Magický trans - pouze pro pokročilé! 

14.01.2020

Fragmenty o magických transech 

Je známo, že každý praktik má své osobní zkušenosti a své způsoby vyvolávání magického transu. Kolik je směrů v praktické magii, tolik existuje i způsobů vyvolávání magického transu žádoucí hloubky a usměrnění. Hathajogín pracuje se svými transy, rádžajogín a runový magik stahují éter pomocí různých pozic těla a upadají tak do různých stupňů transu. Vynecháme-li použití hašiše a jiných omamných a psychotropních látek, jsou tu ještě tantrikové se svými tantrami, mystikové používají manter, okultisté pracují s tatvami, mágové používají ceremoniálních volání, čarodějnice pracují in pacto (v paktu s negativními bytostmi), mágové se svými spiritus famuli (služebnými duchy). Po mnoha koncentracích a hovorech se svým astrálním Mistrem jsem základ této věci definoval takto: Kterýkoliv trans, ať je již vyvolán jakýmkoliv způsobem, vždycky závisí na probuzení činností určitých astrálních, sakrálních pletení (středisek), shodných s indickými čakrami. Při tomto probuzení středisek hraje klíčovou úlohu zhuštěný živlový éter, spojený s analogickou mentální formou a analogovým tónem. Formou tvoříš, barvou a vůlí zhušťuješ a tónem oživuješ - a tvé fiat (budiž) je hotovo. Je samozřejmé, že těchto stupňů transu existuje celá řada, a to podle účelu, k němuž mají být použity.

První stupeň:

Lehký trans, spíše intenzivní zahloubání, při němž je obyčejné vědomí lehce zakaleno. Tohoto stupně transu, jenž se u nadaných jedinců dostavuje spontánně a téměř nepozorovaně, se používá při psychometrických pracích, pro duševní i tělesnou orientaci, čtení myšlenek, do určitého stupně také při dorozumívání se s normálně nepostřehnutelnými bytostmi, jakož i k materializovaní určitého stupně astrální matrice.

Druhý stupeň:

Je takzvaný telepatický trans. Je to trans hlubšího rázu a používá se k přijímání a vysílání telepatických depeší na delší vzdálenost. Můžeme sem zařadit i magické ovlivňování, pokud odpovídá charakteru vytyčeného cíle.

Třetí stupeň:

Jde o ještě hlubší trans než předešlý. Je to trans jasnozření a jasnosluchu. Spadá sem vidění na dálku, vidění do minulosti a přítomnosti, hovory se zemřelými, vidění v křišťálu a magických zrcadlech, zjišťování různých věcí, zkrátka všechny složitější úkony magie zvědné. Dále sem patří i nesnadno definovatelné jevy jako pociťování rozmanitých proudů a fyzických i astrálních věcí, postřehnutí různých událostí a vnímání podstaty a účinků zákonů vládnoucích v astrálu, a to rovněž astrálními smysly. V tomto stupni se někdy také probouzí ještě vyšší magická intuice a dostavují se fenomény, jimž porozumí pouze ten, kdo si tento stupeň transu v praxi dokonale osvojil. 

Čtvrtý stupeň:

Dosažení transu tohoto stupně se navenek obvykle projevuje celkovou katalepsií, nebo alespoň extatickým vytržením, při němž je citlivost těla a tělesných smyslů snížena na minimum. V tomto transu již můžeme docílit úkazů magie štěpení, a to až k dokonalému vymísení (exteriorizaci) astrálního těla, tedy k astrálnímu putování. Tento stav se úplně podobá zdánlivé smrti: fyzické funkce jsou skoro nepatrné a astrální pouto (spojení mezi fyzickým a astrálním tělem) je velmi slabé. Jenom v tomto stavu je možné astrálně putovat a materializovat se na vzdáleném místě. Také tento stav lze použít k nejrůznějším účelům, přinejmenším k rozvoji dalších schopností - toto k pochopení postačí.

Pátý stupeň:

V transu tohoto stupně se fyzické a astrální tělo ještě více osamostatňuje, až jsou na sobě obě těla navzájem nezávislá. Na rozdíl od transu čtvrtého stupně se však fyzickému tělu vrací schopnost pohybů a plná intenzita jeho obvyklých funkcí: přitom však jak tělo fyzické, tak i tělo astrální a tělo mentální dosahují v plné vzájemné harmonii bezprostředního spojení se sférou intelektu a čistého ducha. V tomto nad-vědomí jenž je nejvyšším člověkem na této úrovni dosažitelným stupněm, se projevují nejvyšší univerzální živlové schopnosti, vševědoucnost, relativní všemohoucnost, všudypřítomnost a nesmrtelnost. Dosažení tohoto stavu je provázeno všemi nejvyššími magickými schopnostmi, které se často projevují spontánně, jako je například fenomén levitace těla, jeho dematerializace a opětovné zhmotnění na nejvzdálenějším místě, vyzařování intenzivního světla a jiné zázraky popisované v legendách o životě křesťanských i jiných světců. Tohoto stavu dosáhli největší mágové dějin např. Kristus, Budha, Henocha, Eliáš, Pana, Krišna a jiní. Tento nad-vědomý stav je nejhlubší a nejdokonalejší trans než bývá obvykle popisován.

Výše popsaných stupňů transu můžeme dosáhnout probuzením příslušných středisek (čaker) a to jejich astrální úrovně. Toto se může stát zcela neuvědoměle: k tomuto cíli není třeba přímé koncentrace na tato střediska, jejichž dokonalé probuzení vždy provází rozvinutí vědomí vyššího stupně (astrálního, mentálního, kauzálního apod), jemuž také odpovídá trans příslušného stupně, jak popisuji výše. Východiskem každého transu je hluboké uklidnění těla a zakotvení vědomí v onom hraničním stavu mezi spánkem a bděním. Udržení tohoto stavu napomáhají prostředky popsané na jiném místě. Pro toho, kde se po prvé snaží uměle dosáhnout transu určitého stupně, je největší překážkou ztráta kontroly vědomí a obyčejné usnutí. Jakmile se však příslušný trans jednou podaří, je vyhráno. Častým opakováním uvedeme v činnost příslušný psychický automatismus a zvolený stupeň se dostaví téměř okamžitě. Daný impulz je už pouhým stiskem knoflíku, kterým se člověk dotkne onoho astrálního střediska a žádaný stav se dostaví během několika vteřin. Je však samozřejmé, že při prvních pokusech bude zapotřebí i několika minut, než se dostaví potřebná hloubka transu. Čím častěji budeme tuto praxi opakovat tím kratší dobu budeme k dosažení žádoucího stavu potřebovat. Neustálým opakováním se pak naše pohotovost a dokonalost vedení této představy budou stále zvyšovat.  Nebylo by správné tajit, že usilování o trans (hlavně prvních tří stupňů) je pro žáka spojeno s nejedním nebezpečím, například s nebezpečím nervového otřesu z náhlého zjevení zlých astrálních bytostí. Tyto bytosti také mohou usilovat o úplné posednutí nebo alespoň částečné obsednutí cvičícího žáka. Zde musím také upozornit, že pro vyšší stupně zde uvedených transů a konečně i pro všechny obtížné magické operace je vždy zapotřebí cíleného předběžného výcviku a živlová rovnováha! Rozhodně doporučuji projít Bránu k opravdovému zasvěcení (krok po kroku)  od našeho Mistra pana Františka Bardona jinak jde o velmi nebezpečné praktiky neboť k nim je zapotřebí určitého procenta magnetismu a školené vůle!