Málo vnitřního zpracování

11.09.2020

Nic na světě není dokonalé, kromě našeho samotného Stvořitele, a proto je všechno ve stádiu vývoje. Někdo se vyvíjí lépe a zdárněji, rychleji nežli druhý, protože každý z nás má pro svůj vývoj individuální předpoklad, svůj základ, z něhož čerpá vše pro vývoj svého ducha, duši a hmotné tělo. Proto je astrální a hmotné tělo ovládáno duchem. Jde tu především o pravé vnitřní zpracování na poli mentálním, kde náš rozum, vědomí zpracovává a řeší naše různorodé požadavky, přání, vzdělávání a podobně ve všech úrovních. A tu se v tomto směru objevují některé nedostatky, které nás brzdí v našem všeobecném univerzálním vývoji. A zde jsme u jádra věci, to je právě také vlastnost - málo vnitřního zpracování. Tento nedostatek se projevuje u povrchních žáků, kteří se doposud nedostatečně odpoutali od zevního světa, od jeho úporných přitažlivých negativních (pasivních) vlastností a příležitostí, které jsou pro ně vážnou překážkou, aby ve svém nitru pracovali stále hlouběji a hlouběji a tím aby si rozšiřovali a prohlubovali obzor svého poznání a vědomí. Jsou dosud převážně závislí na zevním chápaní všech univerzálních věcí a problémů. Jejich zevní rozum, jak ze zkušenosti víme, nikdy nestačí na pochopení absolutní pravdy, protože je stvořen pouze pro chápání věcí tohoto fyzického světa na hmotné úrovni. Abychom toto nedostatečné chápání univerzálních věcí, absolutní pravdy a univerzálních zákonů odstranili, odhoďme od sebe při takových rozjímání, analýzách svůj zevní rozum a nahraďme jej rozumem vnitřním, tj, intuicí a inspirací. A k této intuici, inspiraci dojdeme zcela bezpečně po absolvování určitých cvičení, spojených s naprostou upřímností a pokorou. Také meditací při hlubokém upřímném cítění a pohroužení můžeme dospět k překonání tohoto mrtvého bodu v naší cestě do Věčnosti. 

Pokud tato vlastnost brání našemu hlubšímu sebepoznání, nemůžeme jít dále po své vyvolené cestě. Jsme-li upřímní, dostane se nám náhlého osvětlení, rozbřesknutí: takzvaný wangkur ( přenos sil). Toto osvětlení může přijít z Věčnosti, od našeho duchovního učitele, Mistra nebo našeho duchovního vůdce. 

U obyčejných lidí se málo vnitřního zpracování projevuje tím, že se stávají méně duchovně a duševně vyvinutými, že jsou v důležitých věcech často odkázáni na své bližní, aby jim poradili v tom či onom problému, věci, žádosti, a nakonec odcházejí z tohoto světa ochuzeni hlavně na duchu, jestliže se poctivě nesnaží zlepšit svůj nedostatečně vyvinutý vnitřní stav sebevzděláváním. Příležitostí, potřebných sil a inspirací k tomu mají dost, jen je třeba je k tomuto účelu použít, neboť každý člověk má v sobě od Prozřetelnosti-Přírody hermeticky uzavřené netušené poklady a záleží na něm samotném, podle jeho svobodné vůle, zda-li je v sobě hodlá odkrýt a jejich prostřednictvím se poznat.   

Děkuji Mistře!