Důslednost

08.03.2021

Důslední lidé všude vzbuzují svým chováním úctu a respekt, mají autoritu. Je to důslednost vždy, všude a ve všem. To znamená, že veškerou svou práci a povinnost plníme svědomitě a do všech podrobností tak, aby byla bezvadná. Důslednou prací a vůbec celou svou činností, kterou konáme do všech důsledků, jak to jen nejlépe dovedeme, si zajišťujeme úspěchy vždy, všude a ve všem. Naše vlastnost důslednost, jak se říká, nám přešla do krve a do morku kostí - a je to pravda, o níž se můžeme vždy přesvědčit. Kdybychom například jen někde něco v naší práci, činnosti vynechali, třeba sebemenší maličkost, v tom případě nebudeme s naší práci vůbec spokojeni, a proto budeme na tento nepatrný nedostatek v naší práci tak dlouho myslet, až jej zcela odstraníme. 

Důsledný je například ten, kdo vykoná napřed jednu práci pořádně a poctivě a pak teprve začne pracovat na druhé. Naproti tomu ten, kdo koná najednou práce dvě nebo tři, žádnou z nich zpravidla neukončí se zdarem. Důslednost tkví v tom, že každou práci vykonáváme s velkou svědomitostí a s velkým zájmem postupně, pomalu, ale jistě tak, aby nám z ní nic neušlo, aby byla úplná tj. aby v ní nechyběl ani jediný článek a aby byla dále co nejdokonalejší, nejkvalitnější, aby se všem líbila a hlavně aby přinesla radostný užitek, pro který je určena. 

Zpozoruje-li důsledný člověk, že práce, kterou právě koná, má určité trhliny, nedostatky, nikoliv však jeho vinou, ale vinou toho, kdo práci řídí, ihned na tyto nedostatky upozorní, aby předešel případným ztrátám, neúspěchům.  Tak si váží poctivé práce do všech důsledků. Nežli začne něco dělat, několikrát si vše dobře rozmyslí, jak by to nejlépe zpracoval, a teprve pak se pustí do díla, které bývá vždy korunováno úspěchem. 

Také v magii vykonáváme veškeré naše cvičení, magické práce do všech důsledků tak, abychom nikdy a nikde nevynechali ani jeden článek, který by nám potom scházel a my bychom se k němu stejně museli vrátit, ovšem s rozrušeným pořádkem a postupem k naší škodě. Nejprve si důsledně sestavíme svůj plán, podle kterého každodenně cvičíme a konáme magické práce a úkoly. Zejména pak jsme důslední ve své introspekci, které věnujeme vždy a každý den co největší pozornost, aby nám neuniklo nic, co by nám později mohlo škodit.

Důslednost v každodenním pořádku tj. vstávání vždy v přesný čas, mytí, cvičení, jídlo, introspekce, konání dobrých skutků, práce, musíme vykonávat přesně jako hodiny a do všech důsledků. Když se to pro nás stane zvykem, nebudeme již pociťovat žádné obtíže, naopak kdybychom něco náhodou zapomněli a vynechali, pocítíme, že nám to schází, a ihned to napravíme, jak jen budeme moci. Důsledný člověk se také nedá nikdy nikým na světě svést, odchýlit se od své důslednosti. Za všech okolností zůstává stále týž tj. důsledný ve veškeré činnosti až do smrti. A tuto velmi důležitou a užitečnou vlastnost si bere s sebou do Věčnosti, kde ji bude také potřebovat. Vypěstoval si důslednost hlavně pro věčný život. Jak krásné jsou to úspěchy jen z jediné pozitivní (aktivní) vlastnosti!