Magická rovnováha

08.01.2020

Magická rovnováha je výsledkem správně provedené Introspekce. Má ten účel, abychom se co nejvíce přizpůsobili Bohu (v mikrokosmu) a tím dosáhli zralosti a pokroku na hermetické cestě. Bez rovnováhy není žádný hermetický úspěch. Magická rovnováha nastává /ve všech živlech/ zároveň, jelikož v rovnováze, stojíme ve středu živlového působení a všechny čtyři živly máme stejně zvládnuté (jejich výkyvy jsou nepatrné). Tato rovnováha nás uschopní vniknout do podstaty každé věci. Tímto dostaneme schopnost pravého poznání všech věcí, záhad, tajemství, zákonů analogií apod. (jako člověk se najdeme ve všech možných tématech a jejich řešení). Tím, že jsme ve středu všech živlových věcí, zatímco karma působí na každého člověka jedním ze čtyř živlů, přímo se vyhýbáme prudkým útokům karmického působení: při dokonalé rovnováze podléháme výhradně božské prozřetelnosti. Proto každé zasvěcení začíná slovy "Poznej sebe sama". Nikde však není uveden pravý význam a smysl tohoto zákona (nespadá pod Tarot, ale pod vyšší Arkánu). Člověk na toto mystérium přijde po dlouhých zkušenostech a zklamáních, někomu k tomu však nestačí ani několik životů. Proto nám poznání této skutečnosti umožní zkrátit čas vývoje, a tak správně užijeme našeho poslání na tomto světě (Ano všichni máme "poslání"). Prostředky k dosažení rovnováhy jsou různé a každý člověk k ní může užít svých prostředků. Jedno však mají všichni tito lidé společné a to pomocí introspekce si nejprve vytvořit osobní astrál, to je magické zrcadlo, v nímž každý vidí, v jakém stupni a jakou silou na něj daná vlastnost působí. To vidí zároveň u všech vlastností. Protože se jako hermetikové držíme zákonů analogie, používáme rozdělení člověka na čtyři živly, jak negativní tak pozitivní, které dále dělíme na různé skupiny podle jejich síly útočnosti. Jak důležitá rovnováha je, plyne z toho, že se nikdo nemůže přiblížit Bohu, dokud nemá rovnováhu, neboť Bůh nám podle analogie přichází vstříc na půl cesty a tu druhou půlku musíme urazit sami Introspekcí a prací na sobě. Při tomto setkání s Bohem v rovnováze prožijeme stav, který mystikové nazývají mystická smrt, ale my ho nazýváme absolutní vyrovnání. U mystiků je tento stav koncem jejich ideálů a jejich nejvyšším bodem, u nás je však teprve začátkem cesty. Tím se lišíme ode všech mystiků. Bible na tento stav poukazuje v Novém zákoně a nazývá ho "naplněním duchem svatým". Tento stav nenastává jako nějaký náhlý zážitek, nýbrž si na něj pomalu zvykáme, takže si to ani neuvědomujeme, neboť tento stav se nám stal pomalu zvykem. Zpracovávanou vlastnost tedy máme zvládnutou tehdy, když se nám protikladná dobrá vlastnost stane zvykem. 

Magická autorita:

Magická autorita je vlastnost, která hermetika uschopňuje a která mu umožňuje zaměřit svou vycvičenou osobnost na jakékoliv hermetické stanovisko, tak aby vykonal a prosadil svou vůli, chtění či přání podle svého poznání a podle své zralosti. Správná magická autorita může nastat jen při dokonalé magické rovnováze, neboť právě v rovnováze si plně uvědomujeme, že jsme mikrokosmem, tedy dokonalým obrazem (kopií) makrokosmu. Proto bez magické rovnováhy není žádné magické autority. Stálým uvědomováním si své vnitřní osobnosti /svého Já/ dosáhneme nejvyššího stupně působnosti a v tomto stadiu můžeme dosáhnout nejvyšší mety a vrcholu, takzvaného manifestačního stavu víry. To je to, co řekl Kristus: "Budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře:, přejdi odtud tam" , a přejde, a nic vám nebude nemožné". Tohoto stavu magické svrchovanosti (autority) můžeme dosáhnout hermetickou cestou: je to napodobování Boha v nejvyšším stádiu tohoto mocenského postavení - tvoříme tak jako Bůh - tedy z ničeho něco: stáváme se tvůrci. V tomto stavu, rovnajícím se všemohoucnosti, můžeme působit dokonce i mimo-zákonné věci a mohli bychom tedy provádět i chaotické stavy. Jenže rozumný hermetik nikdy nepřekročí hranic. Působí vždy jen v rámci zákonů a analogií. Magická autorita nám umožní jakékoliv ovlivňování a to ve všech úrovních a hierarchií všeho existujícího. Například ovlivňování lidí, léčení, nabíjení talismanů a vše, co prosazujeme pevnou vůlí. Tím, že si uvědomuji, že jsem člověkem (bohočlověkem) , což je podmíněno magickou rovnováhou, mohu si pomocí svých znalostí, zralosti atd, dovolit přinutit bytosti všech úrovní k službám. To je základ (mystérium) jakékoliv evokace v teurgii i démonologii. Následkem své magické autority na sebe mohu upozornit a přivábit k sobě pozornost jakékoliv síly či bytosti v rámci analogií. Následkem dokonalé rovnováhy je uvědomování si toho, že jsme schopni navázat styk s jakoukoliv bytostí, dobrou i zlou. A tu máme možnost přímo provádět ztotožňování modlitbou "Já a Otec jedno jsme" čili dosáhnout částečného nebo trvalého spojení s osobním bohem. Vzhledem k výše uvedenému vidíme, že naše magická autorita nám umožní dosáhnout nejvyššího poznání všech absolutních i relativních pravd. Absolutnost je dokonalá magická autorita - dojde se k ní pokorou. Pozor na pýchu, ta předchází pád.