Kabala praxe

02.07.2022

Již teoretická, o kabalistické mystice pojednávající část poučí pozorného čtenáře o něčem jiném, než všechny dotyčné knihy, které mu až dosud byly přístupné. Kabalistická mystika je nejtěžší učební látka hermetické vědy, protože předpokládá nejen vědu samotnou, ale kromě toho také praktické zkušenosti a znalosti. Proto bude všem, kdož sáhnou po tomto popisu, aby jeho obsah prošli jen teoreticky, mnohé nepochopitelné, ježto nemají potřebné praktické předpoklady. Hned na počátku třetí tarotové karty jsem poukázal na to, že je bezpodmínečně třeba, mít první tarotovou kartu "Brána k opravdovému zasvěcení" nejméně včetně osmého stupně prakticky za sebou, aby v kabalistické mystice bylo dosaženo uspokojivých výsledků.

Tím, že žák postupně čtyřpólově školil svého ducha, svou duši a své tělo, byla mu mimo mnohých magických sil a schopností dána ákášickým principem také vysoká intuice. Nejen, že plně pochopí hloubku univerzálních zákonů a tím i opravdové kabaly, může s nimi i prakticky pracovat. Bez čtyřpólového školení ducha, duše a těla by nebylo možné, ovládat kabalistickou, tj. univerzální řeč. Kabalisticky mluvit znamená: nemluvit intelektem a ústy, nýbrž vyjadřovat se čtyřpólově. A "schopnost čtyřpólového vyjadřování se nazývá "opravdová kabala"

Kdo by tedy chtěl studovat kabalistickou vědu pouze intelektem, nebyl by nikdy schopen získat o ní správný názor, natož ji upotřebit prakticky. Právě tak, jak se učí mluvit malé dítě, musí podobným způsobem postupovat i nastávající kabalista a musí si osvojit postupně čtyřpólové upotřebení kabalistického písmenka, později slova, věty atd. Zabývat se hned kabalou bez předchozího magického školení by znamenalo teprve pozvolna vyvíjet k vyslovování potřebný čtyřpólový předpoklad ducha a duše. Každý rozumný člověk uzná, že by to byla ztráta času a obrovská námaha. Nechť se tedy nikdo nechopí praxe kabalistické mystiky, pokud neprobral první popis o první tarotové kartě "Brána k opravdovému zasvěcení". Toho, kdo stupňovitou nauku prvního díla prakticky ovládá, potěší velmi brzy dobré výsledky i v kabalistické vědě. Kdo by však chtěl z pouhé zvědavosti sáhnout hned k metodám, které popisují upotřebení opravdové kabalistické mystiky, aniž by dříve usiloval o dosažení magické rovnováhy, vystavuje se různým nebezpečím. Při praktickém zhodnocení by přišel totiž do styku s různými silami, které by nedokázal zvládnout a vydával by se nebezpečí, že si poškodí zdraví. Varuji proto každého před vstupem na tuto cestu, není-li předem dostatečně připraven. Morálně i eticky vysoce stojící lidé, kteří mají ušlechtilé vlastnosti ducha a duše, by se sice mohli zabývat praktickou kabalou, ale i oni by museli, jako každý jiný, nejprve získat potřebné schopnosti.

Učební nauka kabalistické mystiky je upotřebení písmen, aby bylo možno mluvit a působit kabalisticky, tj. tvořivě. Právě tak, jako přispěla vizuální, akustická a pocitová cvičení podle první tarotové karty "Brána k opravdovému zasvěcení" k vývinu ducha, musí nastávající kabalista cvičit tímtéž způsobem písmena jednotlivě, a to nejprve vizuálně, později akusticky a konečně i pocitově, aby pak plným vědomím vyslovil písmeno kabalisticky. První stupeň obsahuje tedy vizuální cvičení k vyslovování jednoho písmena. Vizuální stránka písmena se vztahuje na světlo - barvu-, tj. na oko a je v analogii s principem vůle. Vzhledem k tomu začne žák cvičit opět s první vlastností ducha, tj. s principem vůle.

Dříve než popíši cvičení jednotlivých písmen, předesílám znovu, že mám na mysli zhodnocení univerzální kabaly a že žádnému náboženství na světě nepřipisuji právo být prazřídlem této vysoké vědy. Praktické studium kabaly si nevyžaduje znalost ani orientální, ani hebrejské nebo jiné řeči. Univerzální způsob vyjádření písmena není jeho tvar, nýbrž jeho barva, lépe řečeno jeho barevná vibrace. Jelikož je barevná vibrace písmena jeho viditelnou formou vyjádření, může se kabalou zabývat každý člověk, bez ohledu na to, jakou intelektuální řeč ovládá. Příslušnou barvu písmena si může představovat jak člověk na východě, tak i na západě. Představovat si písmeno v jeho skutečné barvě, znamená vyslovit ho v mentálním světě - v mentální sféře - s příslušnou světelnou vibrací.

Někdo by při tom mohl položit otázku, že existují různé barevné odstíny a že tedy barva nemůže být směrodatným vyjadřovacím prostředkem pro písmeno. Podobné námitky mohou mít ale pouze nezasvěcenci, protože zasvěcenec dobře ví, že představa barev je odvislá od jeho zralosti. Jeden nebo druhý nasadí podle svého hlasu A buď vyšším nebo nižším tónem, čímž vznikne zvuková vibrace čistě osobní, ale ve skutečnosti bylo A pouze vysloveno a druhou osobou rovněž jako A pochopeno. Totéž platí o představě barev. Jde-li pak o tmavší nebo světlejší barevnou vibrací, nepadá to tolik na váhu, neboť hlavní úloha bude při tom mít vždy základní tón barevné vibrace, který označí dotyčné písmeno.

Pomocí fyzikálních instrumentů se sice nechají pořídit snímky barevných vibrací, ale přijatelnost barev lidským okem spočívá na jeho citlivosti. Následkem toho odpadá eventuální námitka a nastávající kabalista vysloví každé písmeno barvou jemu příslušející zcela podle své individuality, tj. plastickou imaginační schopností. Kabalista vloží svým školeným principem vůle do barevné vibrace onu sílu, která dotyčnému písmenu přísluší. Cvičení prvního stupně kabalistické nauky spočívá v barevném vyjádření celou abecedy.