Nedotknutelnost

14.11.2021

Nedotknutelnost je univerzální vlastnost, kterou si tvoříme určitou neproniknutelnou hráz kolem sebe proti všemu, co by nás napadlo a co by nám škodilo. Tato vlastnost je však tak vysoce univerzální, že ji můžeme dosáhnout až po dosažení naprosté živlové rovnováhy. Je to opravdu výsledek našeho boje a úsilí o dosažení magické rovnováhy. Pod pojmem nedotknutelnost rozumíme univerzální nedotknutelnost všeho, co existuje a co by nám uškodilo, kdybychom nebyli naprosto živlově vyrovnáni a tuto vlastnost neměli. Nemůže to tedy být jen nedotknutelnost určitých jednotlivých vlastností, stavů, pocitů, vztahů, které ovládáme. Kdybychom dosáhli nedotknutelnosti a nebyli naprosto živlově vyrovnáni, nemohli bychom negativní (pasivní) vlastnosti, které nás napadají a vychovávají, ovládat, nemohli bychom proti nim statečně bojovat a posilovat se jimi, neboť bychom proti nim postavili svou hráz nedotknutelnosti, a tím bychom se ke své vlastní škodě zbavili nejvzácnější příležitosti vyrovnat se s nimi a nakonec je ovládat. Proto by nám v takovém případě nedotknutelnost jen uškodila.

Jestliže jsme dosáhli magické rovnováhy, můžeme pak velmi snadno docílit i nedotknutelnosti všeho, co si přejeme, aby se nás nedotklo, že totiž nikdy nepřijímáme to, co na nás působí samo od sebe a bez nás, bez naší vůle. My o tom působení sice víme, ale toto působení nás nemůže žádným způsobem vyrušit z klidu, zaměstnání. Jen to, co si sami přejeme, přijímáme podle své dobré vůle. Nedotknutelností jsme chráněni před jakýmkoliv působením negativních (pasivních) vlastností i druhých lidí, dále vůči jakýmkoliv škodlivým vlivům bytostí, prostředí a poměrů, v nichž žijeme, a každý útok našich nepřátel, máme-li vůbec nějaké, se od nás odráží jako hrách od stěny. Také ve válečném prostředí jsme svou nedotknutelností naprosto chráněni před jakýmikoliv účinky válečných zbraní, i těch nejmocnějších, nejúčinnějších, které dosud existují - tak mocná je naše univerzální nedotknutelnost. 

Tato nedotknutelnost má za následek, že se nás nedotkne ani dočasná smrt, pokud si to nepřejeme vzhledem ke svým úkolům, jenž jsme si předsevzali, až do jejich splnění. Nedotknutelností jsme také chráněni před všemi zásady myšlenek, citů, činů, kterými bychom si mohli tvořit jakékoliv příčiny v našem světě Příčin v negativním smyslu: proto vždy konáme jen to nejlepší z nejlepšího. Díky vlivu této vlastnosti vůbec nejsme schopni vykonat něco, co by se příčilo univerzálním věčným zákonům. Až tam sahá univerzální nedotknutelnost. 

Nejdůležitější úkol této vlastnosti připadá nedotknutelnosti všech našich bližních, totiž abychom se nikdy nedotkli jejich vlastností, myšlenek, pocitů, činů, sklonů, vášní a podobně, které tvoří jejich povahu. To znamená, že je nikdy nepomlouváme, neodsuzujeme a nediskreditujeme, jsou pro nás v tomto směru naprosto nedotknutelní. Můžeme u nich pouze konstatovat pravdu o jejich vlastnostech, chování, pokládáme-li to za nutné vzhledem ke svému vztahu k nim, abychom se podle této pravdy a poznání mohli zařídit a přizpůsobit tak své chování vůči nim. 

Konečně nedotknutelností jsme také chráněni jakéhokoliv prozrazování tajemství, které v sobě střežíme jako oko v hlavě.