Nedostatek logiky

26.09.2021

Kdo uvažuje nelogicky, nedociluje pravého souladu všech svých myšlenek a tím také pocitové stránky, která myšlenky doprovází. Uděláme-li si určitý závěr, předpoklad, plán, musí být reálný, splnitelný a musí vyjadřovat to, co předvídá, co nám představuje a k čemu nás opravňuje. Není-li tomu tak, je nelogický, neboť vyjadřuje reálnost, ideál, pojem nesplnitelný, opačný, zkreslený, neskutečný, neodpovídající našemu přání. Zavádí nás třeba do říše snů a vidin, jež nás vždy klamou, a tím nám velmi škodí. 

Proto vždy uvažujeme naprosto logicky a děláme takové závěry a dispozice, které jsou kontrolované a které nám říkají, že jsou pravdivé a souhlasí s analogií univerzálních zákonů. Například se nemohu stát mistrem nějakého umění, i když toho chci dosáhnout autosugescí, jestliže k tomu nemám správné a dobré předpoklady, tj. předběžné vzdělání a praxi. K takovému mistroství mohu dojít cestou vývoje od prvopočátku dále a postupně až k cíli. 

Nebo nemohu operovat se živly, i když k tomu mám určité předpoklady, které jsou však pro tuto věc zcela nedostačující. Proto musím vždy logicky uvažovat, čeho mohu a čeho nemohu podle stupně svého vývoje dosáhnout a jak dalece a pro jaký účel smím živly používat. 

Mluvíme-li například o jednom předmětu, věci, problému, plánu a náhle změníme směr myšlenek na jiný problém, aniž bychom původní problém ukončili, je v tomto počínání nedostatek logiky. Napřed řádně ukončíme jednu věc a pak teprve můžeme začít s jinou. Také se nám může přihodit, že nelogicky odpovídáme na kladené otázky, na žádosti o vysvětlení. Někdo se například vážně ptá jaké mám vzdělání, a já mu odpovím že jsem do školy nechodil pro rozum, to znamená, že jsem se ve škole mnoho nenaučil. Nebo mi některý známý praví, že má pro mne dopis, ale já se jaksi rozpačitě k němu obrátím a říkám, že jsem přece nikomu nepsal. 

Tedy nedostatek logiky je kus disharmonie, která v nás působí tehdy, kdy se toho nejméně nadějeme. Proto musíme být vůči pronášeným myšlenkám svých bližních, s nimiž často přicházíme do styku, velmi pozorní, abychom vždy správně a logicky odpovídali na jejich případné otázky a abychom se také dovedli logicky vyjadřovat o všech nám známých věcech, problémech, záležitostech. Které věci jsou nám nejasné, na ty odpovídáme dobře přiléhavou výmluvou nebo sami požádáme o vysvětlení. Nikdy však neodpovídáme, neuvažujeme nelogicky již proto, že dotyčnou věc neznáme, abychom neutrpěli zbytečný úšklebek, výsměch a podobně.

Ovládání myšlenek a introspekce jsou nejlepšími prostředky, jimiž můžeme spolehlivě a v poměrně krátké době tento svůj nedostatek logiky odstranit.