Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magie - Mystika

13.03.2020

V tajných kněžských školách všech dob byla učena magie a mystika vždy společně a ve stejné míře, neboť tyto obojí základní pojmy byly pro vědu hermetiků obzvláště důležité a též i nadále budou. K magii počítáme prvně všechny ty vědní obory, které se během času vyvinuly na hmotné základně a k této přísluší. Proto bylo vše technické bez rozdílu oblasti vědění přenášeno od mistra na žáka dle uvážení kněžské třídy. Všechny vědní obory, mezi tím matematika, fyzika a astronomie, padají do oblasti magie. Naproti tomu vše, co nebylo hmotné, jako náboženství, světový názor, definice boha, morálka, ctnost, schopnost a vlastnosti všeho druhu spadají do oblasti mystiky. Ze stanoviska hermetiků nemůže být oddělována magie od mystiky, neboť kde neexistuje zákonitý, hmotný a látkový základ, tam není ani schopností ani ctností ani morálních názorů. Časem a s vývinem lidstva se materiální věda pozvolna izolovala ve svém vývoji. Nuceně se osamostatnila, protože vyšší zákonitost síly látky a hmoty, která není zjistitelná "hrubohmotnými" smysly a k jejímuž pochopení je potřebná určitá zralost, ji oddělila. Tím vznikly: fyzikální vědomosti, kterých je možno nabýt intelektuálním školením a metafyzikální vědomosti, které pracují s jemnějšími silami a látkami a nedají se pouhým rozumem pochopit. Tato okolnost přispívá k tomu, že metafyzikální vědomosti ustupují do pozadí a nakonec zůstávají pouze majetkem pravých osvícených. Ovšem hermetik, který hodlá vniknout do metafyzikálních zákonitostí, musí z důvodu univerzálního zákona znát logický vztah všech existujících vědeckých oblastí. Aby byla vyloučena záměna, nebudu používat při svých dalších výkladech výraz metafyzika, nýbrž zůstanu pro lepší srozumitelnost a dle způsobu dřívějších hermetiků u slovního označení magie. Z hlediska hermetiků není magie nic jiného, než vyšší metafyzika, zabývající se silami, látkami a hmotami jemnějšího druhu, avšak stojící přeci v analogickém vztahu ke všem dnešním všeobecným vědním oborům bez rozdílu vědeckého zaměření. Mluví-li tedy osvícený o magii, pak mluví o silách, jemných látkách a hmotách, dále o jejich zákonitostech, o jejich působeních a řízeních v mikro- a makro kosmu, to znamená v lidech, v přírodě, v celém vesmíru a ve třech skupenstvích fyzikálního těla, astrálního a mentálního těla. Pravá magie je dle toho vyšší znalost jemnějších, od vědy až do dneška neuznaných sil, protože pro jejich porozumění, pochopení a využití nestačí dosavadní kontrolní metody, ač magická zákonitost je analogická všem vědním oborům naší země. Logické uvažování a závěry o magii, o jejím působení a řízení, umožňují pravému hermetikovi nejen poznat jemné síly hmoty, nýbrž ho také přemístí do polohy být schopen uvést do shody zákonitosti těchto sil se všemi vědními obory naší planety. Dokonce pomocí nejrůznějších klíčů je umožněno vědeckému pracovníkovi rozšířit znalosti ve všech vědních oborech, prohloubit je a rozšířit. Vynalézavému duchu nabízí také znalost pravé magie velké množství možností technicky se rozvinout v oblasti "hrubohmotné". V každém případě rozhoduje znalost každého člověka jak dalece je schopen převést univerzální zákony sil do oblasti "hrubohmotné". Z tohoto lze vidět, že je magie čistá metafyzika, která se nechá přesně analyzovat, tak, jako každý vědní obor v hrubohmotné oblasti, a že ji lze takto uvést ve shodu právě s vědou. Dle tohoto klíče je metafyzika pouhé rozšíření normální fyzikální vědy. Není magie bez mystiky, to znamená, neexistuje hmota bez vlivů, působení a změn, neboť oba tyto základní pojmy jsou navzájem závislé. Magie se nenechá od mystiky oddělit a s oběma se musí zacházet současně a stejnoměrně. Hermetik musí při svém studiu vždy jednat magicko-mysticky, to znamená, musí brát ohled na kvantitu a kvalitu a musí umět rozlišit, kdy se jedná o kvantitu, pohonnou látku, základ, a kdy se jedná o kvalitu, to znamená, o vlastnosti, působnost, vlivy a podobně. Nesmí nikdy zaměnit tyto dvojí rozličné pojmy, když nechce způsobit chaos. Dobře si tedy zapamatujme, že Magie je kvantita a Mystika je kvalita. Tzn pokud mluvíme o kvantitě, jedná se vždy o magii. Mluvíme-li o vlivech, vlastnostech, schopnostech, řízení apod., jedná se o mystiku. Toto je od prapočátku světa univerzální zákon a zůstane jím až do jeho konce.