málo živlu ohně. Energie je mocná životní síla, kterou si doplňujeme a posilujeme jídlem, dýcháním, spánkem, odpočinkem a přiměřenou prací, cvičením, zejména cvičením koncentračním. Nedostatek energie se v nás projevuje, například když sami nemůžeme...

Momentálně něco potřebujeme a hledáme to, ale hledanou věc nemůžeme nalézt. Hledáme usilovně, avšak marně, třeba několik minut. Konečně věc objevíme před sebou na stole nebo v kapse, kam jsme ji vědomě či nevědomě zastrčili, odložili. Je to zpravidla naše podvědomí, jež nám zastře zrak nebo paměť, abychom hledanou věc tak snadno nenašli. Jak víme,...

Jsme-li dostatečně citově vyvinuti, pak se nám často stává, že nás překvapí nepřirozené, nechtěné stavy našeho podvědomí, které nemáme zcela ovládnuté. Příklad: Používám heřmánkovou esenci nebo odvar z dubové kůry k lékařským účelům a pomoci bližnímu. Problém odezní, přejde, ale za nějaký čas jsem najednou překvapen silnou vůni heřmánkové esence...

Na hmotné úrovni si všímáme nejvíce hmotných věcí, které nás obklopují, s nimiž pracujeme, se kterými se stýkáme, které nás nejvíce zajímají, protože jsme k nim upoutávání svou přirozeností. Proto se často obracíme do minulosti, zvláště ve starším věku, abychom si všechny prožité události svého života znovu oživovali a tak se nepřetržitě...

Jsme v zásadě zvyklí jednat s každým bližním vždy slušně, poctivě a upřímně. Někdo má však v tomto směru odlišnou povahu. Nerespektuje oprávněné přání, žádosti, návrhy, názory, problémy svých bližních, nejvíce ze sobeckých důvodů. Příklad: Někdo si donese určitou žádost na stavební úřad, kde žádá o okamžité opravení vodovodu nebo o pročištění...

Tato negativní (pasivní) vlastnost je velmi závažná a poučná a vyskytuje se nejvíce u bezstarostně žijících lidí, kteří neberou vážně žádnou zodpovědnost. Jsou to spíše dobrodruzi, jimž je zcela lhostejné, jak to či ono jejich jednání dopadne, a konečně jsou to lidé, kteří nemají správný postoj k upřímné a poctivé práci, a tím ani zodpovědnosti....

V minulosti jsem slíbil, že každý stovkový článek bude něčím speciální a jelikož zde máme číslo 200 nemám v plánu od této praxe a slibu upustit. Už mnohokrát jsme se někde dočetli o magických zrcadlech, jaká jsou jejich poslání, jak se vyrábějí, k čemu slouží, kdo je může používat, jaká jsou jejich potenciální nebezpečí apod, takže si pojďme k...

Pravá štědrost vyvěrá z pravé lásky ke všemu stvořenému. Štědrostí napodobujeme samotnou Prozřetelnost, a proto nesmí v našem charakteru scházet. Pravá štědrost se projevuje všude tam, kde je namístě, kde ji může majitel s prospěchem využít pro skutečně dobré a šlechetné účely. Nemá však smyslu, aby se uplatnila tam, kde pro ní není žádná příčina....

Se ctižádostivostí se setkáváme skoro u všech lidí na světě. Každý se rád domáhá vyššího postavení ve svém povolání a stavu. To platí zvláště při jmenování, udílení titulů, povyšování v kategorii úředníků, vojáků, politiků, kněží apod, kde jde o různé hodnosti, čestné tituly, moc a práva. Finanční otázka samozřejmě ctižádostivost podporuje nejvíce....