Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Hmotný svět (hmotná úroveň)

V tomto popisu nehodlám popisovat hrubohmotný svět se zřetelem k říši nerostné, rostlinné a zvířecí, nechci se také zabývat fyzikálními úkazy v přírodě, neboť jsme se o nich učili již ve škole: například, že je severní a jižní pól, jak dochází k dešti, co způsobuje bouři apod. Nastávajícího zasvěcence budou tyto úkazy zajímat méně a jistě bude spíše toužit po tom, aby poznal hmotný svět pomocí živlů a jejich polarity. Není také třeba se zvláště zmiňovat o tom, že je na naší planetě oheň, voda, vzduch a zem, neboť to je každému logicky myslícímu člověku jasné. 

Avšak přece jen bude dobře, kdy nastávající zasvěcenec pozná příčinu a činnost všech čtyř živlů, aby jich mohl dle příslušných analogií jiných úrovní správně použít. Jak je možno na základě znalosti hrubohmotných živlů navázat současně styky s vyššími světy, zůstává vyhrazeno dalšímu pojednání o praktickém využití magických schopností. Zatím je důležité vědět, že se na naší zemi odehrává práce živlů nejjemnějším způsobem právě tak, jako v lidském těle. Sledujeme-li analogii k lidskému tělu, přijdeme na to, jak utvořit k živlům rovnoběžku a chtíce nechtíce musíme uznat, že analogie k lidskému tělu je oprávněná.

Ke kapitole, ve které hovořím o těle, o životosprávě a o funkcích živlů v těle, zbývá jen ještě dodat, že zasvěcenec, jenž se naučí manipulovat se živly v jejich nejjemnější formě, dokáže již na vlastním těle hotové zázraky. A nejen to; může potom také právem tvrdit, že v tomto směru není nic nemožného.

V zemním principu působí kromě ostatních živlů také čtyřpólový magnet se svou polaritou. Ohnivý živel má ve své aktivitě v přírodě úkol vše oživovat a ve své negativitě pravý opak, tedy vše rozkládat a ničit. Vodní živel má po aktivní stránce rovněž budovat a po negativní ničit. Vzdušný živel je se svou podvojnou polaritou v přírodě neutrálním, vyrovnávajícím a udržovacím principem. Zemní živel sdružuje v sobě následkem své specifické vlastnosti o kohezi ony dva hlavní živly ohně a vody s neutrálností vzduchu, takže můžeme zemní živel považovat za nejhrubohmotnější.

Jak jsem v kapitole o těle již podotkl, vznikají vzájemným působením ohnivého a vodního živlu na základě týchž zákonů, jako v těle dvě základní fluida se vzájemnou činností a to elektrické a magnetické. Zmíněné dva živly řídí svými fluidy vše hmotné na naší zemi, ovlivňují veškeré chemické pochody vně i uvnitř země, v říši nerostů, rostlinstva a zvířeny. Z toho vyplývá, že se elektrické fluidum nachází ve středu a fluidum magnetické na povrchu naší země. Toto magnetické fluidum povrchu zemského udržuje vše hmotné týkající se soudržnosti (koheze), nehledě k vlastnosti vodního principu.

Specifickou vlastností každého tělesa, závislého na složitosti živlu je, že má každý předmět se zřetelem na elektrické fluidum určité záření, což jsou takzvané elektronové kmity, které k sobě přitahují všeobecně magnetické fluidum hmotného světa. Tuto přitažlivost nazýváme váhou. Váha je teď úkazem přitažlivé síly země. Známá nám přitažlivost železa a niklu je malým příkladem, výstižněji řečeno je vlastně jen napodobeninou toho, co se na naší zemi děje ve velkém. To, co na naší zemi známe jako magnetizmus a elektřinu, je úkazem čtyřpólového magnetu, neboť jak víme, lze libovolně přeměnit magnetizmus v elektřinu a mechanickou cestou opět elektřinu v magnetizmus. Přeměňování jedné síly v druhou je vlastně již alchymistickým nebo magickým pochodem, který během doby tak zevšeobecněl, že se v něm alchymie nebo magie již nespatřuje a připisuje se tedy jednoduše fyzikální vědě.

Na základě toho vidíme, že i zde je možnost použití čtyřpólového magnetu a každý hermetik ví dle zákonů o problému magnetizmu a elektřiny, a to nejenom v těle, jak je v kapitole řečeno, nýbrž také v hrubohmotném světě, že to, co je nahoře, jest také to, co je dole.

Každý zasvěcenec, jenž je schopen užít všech živlových sil neboli velkého tajemství Tetragramatonu na všech úrovních, dokáže také na našem hmotném světě velké věci, které v očích nezasvěcence budou platit za hotové zázraky. Pro zasvěcence to však zázraky nejsou. I největší zvláštnost může na základě znalosti zákonů vysvětlit.

Na této zde popsané zásadě spočívá na naší zemi všechen růst, veškeré zrání, všechen život a také veškeré umírání. Zasvěcenci je následkem toho také jasné, že smrt neznamená rozpadnutí v nic, nýbrž je pouhým přechodem z jednoho stádia do druhého.
Hmotný svět vzešel z ákášického principu, což je onen nám známý éter. A tento ákášický princip svět také řídí a udržuje. Z toho jasně vyplývá, že přenos elektrického a magnetického fluida je původcem všech vynálezů, které se týkají přenosu do dálky éterem, jako např. rádio, telegrafie, telefonie, televize a budou původcem i všech ostatních vynálezů, které ještě budoucnost pomocí elektrického a magnetického fluida v éteru objeví. Avšak základna a zákony byly, jsou a zůstanou vždy tytéž.

O samotném působení jednotlivých magnetických a elektrických fluid na hmotné úrovni by se dala napsat objemná kniha s velmi poutavým obsahem. Avšak vnímavý čtenář, který se rozhodne jít cestou zasvěcení a nenechá se zní žádnými vlivy odradit, pozná sám nejrůznější variace sil a vlastností. Vynaloženým úsilím získá poznání, které ho za vše štědře odmění.