Nedodržení slova

13.10.2020

Motto: Nedodržování slova je velká zbabělost a znamená ztrátu naší cti v očích všech bližních. 

Kdo někomu něco slíbí, dá mu své čestné slovo, avšak svůj slib, slovo nesplní, hanobí svůj charakter, svou čest a jako takový je považován za bezectného. Z hermetického hlediska je to velká chyba, která svému původci nese zlé ovoce. V takovém případě, zvláště pokud se tato chyba opakuje, pozbývá dotyčný důvěry svých přátel a bližních a nakonec mu nikdo nevěří, i kdyby to myslel upřímně. 

Slibujeme-li někomu něco dát, s něčím pomoci, někam se k někomu dostavit, musíme si vše napřed dobře rozvážit, zdali jsme schopni daný slib důsledně splnit, a potom teprve rozhodneme, zda řekneme ano nebo ne. Řekneme-li ano, znamená to pro nás slavnostní přísahu a my se ze všech svých sil vynasnažíme, abychom svému slibu také včas dostáli. Nemůžeme-li to udělat kvůli náhle nepřekonatelné překážce, například pro nemoc a podobně, musíme se včas řádně omluvit, abychom nezískali špatnou pověst a neztratili důvěru dotyčných přátel a bližních. 

Slib je v hermetismu nadevše důležitý, ba přímo závazný, jako velmi nutná povinnost, a my jej musíme za každou cenu splnit, ať jsou překážky jakkoliv těžké, neboť v opačném případě se dopouštíme skutečného hříchu proti Duchu svatému, který je nejtěžší chybou a je přímo neodpustitelný. Lidé, kteří nedodržují své sliby, slova, jsou věrolomní, nespolehlivý a nikdo jim nic důležitého nesvěří. jsou také nestálí ve svém zaměstnání, v němž se dlouho neudrží. Jsou lehkovážní, z ničeho si nic nedělají. Domluvy ani tresty, pokárání zpravidla nepomáhají a nenapraví je. Svou chybu mohou pochopit snad jen tehdy, jestliže byli sami někým ujištěni daným slibem, slovem, že jim ten či onen pomůže, avšak ten pak daný slib, slovo, nesplnil, právě tak jak to doposud náš člověk dělal druhým. V takovém případě, jde-li o velmi závažný slib pomoci, třeba i o jeho existenci a on se následkem toho ocitne na holičkách, bleskne mu hlavou, že tuto samou chybu sám dělal v mnoha případech také jiným, a uvědomí si, jak krajně špatné je toto jednání, přinášející druhým zklamání, odpor, hořkost a dokonce i nenávist a opovržení. Jedině tak hlubokým zásahem lze tuto negativní (pasivní) vlastnost vyléčit, pokud je ještě čas a pokud není ve stádiu úplné zaslepenosti, tj., když si ji v takovém případě vůbec neuvědomuje. To znamená, že je jí zcela zaslepen a že jej tato vlastnost zcela ovládá, nedá se mu více poznat. O nedodržování slova, slibu mezi jednotlivými národy na základě jejich vzájemných úmluv, smluv nás učí historie, že taková smlouva z politických a velikášských důvodů byla mnohdy roztrhána a odhozena jako cár papíru. A zde na tomto případě zvláště jasně vidíme, jak zkázonosné je porušení takové smlouvy, byla-li uzavřena v přátelském duchu a měla-li být prospěšná oběma anebo více státům, a tudíž i statisícům, ba milionům lidí. A naopak dodržování takovýchto dobrých a přátelských vzájemných smluv zaručuje národům bezpečnost a mír na celém světě. Tak veliký význam má dodržování slibu, slov podepsaných a schválených smluv a úmluv. 

Jde-li však o nucenou přísahu, smlouvu, slib, s nimiž nesouhlasíme, jsou nám vnuceny proti našemu přesvědčení a my jsme donuceni je podepsat, protože bychom třeba ztratili svou existenci a podobně, v tomto případě nejsme tímto slovem, slibem, smlouvou, přísahou nikterak vázáni a za určitou dobu a v kritickém okamžiku je nemusíme dodržet, jestliže již na nich nejsme závislí.