Nedostatek vůle, síly, odvahy k prosazení svého přání, vůle vůči sobě a svým bližním

21.08.2021

Nedostatek vůle, síly k prosazení naší vůle a přání je známkou slabé vůle, povahy, slabosti. Někdy nejsme schopni někomu vytknout něco, čím nám nebo jiným škodí, protože se bojíme, že by se snad urazil, že by nám potom škodil a podobně. 

Dochází to tak daleko, že tímto způsobem trpíme třeba celý čas, až to dotyčný člověk zpozoruje sám. Přestane nám škodit, omluví se nám a současně se diví, že jsme to tak dlouho vydrželi. Mohli jsme se ho na tuto nám škodlivou věc, kouření a podobně, upozornit již dávno. Z tohoto případu vidíme, že jsme neměli dost odvahy, abychom mu to řekli přímo, jak se říká, do obličeje. 

Nebo jako důstojníci nemáme dost odvahy, vůle všude rázně zakročit, kde jde o porušení disciplíny, hlavně pokud jde o samotného důstojníka, neboť se ho bojíme, že by nám mohl uškodit, protože zná jiné naše chyby.

Hlavně však nemáme dostatek odvahy a pevné vůle sami sobě udělat nějakou újmu, abychom si například odřekli kouření nebo přílišné pití lihovin. Nebo nemáme dost pevné vůle a síly, odvahy, abychom bojovali proti svým vášním, jako je třeba smyslnost, žvanění, zvědavost, a proti jiným podobným negativním (pasivním) vlastnostem. 

Z magického hlediska je nedostatek odvahy velkou chybou při našem postupu, neboť nám brání abychom vždy, všude a ve všem, kde je to namístě, uplatňovali svou odvahu a dosahovali tak cílů. Nebo si netroufáme udělat něco, co je pro nás prospěšné a z magického hlediska naprosto nutné. Například se nedovedeme odvážně a rázně vzepřít někomu, kdo nám křivdí, ačkoliv na to máme plné právo i jako nezasvěcení lidé. Nedovedeme být dost energičtí tam, kde je třeba vyzdvihnout naší autoritu. Ostýcháme se něco říct z toho důvodu, abychom jiného neurazili, aby se na nás nezlobil, aby nám neškodil. Tímto způsobem si sami podkopáváme jeden svůj hlavní pilíř chrámu Šalamounova, tj. odvahu-pevnou vůli. 

Tento nedostatek odvahy, síly a vůle odstraňujeme pěstováním pevné vůle naprostou odvahou a silou, která nezná žádné překážky a nepřihlíží k žádným planým domýšlivostem, výmluvám, ke strachu, ostýchání a podobně. Neboť čím více se člověk obává projevit pevnou vůli a odvahu, tím více se stává sluhou a otrokem svých vlastností, které této naší slabé stránky co nejvíce využívají. Na druhé straně nás začnou podceňovat i naší bližní, spolupracovníci, využívajíce naší povolnosti a netroufalosti ke svému prospěchu a my na to vždy doplácíme. Proto budiž naší zásadou, že to, co chceme vykonat a považujeme ta za dobré a odůvodněné, to za každou cenu vykonáváme a nikdy z toho nic neslevíme, ať na nás negativní (pasivní) vlastnosti útočí a překážejí nám kde chtějí. 

Dále se nikdy a nikde nestáváme otroky svých vášní a jiných negativních (pasivních) vlastností, ale jsme vždy pány situace a snažíme se je ze všech sil ovládat tak, aby nám ony sloužily. Totéž platí o styku s našimi bližními, spolupracovníky. Děláme jen to, co nám káže naše povinnost, ale nikdy a nikde se nikomu nevtíráme, nenabízíme, vždy, všude a ve všem si poradíme sami a nejsme na nikom závislí, ovšem kromě svých představených.