Lhostejnost

06.09.2020

Lhostejností trpí všichni lidé, kteří nemají zájem o výsledky své veškeré činnosti. Lhostejní jsou i ke svým bližním a ke svému okolí. Je to určitá apatie - nezájem o to, co se kolem nás děje. Je to také určitá životní méněcennost, neboť se touto vlastností lhostejně, netečně, stavíme k sobě a ke všemu stvořenému. Jenom snad tam, kde trpíme nějakou nemocí, bolestmi, nezdarem, neštěstím, bídou, tedy vším tím, co nás trápí, odhazujeme svou lhostejnost a začínáme se bránit proti tomu, co nás trápí a škodí nám. A to je již dobrý počátek odstranění lhostejnosti.

Jinak všeobecně vzato, skoro všichni lidé jsou zcela lhostejní vůči svým bližním, vyjímaje ovšem rodinné příslušníky a nejbližší přátelé, s nimiž jsou v úzkém přátelském svazku, styku. Je jim naprosto lhostejné, zda ten či onen utrpěl nějaký úraz nebo zemřel či jej postihlo neštěstí, protože ztratil majetek a podobně. Tomu, aby cítili se svými bližními tak, jako by se to stalo jim samým, brání jejich sobectví, jež zná výhradně jen všeobecný zájem o ně samé. Zájem o druhé projevují jen potud, pokud je to v jejich prospěch, aby si tím polepšili své hmotné postavení atd.

Příklad: Převážná většina dospělých ženatých nebo vdaných "dětí" je naprosto lhostejná vůči svým starým práce neschopným rodičům. Ani v tom nejmenším jim nepomohou, ale zato když sami něco velmi nutně potřebují, již jsou u nich doma využívají je do krajnosti, a nakonec mají ovšem největší zájem o jejich majetek po jejich smrti. Lhostejní lidé však na tuto svou vlastnost také často doplácejí. Jsou-li v práci, při zaměstnání lhostejní, jejich práce je více mechanická a méně kvalitní, a proto jsou  za ní méně placeni. Tím si jen škodí. 

Lhostejnosti může být použito také jako dobré pozitivní (aktivní) vlastnosti, která nám pomáhá při introspekci. Tak například jsme naprosto lhostejní vůči jakékoliv přílišné a nezdravé zvědavosti nebo vůči některým vášním, jako je smyslnost, ke které se stavíme chladně a lhostejně. Jsme zcela lhostejní a neteční vůči rozčilování druhých osob, vůči zlosti, vůči bezmocnému vzteku, vůči přílišnému nadšení, vůči přílišné lásce, zejména pohlavní, apod. V takových případech používáme tuto vlastnost vědomě podle své vůle (Děkuji ti Mistře!). 

Něco podobného je, působí-li na nás tato negativní (pasivní) vlastnost samovolně, bez naší vůle. Například jsme-li současně napadeni nějakou pro nás škodlivou negativní myšlenkou, citem, představou některé negativní (pasivní) vlastnosti. Při této příležitosti bychom pod vlivem lhostejnosti zabředli do negativního stavu, v němž by se dobře dařilo všem negativním (pasivním) vlastnostem. Takových okamžiků bývá v životě mnoho, když se necháme slepě vést negativními myšlenkami, pocity, představami, činy právě proto, že jsme vůči jejich působení v tomto smyslu lhostejní. 

Opakem lhostejnosti je zájem o všechno, co se v nás a mimo nás děje, a proto v případě, že se chceme zbavit lhostejnosti, pěstujeme v sobě vědomě zájem o veškerý život v nás i mimo nás. Zájem je složkou pozitivní (aktivní) vlastnosti poznávání, kdežto lhostejnost poznávání přehlíží svým negativním postojem - naprostým nezájmem. Toho si musíme být vždy, všude a ve všem vědomi, nechceme-li, aby nám lhostejnost přerostla přes hlavu.