Nepoctivost

23.08.2020

Nepoctivost se projevuje u člověka, který ze sobeckých důvodů dělá něco nedovoleného, čím by se obohatil, co by pro něj bylo prospěšné, třeba v zaměstnání, ale i v kterémkoliv úseku a činnosti svého života. Příklad: Některý úředník na poště, firmě nebo bance zpronevěří  velkou část peněz. Toto své jednání zakryje tak šikovným a mazaným způsobem, že na jeho podvodnou manipulaci nikdo tak snadno nepřijde. Snad až po letech, kdy se někde objeví nekrytý schodek. 

Nebo jiný člověk, odborník v určitých záležitostech, vysvětlí žadateli jeho věc, záležitost nesprávných způsobem ze sobeckých nebo ze zištných důvodů. Jedná zřejmě nepoctivě. Nepoctivě si počítá i ten, kdo se bližnímu, podle kterého měl něco podle vzájemné úmluvy vykonat nebo to měl udělat z povinnost, všelijak vymlouvá, že to nemohl udělat z toho či onoho, zřejmě vymyšleného důvodu. V jiném případě směrodatný činitel slíbil žadateli, že pro něho udělá, co žádá, ale když má dojít k činu, neudělá nic, nebo jen něco málo naoko, co žadateli vůbec nepomůže. 

Zásadně jednáme nepoctivě s každým, jestliže mu něco sdělujeme překrouceně, nesprávně, vyhýbavě, nebo mu něco slíbíme, abychom se ho zbavili, ačkoliv bezpečně víme, že naše informace nebo náš slib jsou nesprávné, nesplnitelné. Schází nám upřímnost a poctivost. Také skladník, který pečuje o dobré uskladnění určitých věcí, materiálu, jedná nepoctivě, když si z tohoto skladu neprávem bere některé věci a jejich úbytek pak vykazuje jako ztrátu poškozením, tedy podvodnou manipulací. 

Nepoctivá jsou i mezinárodní jednání, sliby, úmluvy, jestliže některá ze smluvních stran dělá skutečně a tajně pravý opak toho, k čemu se zavázala, a smlouvy, sliby, jednání před veřejností dodržuje pouze naoko. 

Existuje jedno krásné heslo: S poctivostí nejdál dojdeš. Avšak dnes je velmi těžké najít poctivého člověka, který by odolal všem ziskuchtivým svodům a sobeckým lákadlům v době honby za existencí a mamonem. Právě tyto nepříznivé životní podmínky a prostředí nás přímo nutí jednat zcela jinak nežli podle pravdy, upřímnosti a poctivosti. Nyní plným právem platí heslo: Svět chce být klamán, protože nenese pravdu. A tak se na celém světě ve většině případů shledáváme s nepoctivostí ve všech odvětvích veřejného života, v rodině, ve společnosti, ve státě, ba v celém světě. 

Nevyrovnaný člověk je vždy vystaven nepoctivému myšlení, cítění a jednání, když jde o jeho sobecké zájmy, a nikdy nepřihlíží k zájmům svých bližních. Jedině naprosto vyrovnaný člověk, zasvěcenec, který zná a bezpečně ovládá univerzální zákon karmy o příčinách a důsledcích, jedná vždy a všude a ve všem poctivě, používaje k tomu vědomě všech svých pozitivních (aktivních) i negativních (pasivních) živlových vlastností tak, aby nikdy a nikde neporušil zásadu přísného zachování univerzálních zákonů, které jsou pro něj nadevše svaté, nedotknutelné a jedině směrodatné. Proto nikdy nikomu neslibuje nic, co nemůže splnit, nikoho neobelhává ve věcech, u kterých pokládá za nutné, aby o nich dotyčný věděl, nikomu se  bez vážné příčiny nevymlouvá. Jedná vždy přímo, upřímně a poctivě, ovšem zase tak, aby sobě a druhému nikdy neuškodil. Používá li negativní (pasivní) vlastnosti, musí si to náležitě rozmyslet a zdůvodnit. Žádá-li od něho někdo něco pouze ze sobeckých důvodů, tu jej odmítne a chytře se vymluví. Konečně má možnost poznat každého takového člověka, se kterým přichází do styku, aby si jasně uvědomil, jak s ním má jednat. 

Poznáváme, že vědomým používáním negativních (pasivních) vlastností ve vhodných případech se nedopouštíme žádné nepoctivosti, chyby. To platí ovšem jen pro osoby zasvěcené: pro osoby nezasvěcené to platí pouze ve zcela ojedinělých případech, používají-li tyto negativní (pasivní) vlastnosti upřímně a nikoliv ze sobeckých důvodů.