Nectižádostivost

07.11.2020

Nectižádostivý člověk je příliš skromný, než aby se dal uchvátit jakoukoliv ctižádostivostí, která by jej sváděla k domýšlivosti a k podceňování jeho bližních. Nestojí o žádné vychvalování svých vlastností, zvláštních schopností, nestojí o to, aby očekával, že jej někdo ze známých napřed pozdraví, aby mu vzdal čest, nereaguje na to, že si jej mnozí váží, milují jej, ctí pro jeho šlechetné chování, neboť bezpečně ví, že všechny jeho vlastnosti, moci, síly, schopnosti, nadání, umění, vědění, nejsou jeho majetkem, ale že patří jedině univerzální Prozřetelnosti, která mu je pouze dočasně propůjčuje po dobu jeho dočasného života, aby se jimi reprezentoval ve hmotné úrovni a aby si ze všech těchto všech dobrých vlastností vytvořil odpovídající šlechetný charakter, svou duši. 

Z toho usuzujeme, že čím více si tyto posvátné věci, stavy, vlastnosti uvědomujeme, tím více se stáváme nectižádostivými, skromnějšími a vděčnými za všechno, co tvoří naší nepatrnou osobnost před Prozřetelností Věčností. 

Nectižádostivostí si tvoříme správný postoj vůči všemu, co nás povznáší, co nás posiluje v našem stálém boji proti působení veškerých negativních (pasivních) vlastností. V tomto stavu stále zůstáváme neoblomní, vždy, všude a ve všem naprosto skromní, prosti veškeré ctižádostivosti, touhy po poctách, vyznamenáních, pochvalách, uznáních, dekretech, po veřejném vystoupení, abychom sklízeli ovace, slávu, štěstí a podobně. 

Také ctižádostivost by nám velmi prospěla v tom případě,  kdybychom se chtěli stát absolutně vyrovnanými ve všech živlových vlastnostech, jak pozitivních (aktivních), tak negativních (pasivních), kdybychom o tento stav každodenně usilovali ze všech svých sil a schopností, takže bychom se v tomto šlechetném směru i předháněli s ostatními a to jen z jediného naprosto jasného důvodu - pro zušlechtění svého ducha a své duše. V takovém případě bychom nestavěli své vyrovnané vlastnosti na obdiv nikde a nikomu, ale snažili bychom se v zápalu pravé mlčenlivé ctižádostivosti docílit naprostého ovládání všech negativních (pasivních) vlastností: úspěchy v tomto směru by nám byly velikým povzbuzením k dalšímu postupu v magických cvičeních a pracích. To je pravá a užitečná ctižádostivost, která uchvacuje všechny žáky magie, avšak výhradně po stránce šlechetnosti, tj., směřuje vždy jen k zušlechtění ducha a duše takového žáka. Nectižádostivý člověk-mág nikdy svou nectižádostivost nikomu nepovolanému neprozradí, a proto si při různých příležitostech hraje na ctižádostivého, aby zakryl opačnou vlastnost. 

Pravá nectižádostivost se projevuje zejména v tom, že si při vykonávání šlechetných skutků nepřejeme, aby nás poznal ten, komu například pomáháme, a aby tato naše činnost zůstala naprosto utajena právě proto, že nechceme od nikoho přijmout ani ten nejmenší dík a uznání za naši pomoc. Tímto způsobem se vymykáme jakékoliv ctižádostivosti, která by jistě nebyla bez odezvy, kdyby měla jen zrníčko půdy, kde by se v nás mohla uchytit. To je výborný prostředek, jak si co nejlépe vypěstovat naprostou nectižádostivost.