Magická autorita

13.11.2021

Magická autorita je vlastnost mága, která mu dává, propůjčuje moc, aby vykonal a prosadil svou vůlí vše, co si podle své zralosti přeje. Magická autorita může být získána jen dokonalou živlovou rovnováhou, neboť v takovém případě si jasně uvědomujeme, že jsme mikrokosmem, tj. kopií samotného makrokosmu. Proto bez magické živlové rovnováhy není žádné magické autority. Stálým uvědomováním si svého ducha dosáhneme nejvyššího stupně magické moci a v tomto stádiu můžeme dosáhnout i nejvyššího stupně tj. manifestačního stavu víry. Na tento stav magického vývoje se vztahuje výrok Mistra Ježíše: "Kdyby jsi měl víru jen jako hořčičné zrnko, hory bys přenášel"! Tohoto stavu můžeme dosáhnout magickým vývojem, to znamená, že napodobujeme samotnou Prozřetelnost, protože v nejvyšší stádiu mocenského postavení tvoříme jako sama Prozřetelnost z ničeho něco. V tomto stavu rovnajícím se relativní všemohoucnosti můžeme konat i mimozákonné věci a mohli bychom způsobit a vyvolat i chaotické stavy, poměry. Avšak rozumný mág se k takovým činům nikdy nesníží a působí a pracuje jen v rámci zákonů a analogií. 

Magická autorita nám dává možnost a schopnost ovlivňování všeho stvořeného ve všech živlech a úrovních. Například můžeme ovlivnit lidi, léčit je, nabíjet talismany a vůbec vše, co si přejeme: tak prosazujeme svou vůli v rozsahu magické autority.

Uvědomujeme si, že jsme vlastně věčným duchem, který podle svých znalostí a autority může donutit bytosti všech úrovní, aby mu sloužily podle jeho přání, ovšem k těm nejšlechetnějším účelům. Svou autoritou na sebe můžeme upozornit a přivábit k sobě jakékoliv bytosti, síly v rámci analogie. Živlová rovnováha nás opravňuje k navázání styků s kteroukoliv pozitivní (aktivní) nebo negativní (pasivní) bytostí. V tomto našem stupni vývoje se dovedeme podle modlitby ztotožnit s makrokosmem, čili můžeme dosáhnout částečného nebo trvalého spojení s osobním Bohem.

Konečně naše magická autorita nám umožní dosáhnout nejvyššího poznání, univerzálních pravd a pravd relativních, osobních. 

Magická autorita se zračí v projevech člověka, podle nichž jeho autoritu poznáváme. Projevy jsou tudíž výsledky účinkujících sil magické autority.