Ctižádostivost (vzduch)

26.09.2020

Se ctižádostivostí se setkáváme skoro u všech lidí na světě. Každý se rád domáhá vyššího postavení ve svém povolání a stavu. To platí zvláště při jmenování, udílení titulů, povyšování v kategorii úředníků, vojáků, politiků, kněží apod, kde jde o různé hodnosti, čestné tituly, moc a práva. Finanční otázka samozřejmě ctižádostivost podporuje nejvíce. 

Prakticky se ctižádostivost projevuje takto:

Někdo je ve svém postavení velmi žádostivý na pozdrav a na určité pocty, které mu prokazují jeho podřízení, a proto na tyto pocty a pozdravy vždy čeká. Nikdy se však nesníží k tomu, aby sám někoho dříve pozdravil nebo aby mu dobrovolně a blahovolně vzdal svůj hold a úctu. Lidé jsou více či méně žádostiví peněz a titulů, čestných odměn, pochval, chvalořečení v rádiu, televizích, v novinách, na různých schůzích a při veřejných projevech, předhánějí se v práci ve svém umění podlézání  svých nadřízených, které vychvalují a podle jejich přání vše ihned ochotně udělají. Snaží se na sebe upozornit příslušné činitelé zkvalitněním své práce, aby je podle toho také hodnotili. Žák je například žádostivý pochvaly od svého učitele, a proto se pilně učí, aby si jej pro tento projev získal. Aspiranti světových cen ve vědě a umění s příjemnou radostí a s bušícím srdcem očekávají před shromážděnou společností, k tomu účelu vybranou, slavnostní převzetí darů za jejich zvláště ohodnocenou vědeckou práci nebo uměleckou činnost s doprovodnou chvalořečí. Vybraní lamači světových rekordů ve sportu dostávají ze burácejícího projevu všech svých nadšených fanoušků krásné vítězní věnce kolem krku, diplomy, čestné dary, zlaté, stříbrné medaile a jiná čestná vyznamenání. 

Všemi těmito vyjmenovanými pochvalnými projevy a uznáními, hodnostmi a finančními efekty zevní svět podporuje ctižádostivost všech lidí, kteří v tom ze svého osobního hlediska vidí velký úspěch ve svém životním povolání, ve sportu, v politice a v podobných případech. Tito nadšení jednotlivci se pak dále mezi sebou snaží svou činností v tom kterém oboru práce, umění, vědy, sportu, politiky, dosáhnout nejvyšších poct a vyznamenání, hodností, titulů, jaké vůbec existují. Pro svět a jednotlivé státy to představuje velký přínos ve zdokonalování ve všech oborech lidské práce, vědy a umění. Následkem toho také tím více stoupá životní a kulturní úroveň všeho lidstva. Z toho poznáváme, že po stránce lidské činnosti je to dobrá stránka vlastnosti ctižádostivosti, která svým způsobem podněcuje velkou část lidí, aby ze svých duchovních, duševních a fyzických hodnot co nejvíce vydali pro vývoj lidstva. 

Naproti ctižádostivosti však existuje tichá a skromná radost z dobře odvedené práce, která vnitřně odmítá jakoukoliv zevní pochvalu, zvláště pak odměnu, medaili, veřejné uznání od tohoto fyzického světa, neboť ví, že veškerá chvála viditelného světa je jen dočasná, prchavá jako pára nad hrncem. 

Největší odměnou pro takového člověka je radostné a skromné uvědomění si, že jeho práce prospívá všem jeho bližním. To je pravý a jedině správný vnitřní postoj vyrovnaného člověka, jenž dobře ví, že odmítnutím darů vzniklých ze ctižádostivosti na poli práce, vědy a umění si ve světě Příčin tvoří pravou odměnu ve Věčnosti, i když je z důvodů mlčenlivosti, jeho správného vnitřního postoje nucen, jako všichni ostatní, naoko přijímat příslušné odměny, pochvaly, vyznamenání od zevního světa.

Závěr: Můžeme být ctižádostiví a radovat se ze svých výsledků své práce a na poli vědy a umění, je-li tato snaha šlechetná a vedená upřímnou myšlenkou prospívat a pomáhat svou hřivnou bližním, ba i celému světu, lidstvu - přitom však jakékoliv odměny, vyznamenání a podobně obětujeme Věčnosti, neboť bez univerzálních vlastností, bez uměleckého a vědeckého nadání bychom sami nic nesvedli.

Protože vše stvořené, tudíž i my lidé, patří univerzální Prozřetelnosti, posuzujeme z tohoto hlediska veškerou naší činnost.

Ctižádostivost (oheň)