(300) Epická bitva "jako" u Thermopyl

07.01.2021

Slíbil jsem, že každý stý článek bude něčím zajímavý, psaný mezi řádky mouder božské Prozřetelnosti nikoliv mých vlastních, psaný zkušenostmi života a bytím celého mikro i makro-kosmu, sfér i našich těl v návaznosti na univerzální zákony.

Třístý článek a jeho název mě nenapadl náhodou, protože velmi výstižně popisuje obrovskou bitvu na život a na smrt jako v bájné bitvě u Thermopyl kde doslova hrstka nejodvážnějších a nejlepších řeckých bojovníků včele se spartským králem Leónidem zaplatila daň nejvyšší, když položila své životy při obraně Řecka proti Perské armádě vedené králem Xerxésem.

Xerxés nejdříve tři dny vyčkával v blízké Trachíně, zatímco jeho černí mágové sesílali zaklínadly bouři, která se strhla, v naději, že se Řekové znesváří a rozprchnou. Když se tak nestalo, dal čtvrtý den rozkaz vybranému oddílu Médů k pochodu. Po příchodu na místo střetnutí Médům pochopitelně neuniklo, že průsmyk představuje vynikající obranný val, přesto se však nejprve pokusili o útok. Avšak Leónidas odrazil nejen nápor médské pěchoty, ale druhý den bitvy pozdě odpoledne i perské nesmrtelné elitní jednotky achaimenovských králů. Při útoku se poprvé a snad naposledy v řeckých dějinách uplatnila taktika fingovaného ústupu: po rychlém výpadu Leónidovo vojsko ustoupilo, a když se Nesmrtelní při pronásledování rozptýlili, Sparťané se semkli v nepropustnou falangu, jejíž útok byl tak drtivý, že Xerxés nařídil stažení, aby nepřišel o nejlepší muže. I třetího dne skončila bitva vítězstvím Řeků.

Bitvu tak nakonec rozhodla zrada jistého Efialta z Málidy, který Peršanům prozradil existenci tajné stezky přes pohoří Kallidromos nad Thermopylami. Po ní přešli Nesmrtelní v čele se svým velitelem Hydarnem, zahnali na útěk oddíl Fóků určený k její obraně a poté stanuli u opačného konce průsmyku. Leónidas v poslední chvíli zachránil větší část své armády tím, že ji odeslal pryč. Sám učinil slib, že Thermopyly neopustí, a se svou tisícovkou mužů - do konce s ním setrvali Thespijští a spojenci z maloasijské Fókaie - jej také dodržel. V soutěsce padli všichni jeho bojovníci i on sám. Prodali své životy za cenu zhruba dvaceti tisíc Peršanů, včetně dvou Xerxových bratrů.

Bitva představovala obrovskou vzpruhu pro morálku Řeků, v osobě Leónida a jeho mužů jim poskytla vzor, který je dodnes celosvětově chápán jako ztělesnění odvahy a splněné povinnosti. Několikadenní odpor mnohonásobně slabšího řeckého uskupení a těžké ztráty, které Peršané v bitvě utrpěli, též poskytly Řekům podklady pro určitý pocit nadřazenosti nad jejich perskými nepřáteli. Zdržení perského vojska bitvou u Thermopyl také dalo Themistoklovi dostatek času k evakuaci obyvatel Athén

"Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským

že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám."

Tento nápis je vyryt i na novém kameni z roku 1955. Jon Ruskin o těchto verších prohlásil, že jde o nejvznešenější výrok, jaký kdy člověk vyslovil.

(zdroj Wikipedie).

Tento příklad jsem použil, abych všem lépe pootevřel dveře k pochopení našeho dočasného bytí jak ve světě hrubohmotném (fyzickém), tak bytí věčného, ve světě neviditelném. Za tento svůj dočasný život jsem již zažil mnoho, ať to byly zážitky negativní či pozitivní, tak vždy a ve všech případech jsem za ně byl pokorný a vděčný, neboť jak praví jeden z nejčistších a nejspravedlivějších univerzálních zákonů osudovosti čili karmy, co si sami zasadíme si také sklidíme a každé proč má své proto. Negativní zkušenosti nás vedou k poučení, protože všechna onemocnění, utrpení a bolesti jsou ukazatelem našeho zkaženého, sobeckého života. Bolest dokazuje naši nedokonalost, slabost, závislost na přírodě, hmotě, zlozvycích, negativních vlastnostech, vášních a společnosti: vynucuje si naší dočasnou pokoru a vědomí, tudíž člověk by měl být za každé onemocnění, utrpení, nepříjemnosti, bolest, vděčný a pokorný, protože mu přesně tato utrpení otevírají oči a srdce a tím cestu k lepšímu životu a také cestu k jeho nejvyššímu Cíli. Stejně tak ovlivňují náš život zážitky pozitivní, kdy je nám Prozřetelností dána možnost projevit se ve vlastnostech pozitivních, použít například našeho postavení, moci či bohatství ke konání dalších dobrých skutků (nejsou-li proti karmickému zákonu bližních) a tím k ještě dokonalejšímu očištění naší duše a zušlechtění našeho věčného (nesmrtelného) ducha. Ne nadarmo se o tomto zmínil jeden z našich mistrů - Zde máš člověče k dispozici peníze, moc a slávu, a ukaž co s nimi dokážeš! Bohužel řada takto vyvolených lidí tuto zkoušku nezvládne a použije peníze moc a slávu, pro vydobytí ještě větší moci, slávy a peněz a tím prohlubování negativních (pasivních) vlastností na místo posílení vlastností pozitivních (aktivních). Je to určitý druh sobectví, který zastírá těmto lidem jejich zdravý úsudek, kteří se nevědomě řítí do obrovské propasti chudoby, která jim jako nejčistší poučný akt ukáže i druhou stranu této dočasně blyštivé mince. Pak se jistě dostatečně poučí a bude jim otevřena cesta k poznání.

Bitva u Thermopyl vystihuje docela přesně, dle našeho vývoje, naše postavení v tomto dočasném životě, ať už se nám děje cokoliv, neděje se to nadarmo a pokud žijeme dostatečně vědomě, nikoliv osobně, tak jistě na příčiny našich utrpení, s pomocí božského impulsu nazývaného intuice, určitě přijdeme, protože náš astrál nás hlídá ve dne v noci a všemi překážkami na naší cestě, nám dává najevo, že nás vychovává a že mu na nás záleží (o příčinu konkrétního utrpení si lze také zažádat u Prozřetelnosti, která velmi ráda pomůže). Tímto nám otevírá oči a dává nám okusit moudrost z věčného pramene poznání ke kterému jsme si svou bitvou s negativními (pasivními) vlastnostmi a každodenní tvrdou introspekcí zajistili přístup. I toto poznání si musí každá bytost velmi tvrdě vybojovat a zasloužit, protože ani ve světě neviditelném není nic zadarmo, stejně jako ve světě hmotném. A ve vší boží lásce pamatujete, že učiníte-li jeden krok směrem k Bohu, on na oplátku učiní dva kroky směrem k vám.

Není jednoduché vědomě přijít na to, že "To" co dělám, je chybou, a je úplně jedno, jestli se jedná o negativní (pasivní) vlastnost, zlozvyk, vášeň nebo závislost. Nutno dodat, že nejlépe se daří negativním (pasivním) vlastnostem u lidí, kteří si jejich nadvládu vůbec neuvědomují, netuší je (jen je slepě živí), a případné výtky bližních o jejich existenci bez zamýšlení negují a absolutně si tuto možnost nepřipouští. Proto vězte, že vytkne-li vám někdo nějakou vlastnost, zastavte se, a upřímně nahlédněte do svého nitra, protože k vám (skrze dotyčného) může promlouvat sama Prozřetelnost, která se vám snaží pomoci. Všechny tyto nezvládnuté negativní (pasivní) vlastnosti se presentují v našem osobním astrálu určitou formou bytosti obdařené pudem sebezáchovy jako jsou larvy, fantomové, stíny, egregoři, elementáři, elementálové, v pozdější fázi již s více vlastnostmi, které mohou tyto bytosti proti nám používat, jako jsou démoni, vedoucích až k hlubokému zakořenění těchto vlastností v naší astrální matrici, kdy se již jedná o vampirismus (tyto bytosti vznikly z naší životní síly z živlu který jsme při jejich nevědomé tvorbě, myšlením, prociťováním užili) . Zde se opravdu cítíme jako Leónidas, který musí čelit obrovské přesile takovýchto bytostí, které mohou u nevědomého člověka dosahovat počtu stovek až tisíců, všechny s pudem sebezáchovy a hladem, posilující se naší životní silou a tím spojeným růstem a získáním dalších vlastností, k fatálnímu ovládnutí naší vůle, ztrátě naší samostatnosti vedoucí ke ztrátě dočasného života, protože naše životní síla má omezenou kapacitu a je z nás nemilosrdně vysátá do poslední kapky. Žijeme-li vědomě a začneme si své negativní (pasivní) vlastnosti uvědomovat a tím proti nim bojovat (při pohledu na toto bojové pole vás v prvé řadě poleje absolutní bezmoc, jako chudáka Leónida), protože jakmile si uvědomíte proti čemu stojíte nejraději by jste odpískali konec, ale naopak zde se obrníme trpělivostí, elánem, bojovností, odvahou, vůlí a pomalu, ale jistě začneme malé bitvy vyhrávat (tím posilovat svou vůli), a na jiných bojištích také prohrávat, ale naše bytost je čtyř živlová vedená Prozřetelností a pátým ákášickým principem a má velmi pestrý arzenál jak proti těmto jednožilovým bytostem s minimálním počtem vlastností bojovat, a vůbec: přece se nenecháme ovládat jako nějaké loutky, otroci, figurky na špagátě, kdy nám doslova a do písmene "někdo" poroučí pomocí výborně zvolené taktiky v pro nás nejméně vhodnou dobu, udělej toto nebo tamto! Hodně z nás má dle svého názoru slabou vůli a tento boj ani nezačne a tím ho rovnou prohrává, nebo není ještě dostatečně dle svého vývoje poučen, aby pochopil (protože vůle máme vždy dostatek), ale časem budou bojovat jistě všichni a musím říct, že není to vždy člověk, bytost, která stojí na vítězné straně barikády, jak již jsem popsal ve starších článcích, kdy jakmile zacílíte na nějakou, několik let či pokolení živenou vlastnost, začíná opravdový, tuhý boj na život a na smrt jako v citovaném průsmyku u Thermopyl. My také máme pud sebezáchovy a dokážeme o holý život bojovat velmi udatně a dlouho, stejně tak mají tento pud i bytosti s kterými bojujeme a velmi rády používají fingovaný ústup jako náš Leónidas: klidně si počkají dva roky, než zaútočí znova, protože v astrálu neznáme pojem času (je zde pouze prostor). Nutno ještě dodat, že člověk, který zatím proti nějaké vzpurné, tuhé a silné vlastnosti vědomě nebojoval, absolutně netuší, o čem je řeč, ale jednou k takovému boji pomoci své vyzrálosti jisto jistě dojde. Člověk, který již je na tomto poli otřelým válečníkem mi rozhodně dá zapravdu a bude souhlasit.

Jak již z textu výše plyne naším prvním Cílem, ještě za dočasného života, je dosažení absolutní živlové rovnováhy (ovládnutí všech negativních (pasivních) ale i pozitivních (aktivních) vlastností, projít tak magickým výcvikem, a ještě za dočasného života navštívit svět neviditelný. Rád bych nám všem dal na cestu ještě pár rad, stojíte-li o ně, ale něco mi říká že je radno poučit se z chyb které zažili naši bližní.

 • Pokud budete studovat Magii v nějakém spolku vždy si vyberte "středisko" kde se aplikují modlitby. Já osobně preferuji cestu sebevzdělávání (odpovědi na otázky, dle svého vývoje, hledám v knihách nebo u svého Mistra)
 • Mějte na paměti, že opravdoví Mistři se nezviditelňují v žádném směru, není-li to součástí jejich poslání na Zemi. Pokud budete Mistra potřebovat jistě vás k němu Prozřetelnost dovede. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří se považují za dokonalé a hlásají moudra s cílem vás ovládnout
 • Nikdy nikde a v ničem neskládejte nikomu přísahu (ať už ve světě hmotném či neviditelném) ani jednotlivcům ani spolkům nebo tajným společnostem. Pouze Bůh má právo přijmout přísahu trpné poslušnosti
 • Nezapomínejme, že veškerá moc, vlastnosti, schopnosti, kterých nejsme jako budižkničemu a slaboši vůbec nikdy hodní, pochází z neviditelného světa od Boha, a to na všech úrovních.
 • Nikdy nenavazujte kontakt v neviditelném světě s jakoukoliv bytostí jako první! I ve světě astrálním jsou bytosti vydávající se za bytosti lepší, ale jejich nitra jsou stejně prázdná a vypočítavá jako u jejich kopií na Zemi. Neudržujte kontakt s bytostmi, které smýšlí "jinak"
 • Naučte se nesoudit činy jiných ani v činech ani v myšlenkách ani v pocitech. Každá bytost získala své duchovní kvality dle svého momentálního vývoje díky zkouškám, utrpením, odříkáním a modlitbám. Každá bytost bude spasena bez ohledu na náboženství či názor který vyznává, stejně tak volnomyšlenkář, každá lidská bytost má schopnosti nezbytné k tomu, aby v řádu vývoje dospěla až k astrální pláni ještě za dočasného života - "Starý dnů"
 • Soudit náleží Prozřetelnosti, respektive, každá bytost je sobě žalobcem i soudcem. Bůh nikoho netrestá pouze se uplatňují univerzální zákony osudovosti, zákony příčiny a důsledku. Nevinnému nebude zkřiven ani vlas na hlavě, jinak řečeno, co si zasadíme si sklidíme - nic se neděje nadarmo
 • Můžete si být jistí, že nebe nikdy člověka neopustí, a to i v okamžicích kdy pochybuje nebo v ně nevěří.
 • Klíčem k očištění všech těl (hmotné, duševní i duchovní) a získání absolutní živlové rovnováhy ve všech těchto sférách je "Introspekce" kovaná v žáru výhně každodenní dřiny, které na oplátku přináší nepředstavitelné ovoce. Očista těla prostřednictvím určitého neřízeného režimu, z hlediska práce živlů ve všech sférách, (detox, dieta apod.) je pouhým dětinstvím. 99% všech našich bolestí a strastí má příčinu astrální (negativní vlastnosti).
 • Mlčení a láska k bližním čistí naše astrální tělo a díky úsilí nesmýšlet zle o druhých a nepomlouvání nepřítomných je pro nás očistou duchovní
 • Dávejte přednost modlitbě přinášející mír srdci, před jakoukoliv neopodstatněnou magií, která může přinášet pýchu!
 • Stejně jako žák Magie rozvíjí tři činná střediska, kterými jsou vybaveny všechny lidské bytosti zde na zemi, musí také v sobě postupně rozvíjet schopnosti odpovídající každé ze tří cest a to pokaždé, když začne studovat nebo cvičit.

Není potřeba být k sobě přehnaně sebekritický a každou chybu si opakovaně vyčítat. Jako Mágové víme o svých chybách, ale nikdy je na sebe nevršíme. Nejdůležitější je (pokud nám to náš vývoj dovoluje) začít žít vědomě, začít se chytat v případech kdy děláme chyby. Tím budeme naší živlovou rovnováhu postupně vyrovnávat a tento barometr citlivosti bude s každou vyrovnanou vlastností stále a stále citlivější až budeme řešit věci a problémy o kterých jsme zpětně neměli ani tušení že jim podléháme. Tzn., až pochopíme, co momentálně ani netušíme uvidíme za sebou obrovský pokrok, tento pokrok se nám pozitivně podepíše i na zdraví, pryč budou běžné choroby, pryč budou neustále se opakující negativní zážitky, najedou zmizí, protože náš osud již nebude mít potřebu nás vychovávat v něčem v čem vychovávat již nepotřebujeme. Začnou převažovat zážitky pozitivní, které si uvědomíme úplně stejně a použijeme je ne k tomu, abychom usnuli na vavřínech, ale k ještě hlubší Introspekci a konání dobrých, prospěšných skutků. Tímto vyrovnáváním negativních (pasivních) vlastností a posilováním vlastností pozitivních (aktivních) se budeme cítit stále vyrovnanější, najednou zjistíme, že s pomocí vyrovnávající se živlové rovnováhy nabudeme nových vlastností, schopností, pochopíme mnohé analogie přírody a života v ní, pochopíme analogie mikro a makro kosmu a samozřejmě začneme "nahoře" v neviditelném světě budit rozruch, protože jak známe univerzální zákon sympatie a antipatie (popsaný ve starších článcích) začneme svým charakterem, chcete-li čistotou své aury, k sobě přitahovat bytosti sférické. Není výhry bez boje, kdo nebojuje, prohrává, a musí prožít ještě spousty dočasných životů, než přijde den, kdy se mu jeho temnou myslí prožene jiskřička poznání, pouze jediný záblesk Prozřetelnosti rozhoří nesmrtelný, nikdy neutichající a věčně hladový oheň toužící po ještě hlubším poznání a vědomostech.

Postavte své stráže na stráž, do průsmyku vedoucího k vašemu království, střežte ve dne v noci váš chrám Šalamounův a pamatujte, že do neviditelného světa si ze světa hmotného neodnesete ani jediný vlásek na hlavě. Vše, co zda máme patří pouze Bohu, božské Prozřetelnosti, která nám tento majetek pouze propůjčuje, aby nás mohla vychovávat a my jsme jeho správcem. Do světa neviditelného si s sebou vezmeme pouze věci věčné jako jsou naše vlastnosti a schopnosti, které patří Věčnosti. Boží láska je k nám tak milosrdná, že v případě, že jsme na duchovní cestě, kdy jsme pochopili, dokáže nás obdarovat menším karmickým zatížením. Náš osud k nám bude milostivější, určité příčiny, které jsme si zapsali so světa Příčin mohou být úplně vymazány, protože jsme je svým bytím a uvědoměním si vyrovnali a napravili, popřípadě dochází k jemnějším karmickým následkům, které si i takto velmi dobře uvědomíme. Také je nám zpravidla prodloužen život, abychom mohli co nejdéle pracovat na své živlové rovnováze, protože hrubohmotný, fyzický svět, je jediná dimenze kde lze očištění duše a tím zušlechtění ducha dosáhnout. Po dosažení absolutní živlové rovnováhy skrze všechny těla již zákonu osudovosti nepodléháme, ale podléháme přímo vedení božské Prozřetelnosti.

Leónidas věděl co ho čeká, naplnil svůj osud do posledního detailu svého dočasného života, bojoval udatně, krutě a bez milosti až do jeho skonání včetně jeho věrné družiny. My, naše vyšší "Já", ale jako Leonidas nedopadneme a včas zastavíme obrovský nápor samozvaných Peršanů, bastardů vzniklých z falešné lásky k sobě sama převlečených do larev, stínů, fantomů. Rozmetáme krále (vampýra) Xerxése i s jeho bratry (démony), kteří si dovolili vstoupit do naší blízkosti a mají snahu zakořenit se v naší astrální matrici. Bojujme pro svou čest, čistotu a slávu na pláni astrální, kde budou všechny podobné vpády bezmilostně potrestány a rozpuštěny univerzálním světlem do živlů z kterých vzešly. Procítíme každou vyhranou bitvu, každou padlou bytost sající naší životní energií, která nás naplní odhodláním, železnou nezlomnou vůli, nekonečnou vírou, která hory přenáší, jež nám dá náš Duch svatý svou blažeností najevo. Každý jsme svou vlastní hvězdou, a bylo-li nám dáno takto hluboké poznání, že můžeme bojovat pro něco co má smysl, za svůj Cíl nejvyšší, byl by hřích toho nevyužít. Pozvedněme zbraně v této Epické bitvě, využijme všechny naše schopnosti a vlastnosti, dle našeho vývoje, a bojujme až do posledního dočasného dechu. V den, kdy vydechneme na fyzickém světě naposled, budeme Andělem strážným odvedeni na astrální pláň, kde proběhne zúčtování našeho bytí na Zemi, tam všichni do jednoho přestanou žít ve lži, která jim zastírala celý dočasný život mysl, tam budeme stát v celé své nahotě. V tento den, už bude pozdě se ptát, proč jsem byl na Zemi a jaké bylo mé poslaní, v tento den budeme vše vědět a uzříme pravdu z úst Božích. V tento den, dle čistoty naší duše, odejdeme do astrální sféry nejlépe vyhovující naší "jemnosti" kde budeme dále působit, bojovat s karmou astrální, až do doby, kdy naše astrální tělo nebude schopno vydržet rozdílnou vibraci kmitajícího univerzálního světla a rozpadne se na živlovou podstatu z které vzešlo. Poté následuje přesun do světa mentálního, kde bude naše mentální tělo (duch) čekat na impuls, než sestoupí zpět do světa Beriah, aby si svým zrcadlením vytvořil svůj astrální obraz (astrální tělo, duši), než bude povolán (inkarnován) do světa fyzického, aby pokračoval ve svém dovyrovnání negativních (pasivních) vlastností a dosáhl tím absolutní živlové rovnováhy. Teno proces bude pokračovat tak dlouho dokud nedosáhneme "na Zemi" absolutní živlové rovnováhy. Odejdeme-li z dočasného světa, života na Zemi, absolutně živlově vyrovnáni čekají na nás jiné zážitky.

Držím všem palce a přeji hodně zdarů a úspěchů v činnosti, která má smysl. Život je cesta našeho nižšího já za nalezením našeho vyššího JÁ, ale kdo chce z larvy udělat motýla musí se nejprve ztotožnit s myšlenkou létaní.

JOD-HE-VAU-HE

Jedna z mých modliteb kterou používám v boji proti všemohoucím negativním (pasivním) vlastnostem.

Já, věčný Duch mága žiju pouze uvědomělým životem. Vždy, se rozhoduji na základě své železné vůle, nekonečné víry, hloubky srdce a zdravého rozumu. Veškeré myšlenky, představy či city, které nejsou evokovány mnou samotným, jsou okamžitě zaplašeny nebo zničeny. Staň se jménem mého nejvyššího božského principu ihned. Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, Amen.

Modlitbu ukončuji imaginací magických symbolů patřícím konkrétní sféře bytí tzn, Hmotnému světu, Mikrokosmu i Makrokosmu.

Děkuji Mistře...