Nedbalost v pozorování a všeobecně

02.02.2021

Pozorujeme-li nedbale vše, co se kolem nás děje, za předpokladu, že k tomu máme vhodnou příležitost a že nejsme soustředění na nějakou práci, uniká nám mnoho poznání ze života, který zde s ostatními bližními prožíváme. Tím si sami škodíme, protože z tohoto poznání, zvláště pokud se týká chování našich spolupracovníků, můžeme pro sebe čerpat důležité poučení a podle toho si upravíme svůj postoj k prostředí, v němž působíme, žijeme. 

Tak například nevšímáme-li si dost pozorně a podrobně povah, chování svých spolupracovníků nebo svých představených, nemůžeme se jim správně přizpůsobit, podchytit je tak, abychom je měli vždy na své straně, tj. aby nám neškodili, ale naopak aby nám dokonce pomáhali. 

Nedbalé pozorování také zapříčiňuje náhlé a nenadálé situace, ve kterých se ocitáme, nejsme-li například správně informováni o té které věci, povinnosti, nedostatku, takže jsme při tom přímo překvapeni, ovšem vlastní vinou, protože nejsme dostatečně dbalí, abychom získali správné informace o všem, co je pro nás důležité. 

Tak například: Lidé usilovně shánějí uhlí, dřevo nebo jiné důležité životní potřeby, jichž je citelný nedostatek, a my na to dbáme až tehdy, když jsme tyto životně důležité potřeby všichni potřebovali. Tak zpravidla přicházíme již pozdě a nic nedostaneme, nebo jen nepatrný zlomek toho co nejvíce potřebujeme. Tím samozřejmě často utrpíme újmu na svém zdraví, ovšem zase jen svou vlastní vinou. Neuvědomělí lidé však veškerou vinu svalují na poměry příslušné osoby, jichž se tyto věci nejvíce dotýkají - na sobě však nevidí ani to nejmenší. 

Velmi škodlivá je nedbalost v pozorování našich vlastností, zvláště negativních (pasivních). V takovém případě nejsme schopni provádět každodenní introspekci co nejlépe a nejúčinněji. Nemáme zde jasný přehled o správném působení všech negativních (pasivních) vlastností a jejich následků a při vzájemném styku se svými bližními. Naše introspekce, konáme-li ji vůbec, je velmi ubohá, kusá, neúplná, nepřehledná, neboť postrádá pečlivě sebraný materiál za celý den, z něhož je třeba sestavit úplný, pravdivý a nezkreslený obraz celé naší denní činnosti. Velikou úlohu zde hrají paměť a intuice, a není-li veškerá naše činnost bystře pozorována pod zorným úhlem vnitřního vědomí, nezapisuje se náležitě do paměti: nedbalým pozorováním se uvolňuje kontrola myšlenek a pocitů a my se při tom stáváme pouze diváky, netečnými vůči řádění našich negativních (pasivních) vlastností. Proto nedbalost v pozorování léčíme bystrým pozorováním všeho v životě důležitého, co se kolem nás a v nás samotných děje.