Materialismus

19.08.2020

Všichni materialisté vycházejí ze základního principu hmoty. Podle nich se veškerá duchovní či duševní činnost zakládá na vyšším jemnějším produktu hmoty, jímž je například náš mozek, který je sídlem myšlení. Idealismus a metafyziku odmítají z toho důvodu, že tyto abstraktní věci nemohou být dokázány a také nemohou být pochopeny normálním rozumem. Tedy co nemohou chápat se svými zevními smysly, v to nevěří. To jsou pouhé utopie. po stránce jejich vývoje a chápání mají naprostou pravdu, neboť normálním zevním rozumem nelze pochopit univerzální zákony, ideály, nadpřirozené moci a síly a tím méně je uznávat.

Materialismus je součást univerza, stvořený ve světě hmotném, a tedy to, co je na hrubo-hmotné úrovni chápáno hrubo-hmotnými smysly, odpovídá jejich skutečnosti, pravdě. Že materialisté nevěří v mentální a astrální úroveň je také pochopitelné. Kdyby se materialismus vyvíjel sám o sobě bez vyšších idejí a poznání všeho stvořeného, musel by zahynout. Pozorujeme, že materialismus ve svém vývoji uznává duchovní a duševní činnost, ale tuto činnost omylem připisuje vyšší substanci hmoty. Materialismus si udržuje svou úroveň a svůj vývoj činností ducha a duše: jedině díky nim jde s vývojem doby, i když ne tak silně jako u národů kde je duchovní a duševní stav a vývoj uznáván z hlediska univerzálních zákonů. To znamená, že hmota sama o sobě nemůže nic podniknout není-li řízená nějakou silou, inteligencí, duchem, bytostí, která zná její podstatu, kvalitu, složení, její sílu, užitečnost a k čemu může být použita. A naopak hmota nemůže sama o sobě řídit nějakou bytost, tedy člověka nebo nějakého jiného živočicha, protože ji chybí rozum, inteligence, cit a vůle. Hmota může na člověka působit pouze jedině svými vlastnostmi a silami a po této stránce jej snad ovlivnit. 

Někteří zasvěcenci v Indii naopak neuznávají materialismus jako nezbytnou složku hmotné úrovně ani samostatnou hmotnou úroveň pro absolvování duchovního a duševního vývoje na cestě do Věčnosti. Nevěnují  tudíž vývoji na hmotné úrovni takovou péči a vyrovnanost jako v úrovni duchovní a astrální. Podle nejvyšší magické vědy a umění je však bezpodmínečně třeba postupovat na cestě do Věčnosti rovnoměrně ve všech úrovních, tj, ve hmotné, astrální a mentální úrovni. Proto nikdy nesmíme vynechávat vývoj svého fyzického těla. Z materialismu si bereme věci, které správně patří do hmotné úrovně a odpovídají skutečnosti. Konečně víme, že všechny cesty vedou k Prozřetelnosti, i když  jsou navzájem protichůdné. Proto je nám po této stránce velmi užitečný i materialismus, neboť slouží každému myslícímu člověku za vzor k poznávání sebe sama. Hlavně jeho následky nás o tom poučují. Nic na světě není opravdu špatné, tedy ani dobré, ale všude existuje univerzální zákonitost. Vše je ve svém vývoji nadevše moudré, absolutně spravedlivé, i když se nám podle našich materialistických poměrů zdá, že na světě existuje nespravedlnost. Ve skutečnosti jsou to jen určité rozdíly mezi příčinami a následky, jež si tvoříme ve světě Příčin. Proto je materialismus právě tak dobrý a užitečný jako vědy a duchovní umění. Neboť jak bychom toto vše na hmotném světě mohli poznat, kdyby nebylo rozdílů ve všech složkách našeho života, ve všech živlech, úrovních, v příčinách a následcích, v názorech, ideách, problémech a podobně?