Čistota vždy, všude a ve všem

24.12.2020

Někdo může pochybovat o tom, že je vůbec něco na světě špatného, když si jasně uvědomí, že všechno, co existuje, stvořila sama Prozřetelnost, která je pro nás ve své nejvnitřnější podstatě zcela nepochopitelná. Ptáme se: Může být něco v podstatě nečistého, co vychází ze samotné Prozřetelnosti? Ne, opravdu nic nečistého a špatného vůbec neexistuje - v to naprosto věříme. Jak by mohla Prozřetelnost, absolutní čistota vždy, všude a ve všem, stvořit a dopustit něco nečistého? Víme, že vše stvořené má svůj původ v nestvořeném Světle a je pověřeno určitým úkolem, který musí splnit během svého dočasného života.

Všechno má svou příčinu v nejvyšší univerzální úrovni, v ákáše, osudu a svým způsobem života odpovídá na tyto příčiny následky, které se stávají nepřetržitým proudem v koloběhu života a stále se opakují, pokud je jich zapotřebí, k dosažení určité dokonalosti u všech stvořených bytostí. Proto je celý tento pochod od prvopočátku všeho stvořeného, až k dosažení cíle, cestou vedoucí k tomuto Cíli, nepřetržitým řetězem životů za různých a zvláštních podmínek a okolností pro každou bytost. Každá bytost je individuální a nese pečeť Věčnosti-univerza, je hvězdou sama pro sebe. Toto poznání však není dáno každému a musí být nejdříve vybojováno. A proto je jasné, že vše, co vede k dosažení nejvyššího Cíle, je naprosto čisté, ovšem podle svého stupně vývoje a zralosti. Chceme-li prožívat pravou čistotu vždy, všude a ve všem, musíme si jí napřed vydobýt, poznávat jí a všude si jí uvědomovat. Prakticky řečeno, čím méně kdo chybuje, tím více stoupá jeho čistota vždy, všude a ve všem. Vždyť i chyby jsou prostředkem, který nás učí, abychom se jich příště vyvarovali, protože v takovém případě, když chybu poznáme, ale znovu se jí třeba z nedbalosti nebo vědomě dopouštíme, nám již tato chyba neprospívá, ale škodí nám. Každá chyba je člověku opravdu prospěšná, jestliže si jí uvědomuje a bojuje proti ní, aby se jí příště nedopustil. A to je ten pravý, velmi užitečný význam chyb, jichž se dopouštíme. 

Proč se nám z osobního stanoviska a podle platných zákonů zde na naší Zemi zdá, že například určité násilí, vraždy, války, smilstvo, zlodějství, pomstychtivost, závist, nenávist, žárlivost, pokrytectví, faleš a jiné podobné negativní (pasivní) vlastnosti a vášně jsou špatné, podlé, zločinné a podobně? Na to je velmi jednoduchá odpověď. Vše, co jsme si zaseli jako příčiny do ákáši, světa Příčin, to vše sklízíme v následcích, které prožíváme právě tehdy, kdy to nejméně čekáme, a to proto, abychom si je tím jasněji uvědomili a zamysleli se nad nimi, odkud přicházejí a proč pronásledují právě nás. Kdo si všímá těchto naprosto čistých výchovných následků a je po této stránce upřímný, dostane jistě správné vysvětlení, které se projevuje nejprve ve vědomí každého člověka, později, je-li již tak dalece vyrovnán, také v intuici, jež nám jasně ukazuje a upozorňuje nás, že jsme v tomto směru chybovali. 

Z toho soudíme, že všechny tyto negativní (pasivní) vlastnosti, stavy, pocity, myšlenky, činy, vášně, zlozvyky skutečně existují jako ukazatelé naší nevyrovnanosti a mají pro nás po výchovné stránce velmi důležitý výchovný a odstrašující význam. Proto jsou z univerzálního hlediska všechny negativní (pasivní) vlastnosti naprosto čisté podle stupně svého vývoje, výchovné, a nám užitečné pro naše sebepoznávání a pro upřímnou snahu, abychom proti nim statečně bojovali, ovládli je a nakonec je používali jako vlastnosti pozitivní (aktivní) výslovně ke šlechetným účelům. Také v celém světovém dění na hmotné úrovni se shledáváme s těmito negativními (pasivními) vlastnostmi, vášněmi, neřestmi, násilím, vraždami, válkami, vykořisťováním, proti nimž celý svět dosud marně bojuje, jelikož není zralý, aby takovéto případy zvládl a napravil. K tomu jsou zapotřebí zcela jiné prostředky, které zatím tento hmotný svět nemá a ani je nezná. Ty vězí v osudu každého jednotlivce, a proto si musí tento svůj osud každý člověk, jedinec zlepšit sám a nikdo mu v tom nemůže pomoci. Jen univerzální láska mu velmi často ukazuje v utrpení, v nemoci, v neštěstí, v neúspěchu a v podobných negativních stavech, jak může získat pravou čistotu vždy, všude a ve všem.