Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magické JÁ

07.03.2020

Z hermetického hlediska má člověk 3 - 7 těl. Nám stačí seznámit se se složkou mentální (duchem), astrální (duší), a hmotným tělem. Spojením ducha s naším tělem pracujeme myšlenkově a rozumově, seznamujeme se s jejich činností. Jsou tu obnaženy všechny mentální funkce jako vědomí, rozum a paměť. Prostřednictvím spojení našeho těla s astrálem vnímáme všechnu smyslovou činnost. Astrální tělo je proto také nádrží všech našich vlastností, povahy, charakteru a všech psychických schopností. Magické já (JÁ jsem), o kterém zde mluvíme, je naše astrální tělo spojené s tělem mentálním a jeho funkcí, které přebývá ve hmotném těle jako v obalu (kabátě) analogicky s naším tělem. Jako hermetikové si musíme uvědomit, že mentállní funkce našeho ducha působí zase jen na mentální úroveň a při osobním styku může (mentál) působit zase jen na mentální složku druhého člověka. Tímto způsobem nepůsobíme na hmotné tělo, nýbrž zase jen na mentál: i astrální tělo s jeho vlastnostmi zůstává nedotčeno. Sám astrál nám našimi smysly pomocí mentálu (duchovní složky) zprostředkovává smyslové vnímání. Mějme teda stále na paměti, že metnál může působit jen na mentál, astrál jen na astrál, a hmota na hmotu. Tyto tři úrovně jsou přítomny u člověka, u zvířete, ale i u každé hmotné věci, zkrátka ve všem stvořeném, co bylo tvořeno na základě zhuštění (vůle) na hmotu. Proto tyto tři složky obsahuje každá stvořená věc ve stejné velikosti. Toto poznání nás nevědomky uschopňuje poznat prostřednictvím těchto tří složek hmotnými smysly vše, co se dá pochopit a postřehnout. Dokážeme-li pomocí určitých přípravných cviků jednu složku (u sebe, u druhých lidí, u zvířat a u hmoty) vědomě odlišovat (odloučit) od druhých, pochopíme tím vše co má souvislost s tou kterou úrovní. Proto dokážeme-li dokonale vybudovat, vypěstovat a vytříbit naši mentální složku, tak aby byla osamostatněna od astrální složky a aby její působnost a samostatnost nezávisela ani na šložce hmotné, pak budeme schopni vnímat vše, co se odehrává na mentální úrovni, na kterou pak také budeme moci naši vůlí působit. Tak tedy můžeme působit na určité změny v mentální úrovni. Dokážeme-li i astrální tělo vypěstovat tak, že bude absolutně schopno jednat (působit) ve spojitosti s mentální složkou nebo vůbec samostatně, budeme moci působit, dokázat, a poznat vše, co se odehrává v astrální úrovni. Hmota je nám z heremtického stanoviska jen zhuštěným živlovým obalem, v němž náš mentál ve spojitosti s astrálem žije a působí na hmotě. Z hermetického hlediska musí být všechny tři složky stejnoměrně vypěstovány (vycvičeny) vědomou kontrolou našeho intelektu (rozumové vůle), tomu musí být podřízeno vše. Je-li jedna složka méně vyvinutá, cvičená, nebo zanedbávána, vzniknou vždy nejen poruchy mentální, ale i astrální a hmotné. V tomto směru: Poruchy mentálního rázu mohou nastat a projevit se  jako rozštěpení mysli, halucinace a podobně.  Poruchy astrálního rázu se mohou projevit v degeneraci astrálního těla, v obsesi a jiných vážných chorobách nervových a srdečních. Některé jednostranně vyvinuté funkce astrálního těla /například následkem žárlivosti/ dávají svým nositelům i různé biologické dispozice k různým onemocněním, jako například rakovina, nádory apod. Funkce strachu vyvolává v hmotném těle choroby nervové a žíravé. Zde tedy vidíme ony dva zhoubné živlové vlivy (magnetické a elektrické fluidum) jak z mentální úrovně raní astrální tělo a jak se dále automaticky přenášejí i na fukce hmotného těla. V těchto třech funkčních působeních spočívá mimo jiné i problém stárnutí a omlazení. Proto se snažme, abychom v naší hermetické práci a postupu nezanedbávali ani jednu z těchto tří složek a abychom je pěstovali a cvičili stejnoměrně. Tím se vyvarujeme všech následků mentálního, astrálního či hmotného rázu. Proto o magickém JÁ vězme, že mluví-li se o magickém působení JÁ, že tuto práci vykonává naše mentální nebo astrální tělo, podle toho, na kterou úroveň chceme působit u sebe nebo druhých lidí. Sem patří všechny okultní schopnosti jako například telepatie, jasnovidnost, jasnosluch, léčení, mentální putování, medijnost, psychometrie apod. Z hermetického stanoviska musí jít vývoj vždy zároveň ve všech třech složkách: žádná složka nesmí utrpět nějakou zvláště velkou odchylku, neboť bychom si tím škodili: museli bychom se vrátit a poruchu jednostranného vývoje napravit. Člověk s absolutní rovnováhou má všechny tři složky své osobnosti (mentál, astrál, hmota) stejně vypěstované, vycvičené a vybudované. Té složce, které věnujeme největší pozornost umožňujeme nejrychlejší rozvoj. Toto využíváme při nápravě chyb. Jakýmkoliv cvičením zbystřujeme mysl a zesilujeme tím jeho funkci. Proto poznáme-li sami sebe, budeme moci přesně zjistit, kde se vyskytují chyby, nedostatky a překážky, a nebude nám třeba velkých znalostí, abychom dovedli napravit to, co je nutné. Proto je vědomost o magickém JÁ jednou z nejhlavnějších složek okultního vývoje, bez něhož bychom matně tápali, marně hledali příčiny neúspěchu. Magické JÁ v těchto třech fázích není ono božské JÁ, o kterém mluví mystikové, ani se neztotožňuje s božským JÁ, vnitřním hlasem, božím slovem, vnitřním vůdcem apod. To patří již do vyšší kategorie. Z této kapitoly se dá mnoho odvozovat a aplikovat - jak na hermetický, tak obyčejný život.

 Moudrému napověz.....