(500) Léčení pomocí živlových bytostí - jen pro pokročilé

25.07.2021

Živlové bytosti nám mohou pro zdraví poradit a pomoci svým živlem. Podle nemoci užijeme bytosti ohně (salamandry), vzduchu (sylfy), vody (rusalky) či země (gnómy). Každá skupina má tři stupně síly (nízká, střední, vysoká). Nízké bytosti poradí či pomohou ve hmotném těle, střední v astrálu, vysoké v mentálu. Vyšší vědí o nižších, nižší o vyšších nevědí. Vysoké bytosti nerady působí na astrál a hmotu (ale mohou): nízké nemají inteligenci, a tedy ani možnost vniknout do vyšší živlové skupiny. Nemoci lze rozdělit podle analogie živlů: horečnaté nemoci patří do ohně, infekční do vzduchu, revmatické nemoci, dna a rakovina do země, vodnatelnost, břišní nemoci a podobně do vody.

Nepoznáme-li přesné živlové rozložení nemoci, užijeme univerzální tabulky a analogie k tělu (hlava je oheň, prsa jsou vzduch, břicho je voda, nohy a ruce jsou země). Kontakt s bytostmi lze navázat pomocí planžety, nebo magického zrcadla, první se volá nadřízený král daného živlu. Pak vyslovíme evokativní modlitbu, a až se bytost dostaví, domluvíme se sní a ona nám poví, jak nemoc léčit, nebo nám pomůže svým zásahem.

Je nutno být ve stavu živlové magické rovnováhy, popř. se k ní blížit a ovládat minimálně plastické vizualizace. Použít planžetu či magické zrcadlo posvěcené božím jménem dle univerzálních zákonů, které jako vlastník sám poznal. Aby byl rituál účinný musí spojit náš intelekt s touhou poznat univerzální pravdu. Zrcadlo je tedy pouze nástroj: tvůrčí látkou úspěšné praxe je náš záměr!

Před prací doporučuji utvořit magický kruh, který může být nakreslen křídou na zem, nebo tažen rukou či magickou hůlkou a současně imaginován. Aby byl magický kruh účinný, musí být nakreslen dole (na zemi) i nahoře nad výškou hlavy! Magický kruh začínáme kreslit vždy na východě po směru hodinových ručiček a kruh je uzavřen poté, co se znovu otočíme k východu.

Nabití zrcadla: Asi minutu zůstaneme tiše stát a pozorujeme plochu zrcadla. Poté k němu přistoupíme a nabíjíme ho buď jednou rukou (opakujeme tvary kříže), nebo oběma rukama za současné imaginace, že zrcadlo září jako pomoc na naší cestě a plní se překypující univerzální silou.

Po úspěšné práci děkujeme svému Bohu, a nakonec oba uzavřené kruhy zrušíme. Kruhy se ruší tak, že otočení tváří k východu rukou nebo magickou holí kruh "snímáme" - kreslíme v opačném směru, tedy proti směru hodinových ručiček. Po skončení každé operace nesmíme zapomenout zrušit oba kruhy - jinak se jedná o pověstné vystoupení z kruhu.

Rituály k dosažení kontaktu s živlovými bytostmi.

 • Skupiny světla (hierarchie živlových bytostí)

Oheň:

 1. Jsou nejvyšší, mají léčivou moc, rádi radí při léčení, spolupracují se zemními duchy
 2. Nevtělení duchové
 3. Přinášejí pokrok, vynálezy, rádi se vtělují

Vzduch:

 1. Jsou z jiných světů, mají na zemi určité poslání
 2. Vládnou zemskou atmosférou, přinášejí atmosférické poruchy, řídí mraky a srážky
 3. Spolu s duchy světlá skupiny 3 vládnou fyzickými zemními silami, sopečnou činností, smrštěmi, cyklóny a zemětřeseními

Voda:

 1. Jsou vysoko, slučují kyslík a vodík ve vodní páru
 2. Spolu s bytostmi vzduchu skupiny 2 řídí srážky
 3. Vodníci, mořské panny apod.

Země:

 1. Lesní duchové, lesní žínky a lesní mužíci (pracují pro vrůst lesů a rostlin)
 2. Milují kámen a kov, mají vliv na moc talismanů, dávají sílu magnetickému železu a jiným kovům
 3. Jsou skalní duchové, kteří žijí v hlubinách

Od žádného sluhy nikdy nepřijímej zlato - je to zlo!

Při vyvolání dobrých duchů seď tváří k jihu, při vyvolání zlých duchů (které můžeme také pro léčení využít) seď tváří k severu.

 • Oheň

Posvěcovací rituál salamandrů

Posvěcení proveď po východu slunce (jde-li o dobrého ducha) nebo po západu slunce (jde-li o zlého). Provádí se v neděli. Seď čelem k východu, nastavení planžety s běžcem na čtverci. Zapal 1, 3 či 7 svící postavených k východu. Pro zlé bytosti stačí jedna svíce, pro dobré použij 3 nebo 7 svíc. Voláš-li bytosti temnot, seď čelem k severu a použij jednu svíci. Hleď při tom k planetární hodině: vol denní hodinu sluneční pro dobro, noční pro zlo. Pak bez chyby prones modlitbu salamandrů. Pak zhasni svíce a uschovej je k další práci.

Modlitba salamandrů

"Nesmrtelný, Věčný, Nevýslovný a Nestvořený, Otče všech věcí, jenž se vznášíš bez ustání na burácejícím, nepřestajně kroužícím voze světů, Pane nezměřitelných prostor nebes, v nichž je zřízen trůn Tvé moci, Tvým strašlivým očím je shora vše zjevno a Tvoje krásné a svaté uši slyší vše: vyslyš své děti, jež jsi miloval od zrození věků, neboť Tvůj zlatý a veliký a věčný Majestát skvěje se nad světem a nad nebem hvězd: neboť Ty sebe sama zapaluješ a zachováš skrze svou vlastní zář a ona vylévá ze Tvé bytnosti nevyčerpatelné proudy světla, stále živící Tvého ducha. Tento nekonečný duch vyživuje všechny věci a udržuje tento nevyčerpatelný poklad substance, připravený vždy k plození, který pracuje a tvoří tvary, jimiž jsi jej nasytil na počátku. Z tohoto ducha odvozují svůj původ též nejsvětější králové kolem Tvého trůnu a u Tvého dvora, ó nekonečný Otče! Ó jediný! Ó Otče blažených smrtelníků i nesmrtelných. Stvořil jsi zvláštní Moci, jež se zázračně podobají Tvé věčné myšlence a Tvé zbožňováníhodné bytnosti: Ty jsi je povýšil nad anděly, neboť ohlašují Tvou vůli světu: konečně jsi stvořil v třetí řadě nás, v naší živlové říši. Zde je naší neustálou službou vzdávat Ti hold a kořit se Tvým přáním: bez ustání jsme sžírání touhou mít Tě. Ó Otče, ó matko, ó ty nejlepší z matek! Ó Ty nejzbožňováníhodnější pravzore mateřství a lásky! Ó Synu, Ty květe synů! Ó tvare všech tvarů, duše, duchu, harmonie a počte všech věcí! Amen.

 • Vzduch

Posvěcovací rituál sylfů

Nezáleží na dni, ale je důležité, že pro dobré bytosti musí být rituál proveden po východu slunce, pro zlé po západu slunce. Používá se jediné svíce: pro dobré duchy seď čelem k východu, pro zlé seď čelem k severu. Musíš vykuřovat: stačí syntetická čili souhrnná vůně, tedy kadidlo. Do kadidelnice dej dřevěné uhlí a na ně trochu kadidla. Svíci zapal již předtím: pak okuř planžetu či zrcadlo a prones modlitbu: po svěcení svíci zhasni.

Modlitba sylfů

Duchu světla, duchu moudrosti, jehož dech dává a přijímá tvar všech věcí: před nimiž život bytostí je stínem, jenž se mění, a dýmem, jenž se rozplývá. Ty, jenž trůníš nad oblaky a vznášíš se na perutích větrů. Ty, jehož vydechnutím jsou nekonečné prostory zaplněny obyvateli: vdechneš a vše, co z Tebe vychází, vrací se nazpět k Tobě. Nekonečný pohybe ve věčné stálosti, budiž věčně veleben! Tebe chválíme a Tebe velebíme v měnlivé říší stvořeného světla, stínů, odlesků a obrazů, bez ustání dychtíme po Tvém neměnném a nepomíjivém jasu. Dej, ať pronikne až k nám paprsek Tvé moudrosti a teplo Tvé láska: tehdy se zpevní prchavé, stín se stane tělem, duch vzduchu duší a sen myšlenkou. Nebudeme již zmítání vichřicí, ale chopíme se otěží okřídlených ořů jitra a budeme řídit směr večerních větrů, abychom letěli až k Tobě. Ó duchu duchů! Ó věčná duše duší! Ó nepomíjející dechu života! Ó Ty tvůrčí duchu! Ó ústa, jež vdechujete a vydechujete jsoucnost všech bytostí odlivem a přílivem svého věčného Slova, které je božským oceánem pohybu a pravdy. Amen.

 • Voda

Posvěcovací rituál undin

Provádí se jen v pondělí (den Luny) a v hodinu Luny. Pro oba účely, dobro i zlo, se svěcení koná po západu slunce, čelem vždy k severu. Nebere se žádná svíce: nejlépe je vůbec nesvítit a provést jen rituál za svitu Luny poblíž okna. Před vlastním posvěcením přístroje posvěť nejdříve vodu. Voda musí být co nejčistší, ale nesmí být destilovaná! Nejlepší je voda z čistého pramene. Nesmí být přelévaná, nýbrž musí být nabrána přímo do křišťálové skleněné nádoby. Nejprve vložíme ruce nad vodu a třikrát na ni dechneme, vyslovujíce pokaždé čtvernásobně jméno Boží: Jod-He-Vau-He, a poté vyřkneme účel svěcení vody asi těmito slovy: "Světím tě, vodo nejčistší, abys přivábila duchy své a tito vstoupili se mnou ve styk." Nato vodu okouříme lunární vůní (magnetovec) a proneseme následující modlitbu.

Modlitba undin

Strašlivý králi moře, Ty jenž držíš klíče nebeských vodopádů a jenž uzavíráš podzemní vody v zemských dutinách, Ty králi potopy a jarních dešťů, Ty který otevíráš prameny řek a studnic, Ty, jenž velíš vlhkosti, která je krví země, aby se stala mízou rostlin, vzýváme Tě a voláme k Tobě, my, Tvoji nestálí a měnliví tvorové: promluv k nám mocnými vlnami moře a my se zachvějeme před Tebou: mluv k nám šumem jasných vod a my zatoužíme po Tvé lásce. Ó nezměrnosti, v niž se ztrácejí všechny proudy bytí, které se pokaždé znovu zrodí v Tobě! Ó moře neskonalých dokonalostí! Vznešený, jenž se zrcadlíš v hlubinách, Propastný, jež stoupáš k Výsostem, ó, přines nám opravdový život skrze Ducha a Lásku! Přiveď nás obětí k nesmrtelnosti, abychom jednou byli shledáni hodnými nabídnout Ti vodu, krev a slzy k odpuštění omylů. Amen.

 • Země

Posvěcovací rituál gnómů

Ke snadnému spojení s dobrými bytostmi použij voskové svíčky normální barvy, ke snadnému spojení se zlými bytostmi použij svíčky na černo nabarvené.

Modlitba gnómů

Neviditelný králi, Ty, jenž jsi zvolil zemi za podnožku a vyhloubil v ní propasti, abys je naplnil svou všemocí: Ty, jehož jméno otřásá klenbami světa, jenž velíš, aby sedm kovů kolovalo žilami kamenů, vládce sedmi světel, odměňovateli podzemních pracovníků, uveď nás do vytouženého ovzduší a do říše Světla. Neúnavně bdíme a pracujeme, hledáme a doufáme prostřednictvím dvanácti kamenů Svatého města, pomocí skrytých talismanů, prostřednictvím magnetické střelky pronikající srdcem země. Pane, Pane, Pane, smiluj se nad trpícími, uvolni naše hrudi, učiň nás volnými a pozdvihni naše hlavy, povznes nás. Ó klide a pohybe, ó dni zahalený nocí! Ó temnoto, utlumená světlem, ó Mistře, Ty jenž nikdy nezadržuješ mzdu svým dělníkům! Ó stříbrná bělosti, ó zlatý lesku! Ó koruno živoucích a melodických démantů! Ty, který neseš nebe na svém prstě jako safírový prsten, Ty, jenž pod zemí v říši drahokamů skrýváš zázračné síně hvězd, buď živ, vládni a buď věčným dárcem pokladů, jejichž strážcem jsi nás učinil. Amen...  

Děkuji Mistře...