Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Horoskop č.3 - žena, Velekněžka?

29.03.2022

Horoskop je jako otisk duše člověka, nelze jej posuzovat odděleně, je nutno hledět na širší souvislosti. Pečeť oblohy je stejně složitá jako člověk, jejímž je obrazem. Vytvořit ucelený obraz je proto velmi složité, a proto je důležitá určitá introspekce a otevřenost člověka, kterému se horoskop vykládá, aby doplnil části, které zná jen on sám.

Horoskop není daným a neměnným stavem člověka, je spíše potenciálem k růstu, dispozicemi, upozorněním na silné a slabé stránky. Nelze se na něj odvolávat a vinit "planety" z osobních neúspěchů. Lze si ovšem vzít inspiraci a realizovat se v oblastech, které jsou pro nás důležité či klíčové.

Horoskop vykládáme dle 12ti astrologických domu, které určitým způsobem individualizují daný osud založený na datu narození, místu a hodině, tím vzniká horoskop osobní. Astrologické domy jsou nejtajemnějším, nejizoternějším a nejmagičtějším co můžeme v horoskopu vidět. V den narození se nad východním obzorem objevilo určité místo a tomuto místu říkáme Ascendent. Toto místo určuje počítání těchto 12ti astrologických domů a můžeme říct, že od tohoto místa je po celé obloze viditelné (i té co vidět fyzickým okem nelze) vržená síť, a v této síti se chytí určité "ryby". Tuto astrologickou síť používáme již 1600 let v případě, že mluvíme o linii astrologické, které vyjadřují kosmické zákonitosti a pravidla se všeobecnou lidskou zkušeností sesbíranou za 1600 let. tzn, známe hlavní významy domu, známe vedlejší významy domu a toho lze využít. Známe, jak prozařují na úroveň duševní, duchovní i hmotnou.

Rozložení oblohy

Na první pohled je viditelná určitá symetrie postavení prvků horoskopu. Symetrie značí určitou vyváženost osobnosti, rovnoměrné rozložení do všech životních aspektů. Jde ovšem o symetrii hrubou, při bližším pohledu jsou zde místa, která stojí za bližší prozkoumání.

Kotouč viz. obrázek je rozdělen na čtyři části (kvadratury), které jsou ohraničené ascendentem a descendentem na horizontálním břevnu "media coeli" a "immum coeli" na vertikálním břevnu. Horizontální břevno odděluje věci vnitřní od věcí vnějších, tj. nočních od denních. Vertikální břevno pak věci vnitřní, pro sebe (a do sebe) a věci pro veřejnost, pro okolí, navenek. Ze zobrazeného se jeví, že je osobnost zaměřená spíše ven, vnitřní svět je pro ní sice silný, ale schovaný a málo prezentovaný. Naopak je zde silná intelektuální stránka, kterou naopak ráda dává navenek, značí komunikativnost, inteligenci a možná i snahu se prosadit, být vidět a slyšet. Toto vše je tedy hrubý pohled na kvadratury, které je nutno zohlednit při každém horoskopu.

Živly

Dále živlová rovnováha, která opět v hrubých nástinech naznačuje silné a slabé oblasti člověka. Zde je nejsilněji obsazen vzduch (8), po něm oheň (6), země (3) a voda (0). Vzduch znamená rozum, inteligenci, znalosti a při takto silném prvku může značit neutuchající touhu po vědění, chtíč poznat a rozumově obsáhnout co nejvíc věcí. Ve spojení s ohněm ukazuje na osobnost energickou, plnou tlaku a vůle pochopit, se silou pak nabyté vědění dále předávat v "ohnivém" proslovu, při přednáškách či jako vůdce nějaké skupiny. Přes obrovský zájem o znalosti této osobnosti ale trochu uniká země pod nohama, hmotné věci jsou pro ní občas nutnou přítěží, kterou musí snést. Voda na nule by mohla dělat mírné problémy a nesoulad, obzvlášť když jde o ženu. Voda symbolizuje emoce a city, které ne že by nebyly, ale nevěnuje se jim tolik pozornosti, kolik by mělo. Voda na nule může čase způsobovat smutky, frustrace, úzkosti a deprese bez zjevné příčiny. Voda v hlubinách, tj. emoce a city, postupně podemílají vzdušné zámky a hrozí pád. Pro tuto osobnost bude klíčové soustředit se právě na vnitřní svět, emoce, trénovat vlastní všímavost a pozornost a průběžně o svém vnitřním světě, o emocích a citech mluvit, vytahovat je na světlo. Tím nebude mít voda čas a šanci udělat něco neočekávaného a nepříjemného. Pravděpodobně se tato záležitost bude objevovat i v podrobnějším náhledu.

Domy

Jak bylo řečeno výše, i když je obloha rovnoměrně obsazena a jednotlivé domy jsou víceméně také obsazeny, a koukneme se na ně postupně níže v souvislosti s planetami a znameními, je důležité, se zde na první pohled podívat právě na domy, které obsazeny nejsou. Tyto domy značí oblasti, které je potřeba analyzovat, integrovat a uvědomit si je. Jde o domy 4, 5 a 6 a 11. Jak jsem popsal výše, neobsazené domy jsou velkým neznámem, a proto jim také někteří astrologové věnují více pozornosti než těm obsazeným. V daných oblastech není prozatím žádné téma, které by něco ukazovalo, spíše jen díky znamením tendence.

SLUNCE

Slunce symbolizuje osobní identitu a oblasti, ve kterých se osobnost nejlépe realizuje. Slunce ve vahách ukazuje na vyvinutý smysl pro harmonii a vyváženost a často je zde tlak jakoukoliv nerovnováhu odstraňovat, což vede k charakteristické nerozhodnosti. Váhy milují příjemné prostředí a ve vyrovnaném vztahu cítí naplnění. Naopak ale při sebemenším konfliktu se cítí nesví a špatně se jim situace řeší, i když v jednání jsou diplomatičtí. Tuto vlastnost zde ovšem řeší harmonický trigon s Lunou, který přispívá k uvolněnosti a vnitřnímu klidu.

V tomto znamení je rozvinuté estetické cítění a umělecké nadání. Mají příjemné vystupování a dobře se s nimi jedná. Za svou maskou ovšem skrývají vnitřní pochyby a nejistoty. Druhé lidi dovedou relativně dobře odhadnout a mají smysl pro spravedlnost, dobře urovnávají konflikty a stmelují kolektiv.

1. dům (Ascendent) - Tělesná osobnost

Symbolizuje základní rysy osobnosti, zejména ty povrchní, jako např. fyzický vzhled, temperament, chování, vztah k životu, to, jak dotyčný působí na první dojem.

Ascendent ve Střelci naznačuje, že jedna část přirozenosti směřuje vzhůru, k vznešeným cílům, druhá je ovládána pozemskými a animálními instinkty. Život může být provázen neustálým hledáním něčeho těžko dosažitelného. Ještě, než se přiblíží svému cíli, už vidí další. Osobnost je plná žáru, proto potřebuje tuto energii a nadšení uplatnit.

Jupiter v 1. domě je dvojí povahy - můžete být optimistická a velkorysá ale také marnotratná a domýšlivá. Každopádně zde Jupiter dodává sebedůvěru, vznešenost, krásu. Jupiter také může iniciovat silné náboženské (okultní) pohnutky. Člověk má schopnost být v čele jakéhokoliv hnutí, zejména v náboženské či esoterické skupině nebo společenském rozvoji. Jupiter v Kozorohu činí člověka ctižádostivým a sebevědomým, který se dovede ovládat. Jeho úsilí je zaměřeno na dosažení vůdčího postavení, jež mu dává moc nad jinými, ale rovněž schopnost vládnout moudře a správně. Nebezpečím Jupitera v Kozorohu je tendence nevěřit ničemu, co nelze dokázat - z toho plyne přílišné ulpívání na doslovné výklady, a tím uniká podstata, živá podstata. Radost ze života v tomto případě přinese opuštění zkostnatělých starých doktrín a popuštění uzdy své bezbřehé fantazii a intuici. Kvadratura Jupitera se Sluncem způsobují idealismus vedoucí k sebeobětování či k podpoře různých hnutí a spolků. Možná tendence propadnout sektám. Kvadratura se Saturnem dává možnosti, které nutí člověka se neustále rozhodovat, což není příjemné.

2. dům - Materiální hodnoty, zabezpečení a sebehodnocení

Symbolizuje hodnotový systém - hmotné vlastnictví a poměr k majetku, vlastní sebehodnocení a talent. Uran ve druhém domu je příznakem nestálosti v materiálních záležitostech. Může způsobovat opakované a nepředvídatelné změny, které přinášejí rozruch a změny finanční situace. Uran je ve Vodnáři dobře postaven, zdůrazňuje přátelství a politické vztahy, náhlé plány, změny jsou důležité a prospěšné. Altruismus, boj za nějaký morální cíl, za nějaké osvobození. Trigon se Sluncem přinášejí nekonvenčnost a také samostatnost. Člověk se angažujete pro společnou věc, je idealistický, pokrokový, intuitivní a originální. Psychologicky je to potřeba odlišovat a ukázat svou jedinečnost, touhu být učitelem, rádcem a jít příkladem. Konjunkce s Neptunem je sepětí iracionálna a vede k obrovské originalitě, intenzívní tvůrčí schopnosti a novátorské inspiraci. Spojení těchto dvou planet je nejintenzívnější aspekt pro transformaci. Neptun v druhém domu ovlivňuje v životě jeho materiálno. Člověk častokrát klame sám sebe o své finanční situaci a přílišně utrácí, takže se snadno zadluží. Neptun v Kozorohu dává tvůrčí nadšení, schopnost koncentrace a duchovní cíle, vede zrozence vzhůru, k zenitu. Člověk zapomíná sám na sebe, neboť je zcela zaujat světem na vrcholu (duchovno). Toto podporuje i trigon Neptuna s Merkurem, který dává bujnou fantazii a umělecký vkus. Přítomny jsou speciální vlastnosti, pramenící z vysoké intuice a inspirace, které se pojí s velmi dobrými komunikačními schopnostmi. Osoba, které patří tento horoskop by se mohla velmi dobře uplatnit za velekněžku v nějakém chrámu, která by mluvila k lidem, a svou schopností zaujmout by jí byli všichni přítomní doslova uchváceni.

3. dům - Vzdělání a komunikace

Symbolizuje komunikaci, všední život, vztahy s okolím, sourozence, sousedy, učení, vyjadřování, slovní i písemný projev.

Vliv Ryb ve třetím domu vytváří zvídavou mysl, která hledá v cizích vyřčených slovech skrytý význam. Člověk si je plně vědom vzájemných souvislostí věcí a bez nutnosti vyvinutí většího úsilí bezděčně chápe celý obraz. Ryby na hrotu třetího domu předznamenávají mimořádné intuitivní vnímání se schopností pochopit celek, ale podrobnosti jejich pozornosti unikají. Tato osoba je ve svém smýšlení velmi soukromá, svěřující se pouze někomu. Ze všeho nejraději se o samotě věnuje nějaké duševní činnosti. Za těchto podmínek dokáže myslet velmi tvořivě a obrazotvorně.

Saturn ve třetím domu ovlivňuje duševní pochody a dorozumívání. Naznačuje duševní disciplínu a praktičnost. Častokrát vede k pocitu méněcennosti a depresím. Saturn je zároveň v Beranu, který způsobí zpomalení a jakousi těžkopádnost při vývoji, a i když se bude člověk  snažit být průbojný, tak bude narážet na překážky, které přinesou pocity úzkosti a stresu. Ve svém důsledku ale Saturn napomáhá k nalezení vlastní cesty i rytmu a odpovědnosti za svoje činy. Pro Saturn v beranu je důležité být vytrvalý a nic neuspěchat. A vzhledem, k tomu, že se toto odehrává na poli vzdělání, je dobré si být vědom toho, že něco pochopit, prozkoumat a nastudovat nějakou dobou trvá. Saturn je v opozici se Sluncem a bude vytvářet potíže, které dotyčnou buď namotivují, nebo díky nim bude rezignovat. Podobně je na tom i kvadratura s Jupiterem, který zde přináší možnosti, ale vzhledem ke své nerozhodnosti bude toto přinášet spíše úzkosti než radost.

4. dům (Immum Coeli) - Domov nebo základna

Symbolizuje domov a tradici, matku, rodinné zázemí, emocionalitu, dědičnost, nevědomí, nemovitosti. Ukazuje na vlastnosti ukryté pod povrchem.

Vzhledem k tomu, že je tento dům ve znamení Berana, může se jednat o konfliktní oblast, v rodinných domácích vztazích. Zároveň jde ale o oblast pozdějšího věku, a beran se svým martickým vládcem bude dávat dostatek energie na aktivity.

5. dům - Rekreace, tvořivost a sebevyjádření

Symbolizuje tvůrčí životní výraz, lásku, milostná dobrodružství, slast, umění, zábavu, divadlo, hry, společenský život, mejdany, spekulace a hazard, potomstvo.

V domě také není obsazena žádná planeta, ale býk naznačuje, že pro tuto osobu bude důležitá stabilita, láska, krása a soulad. Je pro ní důležitý fyzický projev lásky. Ve společnosti je oblíbená, umí se chovat nenuceně a je zde možnost uměleckého nadání.

6. dům - Zaměstnání, povinnosti a zdraví

Symbolizuje vědomé potřeby, zdraví, práci, službu, zaměstnání, diety, krátké choroby, údržbu.

Opět zde není žádná planeta, která by konkrétně říkala, co se zde bude odehrávat. Blíženci pouze dávají tušit, že půjde o kolektivní a veřejnou oblast, která bude silně ovlivněna sdílením a komunikací.

7. dům (Descendent) - Osobních a důvěrné vztahy

Symbolizuje druhé lidi, mezilidské vztahy, spolupráci, manželství, partnerství, smlouvy, soudní spory, otevřená nepřátelství.

7. dům je ve znamení Blíženců, který vytváří všestrannost a přizpůsobivost. Jako partnera potřebujete člověka, kterého budete ctít a milovat, ale který by měl být dostatečně inteligentní, vtipný a zároveň shovívavý k vaší silné potřebě se nechat obdivovat. Zároveň by Vám měl dát dostatek prostoru a času. S nevěrou z vaší strany problémy nebudou, jak jednou najdete toho pravého, tak jste věrná a držíte si od ostatních zdravý odstup (i když vyvoláváte v mužích pocit, že jste nezadaná a flirtujete až k určité hranici, přes kterou pak nejdete). Přitahujete náladové a citlivé partnery a často dlouho váháte, než vstoupíte do delšího vztahu.

Luna v 7. domě tak vytváří oblíbenou povahu, která dokáže stmelit skupinu a má tendenci se stát vůdcem. Toužíte po chvále a uznání (což díky své inteligenci a výřečnosti často máte), ale jste na tomto mírně citově závislá. Luna v Blížencích často sděluje své pocity, jiným, ale obtížnějším tématům, které je potřeba řešit se vyhýbá. Jste skvělá ve spontánním projevu, což ve vztahu k zájmu o filosofii by mohlo být předurčeno k úspěchům na přednáškách. Můžete správně odhadnout rozpoložení nějakého člověka, ale nepřehlížejte hlubší emocionální pohnutky. Máte dobrou vrozenou schopnost uchovat si chladnou hlavu, ale pozor na chladné srdce, to může druhé odradit. Důležitá je souhra myšlení a cítění.

8. dům - Uspokojení potřeb, tajemství života a smrt

Symbolizuje dědictví, poslední vůli, závěti, odkazy, bezpracné zisky, ztráty, krize, uzdravování, sex, okultismus, smrt.

Znamení Raka na hrotu osmého domu značí citově založený zájem o širokou škálu životních tajemství a záhad na velmi základní úrovni. Člověk je sebe zkoumající, hloubá o sporných otázkách života a smrti. Je mu velmi zatěžko dát najevo jakoukoli potřebu emocionálního charakteru. Zřídkakdy se takto odhalí - místo toho se ještě více uzavře do sebe. Venuše v osmém domu každopádně značí, že finanční zdroje člověka budou společného původu a nebudou pouze výsledkem jeho vlastní snahy. Může to u něj vést až k lenivosti či setrvačnosti, protože má po této stránce příliš snadný život. Venuše ve Lvu zároveň značí velmi romantickou povahu, která je ale spíše pohádková než reálná. Jste hrdá sama na sebe, jste dobrosrdečná, ráda se bavíte a ráda jste středem pozornosti. K tomu jste velice přitažlivá s velkou vnitřní silou, která přitahuje muže. Venuše ve lvu je v sexuální oblasti velmi vášnivá, žhavá a milující. A stejně jako lev neodpouštějící nevěru. Každopádně milujete pozornost, což vám zaručí Vaše výřečnost, inteligence a fyzická krása. V 8. domě se nachází také Mars, který dodává člověku energii a vůli k tomu se prosadit nebo dokázat, to, co si usmyslel. Máte mimořádnou energii s velkou silou ducha, což je předpokladem k velkým úspěchům na poli magie či okultismu. Stejně jako Venuše značí přitažlivost a potřebu obdivu. Tato kombinace je předpokladem k vůdčím schopnostem. Vzhledem k tomu, že máte silné sexuální nutkání a zároveň nutkání hledat řešení záhad života a smrti, bude pro Vás ideální nějaká forma sexuální magie nebo tantry, která Vám odhalí skryté souvislosti či otevře dveře k dalším vrstvám poznání. Mars je také v konjunkci s Černou lunou (Lilith), což podporuje určitě temnější a méně tradiční formy ženského okultismu. Černá luna je samozřejmě také ve Lvu, což se bude projevovat silným tíhnutím k těmto formám, hledání dokonalosti. Černá luna v 8. domě také značí zájem a sklon klást si otázky o smrti, nebo s ní nějakým způsobem pracovat.

Černá Luna je pomyslným bodem - druhým ohniskem eliptické oběžné dráhy Měsíce kolem Země. V mytologii se Lilith odmítla podrobit Adamovi a vzbouřila se proti spojení Adama a Evy. Spářila se s hadem, aby hrála úlohu pokušitelského ďábla a opustila ráj. V astrologii představuje Černá Luna prázdnotu, která může pohltit člověka; nebo naopak přebytek, který může přetéci a zaplavit ho. Je nutné Černou Lunu usměrňovat a využívat. Dříve nebo později si však člověk uvědomí, že před sebou samým něco skrývá - buď protože ho k tomu donutí okolnosti, nebo proto, že tyto vědomosti způsobí nějakou krizi.

9. dům - Cestování, vyšší vzdělání a životní filozofie

Symbolizuje vyšší vzdělání, inspiraci, abstraktní myšlení, cestování, svobodná povolání, náboženství, duchovní cestu, hledání smyslu existence.

Slunce v 9. domě ukazuje idealistické zaměření s výraznou touhou po poznání skrytého, s vážným zájmem o duchovní záležitosti a filosofii. Ve spojení s vysokou inteligencí a rozvinutou pamětí se může z tohoto člověka stát filosof, profesor či vůdce nějakého hnutí. Ale také je zde velké nebezpečí, že přes své obrovské znalosti se tento člověk stane fanatikem, který všechny přesvědčuje o své pravdě a je ochotný se obětovat (kvadratura s Jupiterem). Na to je třeba si dávat pozor. V kombinaci s harmonickým trigonem s Uranem dává také jistou originalitu a samostatnost a touží být ostatním učitelem, či jít příkladem. Zároveň dává tento aspekt tvůrčí sílu, kterou je třeba rozvinout a neustrnout pouze na nasávání a sbírání informací. Opozice se Saturnem může způsobovat časté potíže na cestě, které ovšem někoho motivují a někoho odradí.

V 9. domě je také Merkur, který přináší intelektuální zájem o filosofii, náboženství a duchovní vědy (okultismus). Zároveň se pojí s velkou inteligencí. Merkur v panně probouzí hloubku myšlení a potřebu vše přesně pochopit a poznat. Většinou se z těchto lidí stanou odborníci ve své oblasti. Merkur v panně ukazuje vysokou inteligenci. A protože Vám jde učení velmi lehce a jste velmi zvídavá, je pak těžké nepropadnout aroganci vůči ostatním a své znalosti převést do praxe. Merkur v panně je uzemněný, ale tím také ztrácí citlivost vůči jiným lidem, jiným pravdám, velmi rychle sklouzává k sobeckém pohledu, který ústí do úzkosti. Kvadratura s Lunou značí klamání sama sebe a zacyklení ve "své" pravdě. Díky svým znalostem můžete pomoci ostatním vidět jasněji, vysvětlovat věci. Ale je nutné zůstat otevřený. V trigonu s Neptunem dodává silný umělecký vkus s možnými speciálními schopnostmi. Neptun přináší kontakt s hlubinami a s inspirací, ale je nutno si na ně udělat čas a nechat je vyplynout na povrch. Je velmi pravděpodobné, že by se z Vás mohla stát filosofka, která má svou oblast zájmu a která díky svým znalostem bude inspirovat i ostatní.

10. dům (Medium Coeli) - Kariéra, prestiž a reputace

Symbolizuje společenské postavení, kariéru, pověst, pocty, slávu, úspěch, autoritativní osobnost, otce, zaměstnavatele.

10. dům ve Vahách značí sdílené podnikání nebo projekt nebo kariéru založenou na skupinové práci. Ve vztahu k ostatním planetám je pravděpodobné, že získáte vedoucí postavení a ve společnosti získáte prestiž. Obzvlášť je třeba využít Vaše výborné komunikační znalosti.

V 10. domě se nachází Cheiron. Cheirón nás učí, jak v sobě objevit léčivou mysl. Může poukázat na nejtěžší období života, která ovšem bývají také obdobími největšího duchovního osvícení. Podle mytologie byl Cheirón velkým léčitelem, učitelem a jedním z nesmrtelných Kentaurů. Nešťastnou náhodou byl "smrtelně" zraněn Heraklovým šípem, trpěl ve velkých bolestech, ale nemohl zemřít. Nakonec se vzdal své nesmrtelnosti ve prospěch také trpícího Promethea a byl seslán do podsvětí. V podsvětí se nad ním však smiloval Zeus a vyzdvihl ho na oblohu. Cheirónova přítomnost v desátém domě signalizuje krizi v hledání skutečného důvodu našeho pobytu na Zemi. Klíčem k Cheirónu v desátém domě je ovládnutí síly jako posvátného daru.

Cheirón ve Vahách vyvažuje sám sebe. Porozumění sám sobě je umožněno skrze pohled do zrcadla, které nám však nastavují ostatní lidé. Máte silný cit pro spravedlnost, ale je třeba si uvědomit, že je lepší dávat než brát a žít v přítomnosti, a ne v minulosti.

11. dům - Přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy

Symbolizuje naděje a přání, společné obavy, ideály, skupinové vztahy, týmovou práci, politické strany, komunity, obce, duchovní společenství.

11. dům je planetárně neobsazen, veškeré děje nejsou v tuto chvíli jasné. Ve Štíru ovšem naznačuje komplikovaná přátelství a tajná přání spjatá se sexem.

12. dům - Podvědomí, citové záležitosti a tajemství

Symbolizuje omezení a osamocení, odloučení, dobrovolné nebo nucené ústraní, dlouhé chronické nemoci, tajné nepřátele, nepravdy a těžkosti. Naznačuje způsob, kterým se budeme projevovat za těžkých okolností.

12. dům ve Štíru značí komplikovaný vztah se svým podvědomím, které Vás tlačí do něčeho, co se příčí Vašemu rozumu (Merkuru, živel vzduch). 12. dům je právě ta chybějící voda, kterou je nutno pochopit a nechat vyplavat na povrch. Štír je nejsilnější z vodních znamení a po jeho integraci je nekonečným zdrojem inspirace. Naslouchejte svým snům, svým vnitřním hlasům, nesnažte se je okamžitě analyzovat rozumem, jen si představte sebe v nějaké pozici, která na první pohled nedává smysl a je proti Vašemu přesvědčení. Štír ve 12. domě může také značit tajná a okultní nepřátelství. Pluto v 12. domě je těžká planeta, která vytváří člověka, který bude trávit čas dumáním o záhadách života, smrti a vyššího vědomí. Pluto v této poloze někdy znamená spojení s vyhnanci a spodinou společnosti. V nejhorším případě to může znamenat násilnickou povahu, která ostatním vnucuje svoji vůli. Pluto zde může vytvářet karmické vlivy, které nelze ovládat.

Pluto ve Střelci znamená ale také sexualitu plnou vznešenosti, podporu zrozenci vysoké filosofické aspirace, mocného ducha a tendenci k boji za nový ideál. Člověk se může stát apoštolem nějaké nové mystiky. Výuka věcí týkajících se věcí skrytých nebo neviditelných!

Nepříjemná kvadratura s Venuší se projevuje tak, že dokážete milovat i nenávidět z celého srdce, hluboce a intenzivně. Máte výbornou fantazii a opravdové vášně schováváte uvnitř. Kvadratura také aktivuje sexualitu, pomocí které můžete ovládat muže.

SHRNUTÍ

Relativně vyvážený horoskop, se silným nábojem směrem k magii, okultismu, náboženství či ezoterice. Postavení planet naznačuje spíše zaměření temnějším směrem, například k sexuálním kultům. Vysoká inteligence ve spojení se silnými komunikačními dovednostmi, šarmem a energií předznamenává vůdčí postavení v jakýchkoliv skupinách. Důležité je neztratit se v záplavě dat a starých dogmat, ale integrovat své podvědomí a přijít s něčím kreativním, vlastním, založit něco svého, co bude vycházet z nitra Vaší osobnosti. Silná obsazenost vzduchu Vás předurčuje ke hlubokému studiu, i když Vám možná bude chvíli trvat, než naleznete to pravé pro Vás. S tím Vám ovšem nepomůže vzduch, ale voda, která je mírně potlačená a která se projeví skrze spontánnost a kreativitu. Otevřete se blízké osobě a nebojte se jí sdělit vše, co Vás trápí. Pokud překonáte touhu vypadat přede všemi za všech okolností dobře a nenecháte své temnější emoce zevnitř sebe promluvit, posune Vás to o obrovský krok kupředu. Vaším úkolem je práce s Vašimi emocemi, Introspekcí, jak ve vztahu k sobě, tak k ostatním. Nejsilnější tlak i síla je právě v 8. domě způsobená právě Venuší, Marsem a Lilith.

Důležité prvky ve vztahu k magii a okultismu

 • Slunce v 9. domě
 • Merkur v 9. domě
 • Mars ve Lvu a v 8. domě
 • Konjunkce Mars a Černá luna
 • Neptun v Kozorohu
 • Pluto ve Střelci a 12. domě
 • Černá luna ve Lvu v 8. domě
 • Cheirón v 10. domě
 • Trigon Merkur s Neptunem
 • Konjunkce Uran s Neptunem
 • 12. dům ve Štíru
 • 9. dům v Panně

Příznivě nakloněný Génius Merkurské sféry

51. Hecheši-jah (He-Chet-Šin, Jod-He)Přívlastek: Deus Secretus Impenetrabilis - Bůh Neproniknutelné tajemství 

Stupně: Střelec 11-15

Vyvolávací formule: Žalm 104,31 ([LXX] ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.) Voláme jej k povznesení duše a k odhalení tajemství moudrosti. Pod jeho vládou jsou chemie a fyzika. Tento anděl nám odhaluje tajemství mystiky a alchymie.

Zvláštní znamení: sklon k mimosmyslovým vědám a k poznání vlastností a síly zvířat, rostlin a nerostů. Osoba zrozená pod jeho vlivem miluje abstraktní vědy, seznává vlastnosti a síly živočichů, rostlin a nerostů, vynikne v lékařství zázračnými zásahy a učiní mnoho objevů společnosti užitečných.

Vládce života podle arabské astrologie (Hyleg): Luna

Vládce smrti, tj. délka života (Alkokoden) a signifikant celého horoskopu: Merkur

Merkur je planetou, která nám přináší zájem o intelektuální věci, o učení a studia. Rovněž nám naznačuje, do jaké hloubky budeme chtít studovat věci. Dává přirozenou inteligenci, schopnost analyzovat a reprodukovat. Vnější i vnitřní komunikace, vše, co tvoří spoje a asociace.