Neúcta k negativním (pasivním) vlastnostem

04.04.2021

Mnohdy zneuctíváme negativní (pasivní) vlastnosti, protože si neuvědomujeme správný význam jejich působení. Všechny negativní (pasivní) vlastnosti jsou ve svém působení moudré, čisté, výchovné a všemohoucí. Každá z nich má svůj určitý výchovný úkol, který nadevše svědomitě plní. Negativní (pasivní) vlastnosti jsou první bojovníci s nimiž se člověk setkává ve viditelném světě. Bojuje s nimi, ať si to uvědomuje nebo neuvědomuje. A tyto vlastnosti jej nadevše moudře vychovávají, neboť vyjadřují to, co člověk nemá dělat tj. slepě přijímat a oddávat se tomu, co v něm vyjadřují. Je mu také známo, že existují opačné vlastnosti dobré, aktivní, které  má také obsaženy v sobě, ve své duši, a které vždy vyjadřují pravý opak vlastnosti negativních (pasivních). Nyní záleží na jeho vůli, které z nich si vybere a k jakému účelu je použije. Jestliže pak z nevědomosti pokládá negativní (pasivní) vlastnosti v jejich podstatě za špatné, zvláště pak jejich projevy jako následky příčin zasetých do světa Příčin - ákáši, je to jeho velký omyl, chyba. A když k nim tentýž postoj zaujme člověk zasvěcený, je to mnohem větší chyba. Tím vyjadřuje svou neúctu k nim. Pokud je člověk nevyrovnaný a upřímně a vytrvale bojuje proti negativním (pasivním) vlastnostem, může v tomto boji proti nim používat také různé negativní prostředky, představy, pojmy, stavy, s výjimkou jedné vlastnosti - výsměchu. Jinak může používat třeba zlost, nenávist, škodolibost, ošklivost a podobně. Takovým způsobem projevuje opravdu správný postoj k nim.

Jestliže člověk všechny tyto věci zná, a přece o jejich moudré a výchovné podstatě pochybuje a považuje je za velkou přítěž a nikoliv za pravé dobré překážky, s nimiž musí stále zápasit jen proto, aby jimi posiloval svou vůli, životní sílu, vědomí a aby je nakonec ovládal, tedy se takovým nesprávným postojem k nim dopouští chyby a velké neúcty ke svým negativním (pasivním) vlastnostem. 

Praktický příklad: Někdo jde okolo vybudovaných a veřejně vystavených znaků, symbolů jisté státní svrchovanosti, moci a v nestřeženém okamžiku, aby jej nikdo neviděl, si před těmito znaky, symboly odplivne na znamení své nenávisti vůči nim a vůči tomu, co znamenají. To je veliká neúcta k negativním (pasivním) vlastnostem, které jsou třeba symbolicky vyjádřeny v těchto zde viditelných znacích. Takový člověk to dělá ze zaslepenosti a nevědomosti a neuvědomuje si, jak důležitý a výchovný význam tyto symboly představují. Kdyby to udělal ten, kdo všechny tyto věci opravdu zná, dopustil by se přímo neodpustitelné chyby, hříchu proti Duchu svatému.

 Neúctu k negativním (pasivním) vlastnostem projevuje také mág, který je používá k určitým sobeckým zájmům, i když v menším měřítku. Neúcty k negativním (pasivním) vlastnostem se dopouštějí také mnozí lidé, kteří před veřejností hanobí své bližní pro některé jejich negativní (pasivní) vlastnosti, činy, vášně, nemajíce žádné právo na to, aby někomu dělali veřejného mravokárce. Ovšem takoví lidé to nevědí: ale jistě vědí to, že toto jejich jednání není dobré, a to již stačí, aby za to nesli zodpovědnost.

Všeobecně projevujeme negativním (pasivním) vlastnostem velikou patřičnou úctu, jak jim náleží, ba řekl bych, že jim děkujeme a jsme jim velice vděčni za jejich znamenitou, tvrdou a velmi účinnou výchovu a formování charakteru. Je to jejich jediný úkol, aby nám konečně jednou otevřely oči a uši, abychom jasně poznávali sami sebe a opravdu se polepšili. 

Děkuji Mistře...