Bohatství ve všech úrovních

17.01.2021

Kdyby člověk oplýval jen hmotným bohatstvím, nic by na světě nedokázal, protože hmotné bohatství vůbec není základem života. Je pouze určitým prostředkem k životu a dále záleží na tom, k jakému účelu toto bohatství jeho správce používá. Používá-li své bohatství výhradně pro šlechetné účely, přesně si uvědomuje, že mu toto bohatství vůbec nepatří, ale že za ně vděčí jedině svému osudu, který mu je svěřil do opatrování jako hospodáři, aby dokázal, jak s ním naloží. Dále dobře ví, že toto bohatství nemůže používat pouze sám pro sebe, ale že je třeba, aby z něho rozdával také těm, kdo si je zasluhují. Jasně si uvědomuje, že toto bohatství jednou zcela nenávratně opustí a nevezme si z něho ani haléř, vše zde zanechá, aby je zase druzí užívali k jejich blahu a prospěchu, jak jim to připravil jejich osud. Kdo takto myslí, cítí a jedná, oplývá velikým bohatstvím, a to trojnásobným, to znamená bohatstvím duchovním, duševním a hmotným. Proto analogicky zachází s bohatstvím duchovním duševním a hmotným. Duchovní bohatství střeží jako oko v hlavě a nikomu je nenabízí, ani neprodává, ani neprozrazuje, ani neprofanuje. To je pro něho největším tajemstvím a jen naprosto upřímné a věrohodné osoby mohou obdržet určitou část tohoto duchovního a duševního bohatství, a to podle stupně jejich zralosti. 

Kdyby se pak stalo, že by přece někdo z těch lidí zklamal své dárce, bude mu darované bohatství ihned odebráno způsobem, který všichni zasvěcenci dobře znají. Totéž platí o duševním bohatství, tj. o bohatství duše, povahy, charakteru. Toto bohatstvím záleží na zušlechťování duše - charakteru introspekcí, stálém boji s negativními (pasivními) vlastnostmi, vášněmi, zlozvyky jako následky, které jsme si již dříve vytvořili svými příčinami, a nyní záleží na nás samotných, do jaké míry své dřívější příčiny vyvážíme, vyrovnáme opačnými příčinami. Tímto způsobem současně odstraníme i následky.

To je jistě nedozírné bohatství plné vítězných bojů i občasných neúspěchů. Ale naše bohatství, které nám bylo darováno k tak vznešeným úkolům, je nadevše mocné, protože obsahuje sílu vytrvalosti a odvahy, aby nakonec bylo korunováno dobrým výsledkem. Toto duševní bohatství ve skutečnosti představuje krásný harmonický nástroj, ušlechtilou duši, na kterou dovede výborně hrát jen náš probuzený věčný Duch, který ji řídí a ovládá, vyživuje pravou duševní potravou, univerzální látkou všech živlů, která tvoří naprosto vyrovnaný celek se všemi živlovými vlastnostmi, jako pozitivními (aktivními) tak negativními (pasivními). 

Jak poznáváme, k tomuto bohatství ve všech úrovních se dostáváme ze svého netečného, letargického stavu, plného zvráceností, nevyrovnaností, neuvědomělostí, nevědomostí, zpáteční cestou do Věčnosti, odkud jsme přišli na tento hmotný svět. A na tuto zpáteční cestu musíme být vyzbrojeni pevnou vůlí, vírou, předsevzetím, vědomím a všemi potřebnými vlastnostmi a schopnostmi, nežli ji nastoupíme. Bohatství ve všech úrovních se nám pak dostane automaticky, aniž bychom na to mysleli. Ze zkušenosti víme, že při tak obsáhlém a nepřetržitém boji o naší lepší budoucnost nemáme opravdu ani čas, ani příčinu, proč bychom mysleli na získání tohoto největšího bohatství, jež vůbec existuje. Jen ho prožíváme a jsme za ně nadevše vděčni. 

Toto univerzální bohatství nakonec dospívá v Jednotu, s níže se ztotožňujeme a která je vyjádřena všemohoucností, vševědoucností, všudypřítomností a nesmrtelností.