Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Kniha formulí

Všechna vydá díla, jejichž obsah pojednává o rituální magii, mají v zaklínací magii za nejdůležitější věc magickou knihu, knihu formulí, knihu obsahující zaklínací formule pro dotyčného ducha nebo dotyčnou bytost, kterou mág cituje nebo zaklíná. Jelikož ale obsahu této kapitoly dosud nikdo správně nerozuměl, je zcela na místě, když z hermetického hlediska poskytnu mágovi o něm směrodatné vysvětlení.

Upozorňuji předně na to, že je na omylu každý, kdo se domnívá, že si potřebuje pouze pořídit knihu, do které si zapíše zaklínací formule ducha, dále, že postačí, když se tyto formule naučí na zpaměti a potom je prostě odříká, načež se mu ihned zjeví žádoucí bytost. Všechny grimoárie ze staré i nové doby, které se mi až dosud dostaly do rukou, obsahují, pokud jde o správný výklad knihy formulí, žel, jednu a tutéž chybu. Praví zasvěcenci se usmívají nad touto mystifikací a litují upřímně všech, kteří následkem mylného pojetí konají marnou práci. Jednak se o formulové magii psalo nejasně plným právem a skutečné tajemství nebylo proto vůbec odhaleno, aby se předešlo jakékoliv profanaci.

Protože je tento web určen jen pro eticky vyspělé, a skutečně jen zralí lidé jsou s to, dosáhnout s těmito návody úspěchů, pochopit pravé zasvěcení a osvojit si vnitřně jejich obsah, pojal jsem úmysl hovořit zde zcela otevřeně.

Předem nesmí být kniha formulí vzata doslovně, neboť pojmenování "magické formule", jak je uvedeno v grimoárech, sloužilo jednak za krycí plášť pro určité ideové pochody a jednak k tomu, aby uvedené barbarské výrazy -slova, jména - přivedly vědomí dotyčného operatéra z normálu a uvedly ho do určitého extatického stavu, v němž dokázal bytost náležitě ovlivnit. Celkem vzato jsou však úspěchy, jichž může nepřipravený operatér tímto dosáhnout, buď halucinace, stíny, fantómy nebo nedokonalé mediumistické výsledky, které nehodlám blíže popisovat. Většinou jsou to mediumistické fenomény, jedná-li se vůbec o takové, konečným výsledkem exteriorizace podvědomí. Stává se také, že tu a tam dojde k vzniku elementálů a při silné emanační schopnosti dokonce k utvoření elementárů, které jsou včetně praxe skutečnému mágovi známy již z první tarotové karty. Tyto elementáry poté považuje operatér mylně za volané bytosti a člověk, jehož astrální smysly nejsou vyvinuty, nemá schopnost kontroly a rozlišování. Proto varuji znovu každého magicky nepřipraveného před prováděním rituální magie. Vedle velkých zklamání ,může u něho dojít k poruchám na zdraví - na duchu a na duši - což by bylo ještě horší.

Jen opravdový mág, který prodělal dokonalý magický výcvik, může rituální magii provádět bezpečně a s naprostou jistotou. Tento druh magie není žádné pokusné pole, na němž by bylo možno konat experimenty, nýbrž je schéma pracovního postupu, podle kterého může zralý mág se svými již vyvinutými silami snáze operovat.

Kniha formulí, zvána omylem knihou duchů, je skutečný magický deník rituálně pracujícího mága, v němž postupně zachycuje svůj pracovní pořad rituální magie, aby svědomitě postupoval bod za bodem a bezpečně dosáhl svého cíle. Možná, že leckterý čtenář položí otázku, jak k tomu vůbec došlo, že vznikly zkomolené formule, citační fráze apod.? Odjakživa byla magie vlastnictvím vysokých kast, vlastnictvím mocnářů, králů a veleknězů. Aby skutečné pravdy a ideje, duchovní náměty apod., nepadly do rukou veřejnosti, byla vymyšlena různá krycí jména -takzvané formule - které umělo dešifrovat jen několik zasvěcenců. Dešifrovací klíč byl svěřován jen těm nejzralejším a sice od úst k uchu a eventuální profanace mohla být odčiněna pouze smrtí. Následkem toho zůstala tato nauka velmi dlouho utajena a zůstane nadále okultní a mystickou, i když byla zveřejněna, neboť nezralý a nezasvěcený bude mít vše za pouhou fantazii a podle stupně své zralosti a duševního rozpoložení bude mít pro tuto nauku vždy svůj individuální názor. Netřeba se tedy obávat, že by ty nejtajnější věci ztratily svou okultní tradici, neboť jen omezený počet poctivě hledajících bude z toho mít pravý užitek. Dostane-li se taková kniha formulí do rukou nezasvěcenců, neznajících pravý klíč, vezmou vše za bernou minci, tedy doslovně, aniž by tušili, že tyto formule sloužily za pouhé opěry vědomí skutečného mága tj. za schématický plán jeho rituální práce.

Tím se dá vysvětlit, že někdy i ta nejnesmyslnější slova platila za kouzelné formule, které měly přivolat určitou bytost. Namísto toho je kniha formulí řádnou knihou záznamů, do které si skutečný mág zapisuje celý svůj pracovní postup od zahájení magické operace až k jejímu ukončení. Není-li si zcela jist tím, že se kniha nedostane nikomu do rukou, opatří každý bod krycím jménem. Uvádím zde jen několik směrnic, dle nichž se může individuálně řídit skutečný mág s ohledem na svůj ideový postup.

 1. Účel operace
 2. V úvahu přicházející bytost, síla, úroveň, atd.,
 3. Volba místa, kde mág hodlá magickou operaci provést
 4. Příprava všech magických pomůcek, které operace vyžaduje
 5. Vlastní magická operace
 6. Přijetí božského tvaru bytosti nadřazeného tj. spojení s dotyčným Božstvím včetně jeho vlastností, přívlastků apod.
 7. Ve spojitosti s Božstvím tah magického kruhu, nebo jeho přejetí, jestliže byl kruh vyšit nebo našit na plátně, suknu atd.
 8. Tah magického trojhranu
 9. Umístění kadidelnice s obsahem vykuřovací ingredience
 10. Zažehnutí magické lampy při meditativním rozjímání o intuici osvícení
 11. Nabíjení znaku, pentaklu nebo lámenu žádoucí bytosti
 12. Nabíjení magického zrcadla, případně více zrcadel, pracuje-li mág pro zvláštní účely s dvěma nebo třemi magickými zrcadly současně
 13. Navléknutí pláště při meditativním rozjímání o ochraně, čistotě atd.
 14. Nasazení pokrývky hlavy, koruny, čapky, čelenky, při meditaci na spojení s Božstvem
 15. Opásání magickým pásem za současného uvědomování, že mág ovládá veškeré síly, zejména živly
 16. Zavěšení magického meče na magický opasek s meditativním postojem absolutního vítězství. Nabíjení je nutno opakovat a mág zaujme zároveň postoj k magické holi, kterou drží v pravé ruce s neochvějnou vírou, že jeho absolutní vůle dojde uskutečnění
 17. Vstup do kruhu s pocitem spojitosti, že je kruh symbol mikro a makrokosmu
 18. Zaměření se na magický prostor, tj. vypojení pojmu o čase a prostoru
 19. Zintenzivnění spojení se svým Božstvem
 20. Přemístění celé své osobnosti na dotyčnou úroveň ducha se všemi magickými předměty
 21. Udělení rozkazu síle nebo moci úrovně bytosti, jež bude volána a imaginární vytvoření formy, v níž se má žádoucí bytost zjevit v trojhranu nebo v magickém zrcadle.
 22. Návrat vědomí do pracovního prostoru
 23. Udělení rozkazu nebo přání ducha, co má sdělit nebo provést v té které úrovni
 24. Po skončení práce odeslání bytosti v doprovodu vědomí mága do sféry, z které byla bytost volána, a ukončení operace díkuvzdáním
 25. Uschování všech magických předmětů včetně kruhu atd.
 26. Zápis průběhu celé operace, doby trvání, úspěchu atd. do knihy formulí.

Tak a podobně musí pravý mág knihu formulí pochopit a musí se také dle toho řídit. Kdo se vyzná v kabale, může při přemístění vědomí do té které úrovně použít božských jmen, přicházejících pro zvolenou úroveň v úvahu. Tato jména jsou ale výhradně jen pomůckou, opěrnými body vědomí a opravdový mág se obejde i bez nich. První mágova operace bude poněkud nejistá. Avšak časem se mág naučí znát náležitě vše potřebné a přivede to i v tomto úseku magické práce k dokonalému Mistrovství. Ne nadarmo praví staré přísloví: "Bez práce nejsou koláče!"