Netečnost

07.12.2020

V netečnosti se utápějí lidé,  kteří nemají žádný zájem o své okolí, kteří si nevšímají, co se kolem nich děje. Je jim to lhostejné, jako by se jich to ani netýkalo. Je to určitá duševní porucha vzniklá z nerovnováhy působení živlů v člověku. Takový člověk nereaguje  vůbec na nic, co se ho fyzicky přímo nedotýká. Jeho mysl pro vnímaní okolí spí, je nečinný. Reaguje jen na silné a přímé působení na jeho osobnost, jako je dráždění, důrazné připomenutí jeho povinností, nebo poukázání na jeho chyby. Dále reaguje na bolest, nemoci a silnější zrakové, sluchové, citové, čichové a chuťové reflexy. Bývá uzavřený do sebe, je málomluvný, zvláště jeho cit je ochablý, proto se cítí slabý a vyčerpaný. Mnoho neuvažuje, nechává své smysly napospas náhodám, neusměrňuje je svou vůlí. Jeho zachycovací (příjímací) stanice pro všechny normální vjemy z venčí, z okolí je zastřená, jelikož jeho mentální matrice dobře nefunguje. Taková bytost je velmi ochuzena o velmi důležité poznávání svého okolí, zejména pak o poznávaní povah jeho bližních, s nimiž přichází do styku. Proto se také nemůže dobře bránit proti všemu, čím mu druzí škodí. Nemá také pro ně smysl a pochopení, aby si například získal jejich náklonost a přízeň, aby mu v lecčem pomohli a ulehčili mu tak v jeho těžkém životě. 

Netečný člověk, vzhledem ke své povaze, nedosahuje význačnějšího postavení ve svém povolání a činnosti, protože se dostatečně nezajímá o všechny potřebné znalosti v tom kterém oboru jeho povolání, je k nim celkem netečný. Naučí se jen to, co musí znát k podřadnější práci, kterou nekoná se zájmem, ale spíše mechanicky, netečně. Proto mu může být svěřena jen práce podřadná, mechanická. 

Tato vlastnost je však v určitém směru velmi užitečná. Například jí vědomě podle své vůle používáme při odstraňování některých svých negativních (pasivních) vlastností. Například jsme neteční vůči smyslnosti, zlosti, závisti, nenávisti, vůči jakémukoliv vzrušení, neklidu, pohlavní lásce, vůči touze po bohatství, moci slávě apod. Tento způsob využití netečnosti používáme zpravidla ve vyšším stádiu vývoje, pokud jsme uvedené negativní (pasivní) vlastnosti, vášně již zdolali jejich opačnými vlastnostmi nebo jiným způsobem. 

Netečnost se může projevovat také ve větším, ba ve velkém měřítku v politickém, národohospodářském dění ve státě, když jsou příslušní činitelé třeba neteční, hluší vůči potřebám lidu všech vrstev, a ačkoliv o problému dobře vědí, z určitých vážných důvodů o něj nemají žádný zájem. Taková netečnost, již trpí třeba celý národ nebo i několik národů, je velmi nebezpečná a její udržovatelé, kteří ji vědomě či nevědomě živí, si odnesou i její následky, a to s mnohonásobným ziskem. V budoucnosti budou naopak lidé k jejich požadavkům také neteční a hluší tak dlouho, dokud si svou příčinu neodstraní, nevyváží. 

Netečnost může být postupně odstraňována zájmem a vědomým poznáváním její příčiny a důsledku. Ten, kdo jí ještě úplně nepropadl, zbaví se jí snadno zvědavostí a zájmem o věci, jež by jej podle jeho povahy nejvíce zajímaly. Například líbí-li se mu hudba, věda, některé povolání, umění, má již první základní prostředek, jak se zbavit netečnosti. Pravdou je, že v každém člověku je skrytá určitá vlastnost, touha a nadání, v čem by se mohl v životě uplatnit: proto je potřeba tuto touhu, nadání v sobě objevit a stále ji vydatně pěstovat. V našem případě je to touha po sebepoznání, která nám otevírá nesmírné bohatství, jehož nejsme nikdy hodni.