Nafoukanost a nadutost

30.08.2020

Motto: kdo se chová nadutě vůči svým bližním, ten nemůže pochopit opravdovou pomoc sobě a bližním

Tato negativní (pasivní) vlastnost se šíří zpravidla u lidí bohatých, mocných, vysoce postavených, na druhých lidech nezávislých, kteří se opírají o mocenské, finanční či politické postavení a dávají svou nafoukanost a nadutost pociťovat v prvé řadě svým podřízeným, na nich závislým osobám. Považuji je za své podřízené, méněcenné, na nich zcela závislé otroky, kteří musí dělat to, co si oni sami přejí, popřípadě co jim lichotí, jako například vychvalování jejich charakteru apod. Ve své nadutosti si ani nevšímají, že je jejich podřízení přímo nenávidí, za zády se jim posmívají, ale pro zajištění jejich existence zřejmě musí na jejich pyšné a arogantní chování odpovídat naprostou mlčenlivostí, neboť se bojí, aby jim neuškodili, kdyby toto jejich chování nějakým otevřeným způsobem ignorovali a postavili se proti nim. V takovém případě mají tito nafoukaní (domýšliví) lidé značnou moc a vliv pro potrestání těch, kdo se jim protiví, a ničeho se neštítí, jen aby tuto svou vlastnost ještě více upevnili a posílili. 

Jsou různé příznaky těchto negativních (pasivních) vlastností, které se u takových lidí projevují navenek. Například zdraví-li je podřízený, sotva mu odpoví na pozdrav nebo na pozdrav vůbec nereagují, při různých příležitostech své podřízené často kárají a vytýkají jim chyby, kterých se však dopouštějí sami. Nedopustí, aby jejich podřízený měl lepší názor na tu kterou věc, záležitost, problém atd., nežli mají oni, a to hlavně z prestižních důvodů, neboť se nikdy před nikým nenechají poučovat a tím ponižovat. Předpokládají, že ve svém oboru všechno nejlépe znají a umí. Udělají-li chybu, těžko a s odporem si ji před druhým přiznávají nebo jí vůbec neuznávají a zpravidla jí svalují na druhé. Rádi druhé opravují a poučují a sami se při různých příležitostech vychvalují: nutí své podřízené, aby přijímali jejich názory za své vlastní, a nepřipouštějí žádné odchylky. Jsou naprosto jednostranní a nekompromisní. Zpravidla nerespektují žádosti a přání a odůvodněné případy svých podřízených, které stále bedlivě kontrolují a nedůvěřují jim. Ve svých tvrzeních a zdůvodněních jsou nepřesní, nejasní a nedůslední a často dnes tvrdí opak toho, co řekli den předtím. V jediné jejich větě, řeči, nalézáme mnohdy různé protiklady, které vznikají právě jejich nafoukaností a zaujatým pyšným postojem, takže jsou vždy v nesouladu s pravdou. S tímto svým chováním a postojem mohou zajít tak daleko,  jaké si vytvořili předpoklady pro tuto svou rozkladnou činnost. Konec této jejich činnosti se zpravidla projeví v náhlém pádu jejich osobnosti a postavení, jež dosud zaujímají.