Blog

Samostatní lidé docilují vždy více úspěchů než lidé nesamostatní. Samostatný člověk spoléhá pouze na sebe, na své vlastnosti, a schopnosti a vědomosti a je naplněn silou, jistotou, že se mu každé započaté dílo zdaří. Samostatnost nás také nutí k větší činnosti, a to k činnosti duchovní a duševní, neboť v ní nalézáme největší obor své působnosti....

Jedeme po cestě a náhle se před námi objeví pes. Bleskurychle se nám dostaví třeba velmi živá představa tohoto psa v pohlavní činnosti a tato představa současně dráždí naše pohlavní orgány. Této představy se nemůžeme okamžitě zbavit, dokud si neuvědomíme její správnou příčinu. Naše mysl nás pomocí živlové představy tak mocně upoutává do zvířecké...

Svou nepovolností se všude tam, kde je namístě, chráníme před všemi možnými škodlivými následky. Kdybychom například povolili a popustili uzdu jedné ze svých vášní tak, aby nás vedla a ovládala, stávali bychom se jejími otroky. Povolíme-li jen jednou, pak toto uvolnění stačí, abychom povolili i po druhé a potřetí, až by nám vypadly otěže z rukou,...

Jak krásné je slušné chování k bližnímu po všech stránkách lidského vývoje. K tomuto dobrému chování je zapotřebí vyrovnaný charakter. Slušné chování se nereprezentuje pouze přátelským postojem vzájemně se stýkajících a jednajících osob, které jsou třeba v tomto okamžiku dobře nebo výtečně naladěny, tedy pod vlivem určitých dobrých mentálních nálad...

Často se setkáváme s otázkou náboženství. Je to dosti široký pojem a z osobního hlediska si jej můžeme vykládat každý svým způsobem podle toho, jak na tuto otázku nazíráme. Po této stránce se o tomto problému nemusíme šířeji rozepisovat, neboť by nám to nepřineslo mnoho užitku. Jde o pravé náboženství vyhovující všem univerzálním zákonům, jaké...

Motto: V sobectví se zrcadlí náš život: absolutně nesobecký je jedině sám Bůh

Jestliže někdo věří, že to, co drží ve svém vlastnictví , je jeho skutečným majetkem, je na velkém omylu, klame sám sebe. Také je na omylu ten, kdo se domnívá, že jeho osobnost, která si říká "já", náleží pouze jemu. Přeje-li někdo někomu něco zlého a myslí si, že se mu to stane, také klame sám sebe. Myslí-li si...

Kolik je lidí na světě tolik je i různých charakterů. Mohou být snad přibližně stejné, ale jsou mezi nimi vždy menší či větší rozdíly. Každá bytost je hvězdou sama pro sebe. Mezi lidskou společností najdeme i lidi s nízkým charakterem. Jak se projevuje jejich charakter? Všeobecně jsou jejich smysly dosud jakoby neotesané, hrubého zrna, reagují jen...

Těkavost mysli svědčí o neustáleném charakteru. Taková mysl je nespoutaná, pobíhá jako přelétavý motýl z jednoho problému, představy, věci na jiný bez ladu a skladu. Myšlenky se střídají bez ukončených správných úsudků, bez důslednosti a bez důvodů, jsou mělké, nezralé, skoro dětské, zvědavé a stále mění svá zabarvení.

Pravidlem je, že když něco děláme, tedy nějakou fyzickou práci, jsme vždy myšlenkově (mentálně) a citově (astrálně) zaujati touto přítomnou prací a neodvracíme od ní pozornost, dokud ji neukončíme. Zkušenost nás však učí, že zvláště mysl i citová stránka se rády odvracejí zejména od dlouhodobé vyčerpávající práce, a to proto, že rády mění předměty...

Jsme-li zapojeni někde v kolektivní práci, často se stává, že někdo ze spolupracovníků se nám zdá velmi bystrý, chytrý, chápavý a že nás může leckde, jak se říká, přetrumfovat, tj. dokázat, že je chytřejší a lepší nežli my. Proto máme strach, zvláště v takovém případě, jsme-li ve vyšším pracovním postavení, že převezme iniciativu a že se dostane na...

Kdo se nechá uchvátit citem bez vlastní vůle, je slaboch, neboť cit si s ním pohrává, jak si přeje, a on bezvýhradně podléhá jeho rozmarům, náhodám, příležitostem, při nichž se dopouští i výstřednosti, které mu pak škodí. Cit je krásný, vznešen vždy, všude a ve všem, je-li stále pod kontrolou a vůlí člověka a je-li člověkem stále zušlechťován.

Tyto dvě negativní (pasivní) vlastnosti omezují a skoro úplně ochromují vůli, sílu a odvahu člověka, který jim zcela propadl. Počítáme-li s trvalým stavem těchto vlastností, je takový člověk zcela bezmocný, slaboch, jenž se nezmůže ani na to, aby se pořádně nasytil. Přepadne-li někoho taková neschopnost, nemohoucnost, je odkázán čistě na cizí...

Užívejme všeho s mírou, tak nám praví staré přísloví a moudrost. To je pravda. Příroda nám dává hojnost všeho a neodděluje nás od hojnosti. To, co nás potkává ve formách nemocí, chudoby, bídy, neúspěchů, vášní, zlozvyků, neštěstí, slabosti, to vše je jen naše vina, protože to vše jsme si sami zapříčinili. Na nikoho si nemůžeme v tomto směru...

Nemůže být nic horšího, než že si někdo ze sobeckých důvodů nepřizná jakoukoliv pravdu. Stává se mu, že něco zlého tajně provede, třeba z politických sobeckých důvodů, pomluví, pošpiní svého spolupracovníka proto, aby se dostal na jeho lepší místo, a nebo proto, aby jej sesadil z jeho existenčního místa a místo něho aby tam dostal svého kamaráda,...

Někteří lidé tvrdošíjně ulpívají na svém způsobu života, na určitých přesvědčeních, vlastnostech, ideálech, názorech a zvycích. Říká se o nich že jsou svérázní, originální. Někdy jsou za tuto vlastnost chválení, ale ve většině případů jim škodí, protože se nedovedou přizpůsobit celku, kolektivu, svým bližním, spolupracovníkům.

Nezištnost je vzácná vlastnost, neboť ji má velmi málo lidí na světě. Tato vlastnost se plně skrývá za naše myšlenky, city, činy a proto ji těžko kdo zpozoruje a dovede náležitě ocenit. Jen lidé jemného a ušlechtilého charakteru dovedou takovou skromnou vlastnost odhalit a podle zásluhy ji ocenit. Nezištnost je opak sobeckosti a pramení z pravé...

Při některých příležitostech se dostaneme do situace, že jsme opravdu na rozpacích, co máme dělat. Například: Máme dvě sousedské rodiny, s nimiž udržujeme přátelské styky a vzájemně si pomáháme. Jedno dne o žních, kdy je dusno a zřejmě před bouřkou, přijde náš soused s chvatem, abychom mu ihned pomohli sklidit obilí na poli a odvézt ho do stodoly...

Soustředíme-li svou pozornost na sebe a na své okolí, máme jasný přehled o tom, co se v nás a mimo nás odehrává, a proto nejsme nikdy nikým a ničím nepředvídaným překvapeni. Pomocí této vlastnosti se umíme všude a za všech okolností přizpůsobit svému okolí a podle toho jednat. Tímto způsobem docilujeme veliké výhody před ostatními, kteří bývají...

Všude tam, kde jde o sebepoznávání a pochopení nejskrytějších věcí člověka, vyskytují se nám značné, ba velké překážky, které rostou tím více, čím více usilujeme o ovládání všech živlových vlastností. A jednou z takových překážek je právě odvádění pozornosti od všeho toho, čím se přibližujeme ke svému nejvyššímu Cíli. Zkušenosti nás učí, že právě...

Jak důležité je poznávat svou povahu, charakter tj., své pozitivní (aktivní) i negativní (pasivní) vlastnosti, to může posoudit jen ten, kdo poznal sám sebe do všech nejvnitřnějších záhybů své duše a ducha. Poznávat sebe sama je známkou určité duchovní a duševní zralosti, neboť jak víme ze zkušenosti, žádný člověk na světě, pokud k této zralosti, k...

Čvc 29

Nevěrnost

Motto: Kdo se stává nevěrným svým dobrým ideálům, ztrácí pevnou víru a přesvědčení ve vše dobré

Nikdy není dobré myslet příliš daleko do budoucnosti, víc než je pro nás třeba. Zpravidla se to, na co stále myslíme, že se nám stane, nedostaví, neuskuteční. Může se to vyplnit jen tehdy, jestliže taková věc spadá do naší osudové záležitosti. Pokud by někdo chtěl, aby se mu něco v dohledné budoucnosti opravdu projevilo, naplnilo, musí si k tomu...

Všechny myšlenky mají svůj určitý význam a cíl. Jednak nás přímo poučují, co máme dělat, a nepřímo (to jsou myšlenky negativní), co dělat nemáme, čeho se máme vyvarovat a podobně. Přicházejí však i myšlenky s pocity, které nemají žádný cíl ani význam, které si nedovedeme nijak srovnat ve své mysli, a jsou proto nesmyslné, bláznivé. Vyjadřují totiž...

Někdo je tak zatvrzelý ve svých citech, že nikomu nic neodpustí, jestliže mu ublížil, i když jej viník prosím o odpuštění. Přestože mu křesťanské náboženství káže, že má odpouštět viníkům, nemůže to udělat pro svou neúprosnost, kterou neovládá. Jedině ta mu v tom brání. Vidíme, jak nedokonalé je zevní náboženství, které na tyto negativní (pasivní),...

Živlové bytosti nám mohou pro zdraví poradit a pomoci svým živlem. Podle nemoci užijeme bytosti ohně (salamandry), vzduchu (sylfy), vody (rusalky) či země (gnómy). Každá skupina má tři stupně síly (nízká, střední, vysoká). Nízké bytosti poradí či pomohou ve hmotném těle, střední v astrálu, vysoké v mentálu. Vyšší vědí o nižších, nižší o vyšších...

Čvc 23

Ubohost

S politováním pohlížíme na ubohé lidi, kteří jsou v určité nepříjemné situaci a nemohou si sami pomoci, a protože druhý jim v této věci také nemůže pomoci, jsou odkázáni pouze na sebe. Nejvíce ubohosti spatřujeme u lidí, kteří si přivodili nějakou vášeň, nemoc, zlozvyk, duševní nebo nevyléčitelnou chorobu a podobné stavy. Ubohosti jsou nejvíce...

Tato negativní (pasivní) vlastnost je velice rozšířena po celém světě. Pochází ze sobectví, které zná jen sebe a na druhého se neohlíží. Nejvíce lidí je přímo drasticky vykořisťováno svými zaměstnavateli kvůli vlastnímu prospěchu, pro svou kapsu a po druhých jim po této stránce nic není. Tato vykořisťovací horečka je v přítomném věku daleko horší...

Dobré zvyky si musí člověk vypěstovat sám v sobě. Jsou to ustálené každodenní výkony ve všech úrovních podle toho, jde-li například o zdravotní fyzické cvičení k udržování zdraví, svěžesti, o hmotné síly, nebo prociťujeme-li každodenně něco dobrého, vznešeného ve své duši, například přání pravého věčného míru všemu lidstvu, všemu stvořenému, nebo...