Malověrnost

23.04.2021

Máme-li nějaký neúspěch, vzniká v nás kromě zklamání také malověrnost. To znamená, že málo věříme ve výsledek svého cvičení, naší práce. Je to přirozený a pochopitelný důvod. Ale kdo ten neúspěch zavinil, kdo je toho příčinou, snad ne někdo, kdo nám klade překážky? Ne, i tím vším jsme vinni mi sami. Neboť cokoliv nás potká, jsme to jedině my sami, kdo si toto vše i celý náš život připravil svými dřívějšími příčinami tj., pozitivními (aktivními) i negativními (pasivními) myšlenkami, pocity, skutky, žádostmi, vášněmi a podobně. Proto za cokoliv co nás potká, můžeme naříkat jen na sebe. Z tohoto důvodu nehledíme na úspěch či neúspěch, ale naprosto věříme, že i neúspěch patří k životu, jelikož jsme si pro něj sami stvořili příčinu. Naopak neúspěch nás musí tím více povzbudit k ještě většímu úsilí, abychom dosáhli úspěchu a svou malověrnost tak odstranili. Dále si musíme uvědomit, že žádný učený z nebe nespadl a tudíž se nesmíme nechat odradit jakýmkoliv neúspěchem. A naopak: svůj neúspěch považujeme za mocnou a dobrou překážku, kterou nám připravuje náš ákášický princip, jimž si nás právě tímto způsobem všímá a takto nadevše moudře vychovává a posiluje. 

Kdyby nebylo překážek a neúspěchů, zůstávali bychom na témže bodě, stupni v našem vývoji. Také při magických pracích se nám může něco nepodařit, takže pak hned věšíme hlavu a vzniká v nás malověrnost, která nám ubírá chuť k další práci a spojuje se zklamáním. Abychom v sobě tyto negativní stavy potřeli, snažíme se s o to větším úsilím pokus poctivě a upřímně opakovat, a to tak dlouho, až se nám podaří. Žádná malověrnost a neúspěch nás nikdy nesmí překvapit. Na to musíme vždy pamatovat! Pracujeme vždy s vírou, která se stále stupňuje s naším vývojem, aby nakonec dosáhla vrcholného stupně tj. víry která hory přenáší. Tak vždy odstraníme malověrnost, jež by byla jinak počátkem našeho úpadku. 

Na druhé straně si však musíme uvědomit, že můžeme konat jen ty magické práce, na které podle svého vývoje stačíme a na které jsme řádně připraveni. Schází-li nám jen jediný článek z přípravy, schopnosti, nedokážeme nic! Proto si každou magickou práci musíme napřed řádně rozmyslet, plánovitě připravit a v největší skromnosti se pustit do díla. To se nám za takovýchto podmínek jistě podaří a budeme z něho mít velikou radost a zisk, protože nás zároveň posílí ve víře. Tímto způsobem předejdeme jakékoliv malověrnosti.

Malověrnost se dostavuje z různých příčin, jednak z neúspěchů, dále z nedostatečné přípravy při magických pracích, nebo když nejsme pro tyto práce dost zralí, nebo děláme-li něco ze sobeckých důvodů, ze zvědavosti, z profanace, kvůli pochlubení se před nepovolanými osobami atd., všechny tyto příčiny nám ubírají kus víry a následkem toho se dostavuje neúspěch a malověrnost.