Nesmyslnost, bláznivost

27.07.2021

Všechny myšlenky mají svůj určitý význam a cíl. Jednak nás přímo poučují, co máme dělat, a nepřímo (to jsou myšlenky negativní), co dělat nemáme, čeho se máme vyvarovat a podobně. Přicházejí však i myšlenky s pocity, které nemají žádný cíl ani význam, které si nedovedeme nijak srovnat ve své mysli, a jsou proto nesmyslné, bláznivé. Vyjadřují totiž to, co se příčí našemu zdravému intelektu, a jejich uskutečněním bychom se vydali na pospas výsměchu svých bližních. Je to zpravidla zrcadlo našeho podvědomí, které nejvíce pracuje v době našeho spánku, ve snech, kde nám živě ukazuje něco, co je pro nás fantastické, nemožné, nesmyslné, bláznivé, pro nás neuchopitelné. 

Občas tedy taková nesmyslná myšlenka zabloudí do našeho normálního rozumu a my ji samozřejmě odmítáme jako nesmyslnou, bláznivou. U alkoholiků, kteří jsou následkem přílišného požívání lihovin abnormální, působí takové nesmyslné myšlenky zcela jinak. Předně mají dobrou živnou půdu, na které se zachycují, a mají možnost stálým opakováním abnormálního stavu připravit svou oběť k uskutečnění toho, co mu našeptávají, představují.  Takový člověk se pak v nepříčetnosti dopouští hrubých a nesmyslných činů, za něž by se jistě styděl, kdyby byl střízlivý. 

Také hysterické osoby se při hysterických záchvatech dopouštějí nesmyslných řečí a činů a ohrožují své okolí. V takovém případě musí být izolovány v ústavu pro duševně choré. Všeobecně vzato, každá negativní (pasivní) vlastnost na vrcholu svého vývoje je živnou půdou pro všechny nesmyslné a bláznivé myšlenky a takový člověk jim snadno podléhá. Je nakonec zralý pro ústav choromyslných. 

Také ve veřejném životě, zejména v politice, se shledáváme s abnormálními jevy ve společnosti, která přijímá nesmyslné názory a nápady jednotlivých abnormálně založených lidí, i když tito lidé halí své chyby, názory, problémy do vědeckých pokrokových směrů, aby tak zastřeli pravé nesmyslné jádro své nevhodné, nesmyslné politiky a cíle. Zato mají tito jedinci tím větší zodpovědnost, čím vyšší je jejich politické postavení. 

Proti nemyslnosti a bláznivosti se vydatně bráníme správnou introspekcí, prováděnou každodenně a systematicky, až do naprostého ovládání všech živlových vlastností pozitivních (aktivních) a negativních (pasivních), neboť žádný vyrovnaný člověk nikdy nepřijme nic nerozumného, nesmyslného, bláznivého. Nesmyslnost, bláznivost je ve skutečnosti prudké ochromení našeho zdravého vědomí a projevuje se v nepříčetnosti, v nesouvislosti, v nesmyslnosti, v myšlenkách, v pocitech i ve skutcích.