Další magické pomůcky

U těchto si bude mág počínat právě tak, jako u magických předmětů, které jsem již popsal. Magických pomůcek je ještě celá řada. Všechny zde uvést nemohu, neboť magické pomůcky se řídí podle účelu, pro který mají být zhotoveny.

Tak například potřebuje mág ke psaní a rytí talismanů psací nářadí, inkoust, rydlo, jehly a hedvábí k vyšívání, dále pergamenový papír, barvu, k určitým operacím obětní krev, posvátný olej, se kterým natírá své magické předměty a na určitých místech i své tělo. Dále sůl, kadidlo nebo jiný vykuřovací prostředek, důtky, jichž použije podobně jako magického meče a přiřkne jim tutéž symboliku jako meči. Kromě toho řetěz, který vyjadřuje symbolický význam spojitosti makro a mikrokosmu všemi jeho sférami. Řetěz je zároveň symbolem začlenění do velkého bratrstva mágů a do hierarchie veškerých bytostí makro a mikroskopu. Řetěz nosí mág kolem krku jako šperk, čímž dává najevo, že je článkem spojitosti všech opravdových mágů.

Pro určité magické operace se používá také poháru, jako symbolu moudrosti života, z kterého mág přijímá při určitých magických úkolech obětní pokrm - eucharistii -a svátost přijímání. Vínem naplněný pohár slouží k nabíjení, jako u křesťanského přijímání, božskou silou tzn. kvantitou. Při nabíjení se mág promění ve své Božství a žehná víno, to znamená že ho promění v božskou krev - moudrost, sílu, život - Přeruší-li občas mág svou práci, upije trochu proměněného vína a účastní se takto svátosti přijímání. Více o tomto v první tarotové kartě.

Další pomůckou při evokacích může být i zvonek. Teno se zhotoví podle předpisu z elektromagicum tj. směs veškerých kovů, planetám odpovídajícím. Zvonku použije mág pouze tehdy, chce-li neviditelný svět rytmickým zvoněním na sebe upozornit. Rytmus a počet zvonkových úderů odpovídá číselnému rytmu dotyčné sféry, se kterou chce mág vstoupit do kontaktu. Jen málokdy se skuteční mágové řídí touto orientální metodou. Naproti tomu v Orientu, ponejvíce v Tibetu, je tento citační způsob, při němž se vyzvání zvonkem, tluče na cimbál atd. hodně rozšířen. Že všechny tyto pomůcky musí být nové a že jich smí mág použít výhradně jen pro účel jim určený jsem již několikrát podotkl. Každou pomůcku hned po upotřebení dobře uschovejte. Není-li více třeba, nebo máte-li v úmyslu jí ještě někdy použít, učiňte ji neškodnou, nebo ji zničte. Kdybyste některou magickou pomůcku upotřebili pro jiné magické účely, znesvětíte ji a učiníte ji magicky nepůsobivou.

Se všemi magickými pomůckami a předměty zacházejte jako s relikviemi. Čím větší péči jim věnujete, tím větší působení budou mít.