Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Lidská osudovost a délka trvání hmotného života...

14.12.2019

Jak dlouho budeme žít a co délku života ovlivňuje? Karmický, univerzální zákon říká: "Jak člověk zaseje, tak i sklidí" To znamená, že se každý člověk "vytváří" pomocí určitých pocitů, myšlenek a činů, určitých příčin, v hmotné, astrální a mentální úrovni. Každá příčina vyvolává nějaký přesně odpovídající příslušný následek nebo účinek, ať v dobrém smyslu, pokud se jedná o pozitivní příčinu, nebo v negativním smyslu, pak jde o příčinu negativní. Tyto následky, zejména v negativním smyslu, musíme v životě splácet, to znamená vyrovnávat. Proto bývá život každého člověka řízen nejvznešenějším karmickým zákonem a je mu přesně určena délka života, aby mohl určité negativní příčiny vyrovnat dobrými činy a příčinami. A k tomuto účelu ho osud usadil do takových poměrů, společnosti, prostředí, aby se v tomto směru mohl úspěšně napravit. K tomu jsou mu nabídnuty stovky a stovky vhodných příležitostí, aby mohl tento hlavní úkol splnit. Láska Boží prozřetelnosti jde tak daleko, že život člověka je zpravidla prodloužen, pokud se tento vydá na cestu magického vývoje, nebo onoho, který k této pravdě směřuje. Život člověka je také neustále podmiňován zušlechťováním a zdokonalováním ducha, duše a těla, neboť to je vlastně hlavní cíl lidského života. Do tohoto stádia musí každý jednoho dne dospět. 

Jednostranný vývoj a jednostranná cvičení neodpovídají cestě k dokonalosti a prohlubují živlovou nerovnováhu, podlamují zdraví a zkracují život. Při takovémto průběhu jsou funkce určitých živlů abnormálně zvýšeny nebo vyvinuty, funkce jiných živlů však bývají zanedbávány, zakrňují a zaostávají. 

Ještě zmíním postoj žáka k učiteli, pokud jste ve fázi, že máte svého učitele (tak jak já, mám svého) tak svého učitele/Mistra ctěte, važte si ho a milujte ho nade vše. Každý žák by měl vědět, že jeho učitel je Boží prozřetelností povolán k tomu, aby ho vychovával a poučoval o božských idejích, aspektech, o univerzálních zákonech v makro i mikrokosmu, o velkých tajemstvích, která jsou v kosmu a v člověku očím nepovolaných skryta. Mistr je pro žáka aspektem, zástupcem Boží prozřetelnosti samé, která se do něj vtělila a prostřednictvím jeho bytosti k němu promlouvá. Takto výsostné je postavení Mistra vůči žákovi. A proto si každý žák svého Mistra váží! 

Za tento odstavec nedokážu dostatečně projevit své nekonečné poděkování, pokoru a vděčnost, 

Děkuji Mistře............