Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Kapitola 2: Prainteligence nadzemské zóny

25.01.2022

Jakmile se stal rituálně pracující mág dokonalým vládcem nad živlovými bytostmi, může pokračovat ve svých pracích. Obrátí nyní svůj zřetel k nejbližší sféře, kterou je nadzemská zóna; je to duchovně-astrální sféra naší planety. V nadzemské zóně může mág přijít do styku s celou řadou bytostí, aby obohatil své vědění a rozšířil svou moc. V dalším uvádím pro něho z této sféry opět ony bytosti, s nimiž jsem byl před dávnými léty sám ve styku. Mág se může ale také mentálním a astrálním putováním spojit v této sféře s jinými bytostmi. 

Aschmunadai - je v nadzemské zóně mocným zasvěcencem v hodnosti dokonalého vládce. Jeho univerzální znak je sice velmi komplikovaný, ale vyjadřuje graficky veškeré základní vlastnosti, s nimiž je tato vysoká inteligence se zřetelem k nadzemské zóně a též k našemu světu vybavena. Při prvním volání nakreslí mág tento znak, který položí před sebe do magického trojhranu, modrou, rudou, zelenou a žlutou barvou. Jakmile je kontakt s Aschmunadaiem navázán, obdrží mág od tohoto vládce jeho zjednodušené znamení, se kterým pak může tuto inteligenci pokaždé volat. Mág smí tohoto zjednodušeného znaku použít teprve tehdy, když mu to Aschmunadai dovolil. Aschmunadai může mága seznámit se všemi zákony, které jsou v platnosti v mentální a astrální sféře nadzemské zóny, a může mu také umožnit jejich použití. Aschmunadaiovým přispěním může mág ovládnout celou nadzemskou zónu a získat tím pro vědění velmi mnoho. Jelikož má Aschmunadai veliký počet služebních duchů, může dát mágovi na jeho přání k disposici poddané jak pro nadzemskou zónu, tak i pro hrubohmotný svět, kteří velmi ochotně splní mágovo přání.

Aladiah - a Kolorom - jsou oba zástupci Aschmunadaie a jeho nejbližší poddaní. Jejich znaky kreslí mág při prvním volání černou barvou. Aladiah ovládá znamenitě živly v nadzemské zóně. Na důkaz toho poukazují na Gibora (znak níže) a podotýkám, že za mého někdejšího spojení s Aladiahem jsem od něho obdržel obojí - jméno i znakové znamení k ovládání bouřek a vichřic. Při vyslovení jména Gibora a tažení jeho znaku magickou rukou ve vzduchu, umožní Aladiah mágovi zastavit okamžitě všechny bouře a vichřice. Tento znak působí magicky pochopitelně teprve tehdy, dosáhl-li mág spojení s Aschmunadaiem a s oběma jeho zástupci. 

Siilla - (barva znaku zelená) je další přednosta nadzemské zóny, který mágovi učiní srozumitelné všechny symboly, to znamená, že naučí mága tomu, aby symbolické mluvě forem dobře rozuměl. Ovládá-li mág symbolickou řeč pevných forem, je mu také známa analogická souvislost každé formy s univerzálními zákony a tím pochopitelně také s ákášickým principem.

Lilitha - (barva znaku rudá) je ženská prainteligence nadzemské zóny, znalá -stejně jako Aschmunadai všech magických praktik jak této sféry, tak i naší planety.

Asamaro - (barva znaku rudá a modrá) ovládá jako prainteligence nadzemské zóny přesnou zákonitost, tedy zákony analogie nadzemské zóny a hrubohmotného světa, takže o nich může mága náležitě poučit. Jako vysoká inteligence může Asamaro mága seznámit s nejvyšším věděním o nadzemské zóně a zároveň ho poučí o tom, jak se dá tohoto vědění prakticky využít.

Emuel - (barva znaku rudá, modrá a černá) může mágovi vysvětlit syntézu plusu a minusu s ohledem na rozmnožování, to znamená, že mu prozradí pratajemství Života.

Ubiveh - (barva znaku rudá a modrá) vysvětlí mágovi působení vlivů měsíční sféry na nadzemskou zónu a na náš hrubohmotný svět v mentálním, astrálním a hrubohmotném směru. 

Asael - (barva znaku rudá, modrá a zelená) seznámí mága s elektrickými a magnetickými vibracemi nadzemské zóny a vysvětlí mu současně, jak má rozumět vlivu těchto vibrací na náš hrubohmotný svět a také, jak tento vliv může zvládnout. Tato inteligence učí mága také dokonalému poznání a správnému ovládání elektrického a magnetického fluida v mentálním a hrubohmotném světě. Jelikož se Asael kromě toho vyzná také obzvlášť dobře ve zhotovování elektromagnetických voltů pro určité účely, může mágovi dát i v tomto směru užitečné pokyny.

Gojel - (barva znaku rudá, černá a zelená) je specialistou v chemických sloučeninách všech stvořených věcí. Mág se může od této inteligence mnohé dovědět o těchto sloučeninách, silách a pod, a zároveň se naučí jejich praktickému využití v magii.

Armiel - (barva znaku rudá, modrá a černá) ví o všech alchymických procesech. Tato inteligence může mágovi svěřit tajemství transmutace kovů. Sdělí mu např. jaký způsob přípravy vyžaduje zhotovení kamene mudrců suchou cestou.

Amuthim - (barva znaku rudá, modrá a zelená) poučí mága o způsobu, jakým je možno magickou cestou proměnit jakýkoliv tvar v jinou formu. To znamená, že Amuthim seznámí mága s tajemstvím dematerializace a materializace předmětů.

Coel - (barva znaku rudá a modrá) obeznámí mága se zákonem analogie zvířecího světa a současně ho naučí magickému ovlivňování zvířat na základě zákona analogie.

Jod-He-Vau-He - (barva znaku rudá, modrá a zelená). Tento obrazec znázorňuje mágovi symbolicky elektrický a magnetický vliv s ohledem na působivost v nadzemské zóně. Toto symbolické vyjádření vlivů v třídimenzionálním světě může mágovi vysvětlit každá bytost nadzemské zóny. Bude-li ale mág nad tímto znakem náležitě meditovat, dokáže si symbolické přívlastky sám vysvětlit.

Aeoiu - (barva znaku rudá, modrá a zelená) učí mága, který se přemístil do nadzemské zóny, stahování třídimenzionálních sil elektrického a magnetického proudění z jiných sfér do nadzemské zóny a odtud na hrubohmotný svět. Tato inteligence dokáže s těmito silami nabíjet třídimenzionálně každý předmět a toto umění převede také na mága. 

Juoea - (barva znaku rudá, modrá a fialová) seznámí mága s uměním, jak může prohlédnout a ovládat vědomí i podvědomí každé bytosti.

Nahum - (barva znaku rudá, modrá a fialová) svěří mágoví zvláštní magickou praktiku, pomocí které dokáže ponořit do spánku každou bytost obého pohlaví, ať je člověk nebo zvíře. Nahum je mistrem hypnózy. Mág se od něho nebo od jeho poddaných dozví, jakým způsobem je možno libovolně vyvolat u všech bytostí mužského pohlaví sny a vize.

Immicat - (barva znaku rudá a zelená) je ženská inteligence nadzemské zóny se stejným rozsahem moci jako Nahum. Immicat svěří mágoví metodu, pomocí které dokáže libovolně ponořit člověka do osvěžujícího bezesného spánku. Mág může podle přání nechat tento stav vyvolat u toho nebo onoho člověka také samotnou Immicat nebo jejími poddanými. Immicat je vládkyní a mistryní spánku. Od ní se mág může dovědět vše, co se spánkem souvisí. Při narkózách nebo při hlubokém bezvědomí poskytne tato inteligence mágovi ochranu, takže si mág může být jist, že se z takových a podobných stavů vždy bezpečně probudí.

Osrail - (barva znaku rudá a fialová) je mocná a velmi obávaná inteligence nadzemské zóny a platí za anděla smrti této sféry. Vše, co v nadzemské zóně a též na našem hrubohmotném světě souvisí se smrtí, je ovlivňováno touto inteligencí. Není radno tuto inteligenci evokovat. Jen velmi zkušený mág se toho může odvážit. Podaří-li se mu dostat Osraila pod svou moc, získá dokonalou vládu nad životem a smrtí každého člověka. Aby se ale mág kosmicky a karmicky nezatížil, nepoužije nikdy této schopnosti. Kdo by znaku Osraila zneužil, tomu se tato inteligence stane osudnou. Opatrnost je zde proto na místě. Osraila  jsem uvedl jen proto, abych mága jednak informoval, ale zároveň ho před touto inteligencí varoval.

Ados - (barva znaku rudá, modrá, zelená, fialová a černá) je strážcem mnoha magických pokladů. Mága učí provádění opravdové magie pomocí zemního živlu. Učí ho také praktickému využití elektro-magnetických proudů hrubohmotné země magickým způsobem.

Sata-Pessajah - (barva znaku rudá, fialová a žlutá) nechá mága poznat, jak se u všech bytostí nadzemské zóny projevuje ákášický princip a jak je možno se z této sféry přemístit do ákášického principu, tedy do takzvaného principu příčiny. Sata-Pessajah je nadmíru mocná inteligence a poskytne mágovi různé možnosti a návody, jak může ákášickým principem chránit své mentální a astrální tělo při přemísťování do nadzemské zóny před veškerými nebezpečími. Zároveň zasvětí Sata-Pessajah mága do tajemství, jakým způsobem může v nadzemské zóně učinit své mentální a astrální tělo natolik neviditelné, aby nebyl viděn žádnou bytostí z jakékoliv zóny. Ještě mnoho jiných tajemství může tato inteligence mágovi projevit.

Laosa - (barva znaku rudá, modrá a zelená) je opět ženská inteligence nadzemské zóny. Naučí mága volnému a bezpečnému pohybování se v různých pododdílech stupňů hustoty. Kromě toho seznámí Laosa mága se zvláštní magickou praktikou, s jejíž pomocí může podle přání přemístit své mentální a astrální tělo do nadzemské zóny. Laosa platí za výbornou iniciátorku v magické praktice mentálního a astrálního putování.