Dodržování slova, slibu a přísahy

12.12.2020

Každý člověk dodržující slovo, slib a přísahu si získává uznání a respekt svých bližních. Toto je nám nadevše zapotřebí, protože slíbíme-li něco, převzali jsme současně určitou povinnost, že za každou cenu musíme svému slibu, slovu dostát, ať se děje co se děje. Jedině snad nemoc nebo smrt by nám  v tom mohla zabránit. Avšak na druhé straně jsme-li pro tyto věci zralí, jistě si velmi důkladně rozvážíme slíbit určitou pomoc, kterou od nás žádá například náš známý, přítel nebo jiná potřebná osoba. A jestliže se pak přece pro tuto pomoc rozhodneme, je naší posvátnou povinností, abychom svému slibu za každou cenu dostáli. 

Toto naše stanovisko utvrzuje a zlepšuje náš celkový charakter, naší čest. Dodržením slova, slibu, přísahy si velmi posilujeme vůli, která se zoceluje právě všemi překážkami, jež se jí stavějí do cesty, když chceme dodržet, dostát stůj co stůj svému slovu, slibu. Důležité při tom je, že dodržujeme slovo, slib, přísahu vždy, jestliže jsme si ji sami dobrovolně stanovili, rozhodli se pro ni a máme-li k tomu oprávnění důvody. Nikdy se nezavazujeme slovem, slibem, přísahou tam, kde zjistíme, že na splnění slibu, přísahy nestačíme, nebo když víme, že by nám to uškodilo. Z nucené přísahy, slova, slibu uděláme, splníme jen to, co nám opravdu prospívá, ale nikdy nesplníme to, co by nám uškodilo. V tomto případě nás chrání náš osud, který dobře ví, kam až se v takovém případě můžeme odvážit. Správně se přizpůsobujeme situaci, děláme vše, co dělají ostatní, abychom se od nich nelišili a abychom si také neškodili. Tím zároveň projevujeme svou naprostou mlčenlivost. 

Daleko důležitější je naprosté dodržování slova, slibu a přísahy v magii při našich různých povinnostech a úkolech, jež jsme na sebe dobrovolně převzali a které mají mnohem větší cenu nežli náš dočasný fyzický život. Neboť to, co jsme jednou slíbili Bohu, Prozřetelnosti je tak posvátná a nadevše mocná přísaha, že nám může zabránit jen smrt, abychom svůj slib, slovo, přísahu nesplnili. 

Splnění slova, slibu, přísahy si ceníme daleko více než svého života, děláme-li ho před samotným Stvořitelem. Splnění každého daného slova, slibu, přísahy má také veliký vliv na vše, co chceme udělat, podniknout, co jsme si předsevzali, ať při tom máme jakékoliv překážky. To vše také splníme do posledního písmene. Předpokladem ovšem je, že to, k čemu se zavazujeme a co hodláme  udělat, je také skutečně šlechetné. Tímto způsobem si zajišťujeme vždy, všude a ve všem úspěch. Pro nás začátečníky by bylo velmi šlechetné předsevzetí, kdybychom si slíbili a pevně předsevzali, že ze své povahy odstraníme všechny negativní (pasivní) vlastnosti, které nás jiště právem pronásledují a které nemáme dosud pod svou vůlí a dosud je neovládáme. 

Kdybychom se k tomu okamžitě a upřímně rozhodli, měli bychom v tomto směru jistě velký úspěch. Ze zkušenosti víme, že člověk mnohdy po celý život trpí za svou nevyrovnanost, které se obvyklým způsobem života nikdy nezbaví, dokud si neuvědomí pravé příčiny a následky. Dodržováním slova, slibu, přísahy si však může značně zlepšit svůj charakter.