Čisté sexuální spojení mezi mužem a ženou

21.09.2020

Muž a žena znamenají dva univerzální základní principy - plus nacházíme u muže, mínus u ženy. To znamená, že muž dává a žena bere. Výsledek jejich spojení je korunován plodem, tj, novým člověkem, dítětem. Plodivé orgány muže a ženy jsou velmi důležitým nástrojem pro zachování lidského pokolení. V nich nalézáme nejčistší a nejmocnější esenci akáši, která se zhustila až do hmotné úrovně ve formě lidského semene, jenž je zárodkem věčného života každého jednotlivého člověka, neboť v sobě obsahuje všechny prvky věčného ducha. 

Pouze obaly, tj, astrální a hmotné tělo, jsou dočasné a podléhají rozkladu na živly, z jejichž látek byly stvořeny. Z tohoto poznání je zřejmé, jak čisté je sexuální spojení muže a ženy, tj, semene mužského se semenem ženským. Připomínáme však, že čistotu musíme měřit podle stupně vývoje každého jednotlivce. Absolutně čistá je jedině sama Prozřetelnost. Vše ostatní je zabarveno. Nezasvěcení lidé si tento svůj posvátný úkol neuvědomují, alespoň ne podle tohoto vysvětlení, a prožívají při souloži nejvíce smyslnou rozkoš, jež je však vedlejším původním projevem tohoto důležitého aktu plození. 

Zasvěcení mágové v tomto aktu plození posvátného spojení spatřují nejvyšší symbol našeho spojení s makrokosmem. Jen lidé neuvědomělí, si z tohoto sexuálního spojení udělali hrubohmotné požitkářství právě pro neodolatelné působení smyslné krásy a pro vedlejší smyslné požitky, rozkoše, které jsou někomu, ovšem omylem, nejvyšším cílem života. Je také velmi moudré, že při těchto prožívaných rozkoších nemají ani tušení o moudrém a do určité míry čistém spojení může se ženou a o jeho pravém významu. Každý mág dobře ví, co znamená sexuální magie. Jaké veliké, šlechetné a netušené věci, skutky se jí dají provádět. 

Smyslná krása a rozkoš jsou jen prostředkem věci, to znamená, že muž zahoří touhou a smyslnou láskou ke krásné ženě, která na něho zapůsobila svou smyslnou krásou a k tomu účelu i přiléhavým vybraným chováním - koketností. Tyto projevy smyslnosti a smyslné krásy jsou také do určité míry čisté, i když negativní (pasivní), neboť jejich důležitým úkolem je přitáhnout muže a ženu k sobě jako dva silné magnety, z nichž jeden je kladný (muž) a druhý záporný (žena), aby se spojili a vykonali to, co od nich Příroda žádá: zplození nového člověka k zachování lidského rodu. A to je jeden z hlavních cílů člověka, ovšem nikoliv nejvyšší, i když tímto aktem napodobuje samotnou Přírodu, aniž si to uvědomuje. 

Protože však lidstvo tohoto posvátného aktu zneužívá k vysloveně rozkošným účelům, přičemž zbytečně mrhá, plýtvá tak drahocennou látkou a energií, sama Příroda se postarala, aby takovým lidem byla dána výstraha ve formě venerických nemocí, jimiž jsou zamořeny a nakaženy celé stovky, tisíce, miliony lidí. Jaké jsou jejich následky, to ví každý a není se o tom třeba šíře rozepisovat. Jsou to účinné odstrašující případy, kterými má být zabráněno zneužívání pohlavního styku.

Všeobecně každý uvědomělý muž a žena, tedy zasvěcenci, přicházející k tomuto intimnímu a posvátnému sexuálnímu aktu s krásnými myšlenkami a pocity pravé vzájemné manželské lásky, konají úkol, jejž jim určila sama Příroda. Takovéto spojení s určitým magickým přáním, zákrokem, aby například plozené dítě bylo obdařeno některými dobrými vlastnosti nebo aby během svého života nalezlo pravou cestu do Věčnosti sebepoznáním, je napodobováním přírody a přináší velké štěstí celé rodině.