Chápavost, bystrost

12.05.2021

Každý člověk je obdařen některou zvláště vynikající vlastností, neboť v každém člověku je kus Prozřetelnosti. Tak zejména chápavost a bystrost jsou zvláštním charakterovým doplňkem a výrazem některých lidí. Jsou to vynikající duchovní vlastnosti, které může jejich majitel plně využít ke svému prospěchu, ale může je také zneužívat ke svému neprospěchu, jestliže je zapřáhne do vozu sobeckých zájmů. Chápavý a bystrý rozum nás obohacuje o cenné poznání všeho, co v životě prožíváme, a toto poznání si  samočinně ukládáme do své paměti, z níž můžeme všechny již prožité a dobře pochopené věci, zkušenosti opět vytahovat, oživovat a čerpat z nich poučení pro další životní úkoly.

Ale nyní je velmi důležitá otázka, v jakém směru chceme svou neobyčejně vyvinutou chápavost uplatnit. Obrovská většina lidí intelektuálů se věnuje čistě materialistickým problémům, dosahuje v tom oboru velkých úspěchů, ale nakonec vše dočasné zhasne a to, o co celý svůj život usilovali, přijde vniveč, neboť jak víme, do Věčnosti si nikdo na tomto světě nevezme ani vlásek na hlavě, protože to vše patří hmotné úrovni a to vše zde zanechá. Z tohoto důvodu takový člověk odchází zcela chudý, protože své chápavosti, bystrosti nevyužil k pravému obohacení svého ducha a duše, ale tyto vynikající vlastnosti využíval jednostranně pro hmotný svět. Daleko lépe je na tom ten, kdo tyto vlastnosti používal k poznání sebe sama ve všech úrovních, živlech. Tímto způsobem si svou chápavost, bystrost ještě více zvyšuje, prohlubuje a jeho bohatství v poznání se rozšiřuje na všechny problémy ve všech úrovních z magického stanoviska. 

V tomto směru máme před ostatními velikou výhodu, že můžeme bystře chápat a rozlišovat všechny své vlastnosti, jak pozitivní (aktivní), tak negativní (pasivní), a podle výsledku poznání s nimi naložíme co nejlépe podle své dobré vůle. Dále nás nemůže nic neočekáváného překvapit, neboť naše chápavost a bystrost nám zaručují dobrou obranu tím, že na všechno, co nás napadá, ihned reagujeme, věc bystře poznáváme a ihned se rozhodujeme, jak máme s takovou myšlenkou, pocitem, představou, vjemem, vášní, zlozvykem naložit a uchránit se před škodlivým působením na náš charakter. Chápavost, bystrost, není-li nám vrozena, si můžeme sami dosti rychle vypěstovat příslušnými dobrými a naprosto spolehlivými koncentračními cvičeními, kterými si posilujeme svůj celkový intelekt, rozum, chápavost, bystrost a paměť. Velikou výhodou a velmi dobrou pomůckou k získání chápavosti, bystrosti je náš neobvyklý a stálý zájem o vývoj našeho ducha po stránce intelektuální. Všechno, co uděláme, na cokoliv myslíme v jakémkoliv směru, si vždy jasně představujeme po všech stránkách vývoje dotyčného problému, věci, ideje a podrobujeme rozboru, jak to jen nejlépe dovedeme, zdali je pro nás ta která věc, problém, idea prospěšná, užitečná nebo neužitečná, abychom na ni zbytečně neplýtvali svou energií duchovní, duševní a hrubohmotnou a neochuzovali se tak o drahocennou životní sílu. To vše nám přináší naše chápavost, bystrost, intelekt, kteréžto vlastnosti si takovým způsobem posilujeme a využíváme k dobrým a šlechetným cílům, účelům. 

Tedy čím více se zabýváme duchovními, intelektuálními problémy, koncentračními cvičeními, tím více roste naše chápavost a bystrost, které používáme vždy, všude a ve všem, a tak si je měníme ve vlastnosti univerzální, které si bereme s sebou do Věčnosti, kde nám jistě dobře poslouží.

Chápavost a bystrost nám mimo jiné úspěchy přinášejí i rychlejší postup v duchovním vývoji poznávání sebe sama a všeho stvořeného, zejména pak poznávání Věčnosti, neviditelného světa.