Pochlebování

25.06.2021

Motto: Přijímáš-li pochlebování, roste tvá domýšlivost a falešná ctižádostivost

Kdo holduje pochlebování, stává se domýšlivým. Tone v pocitu, že něco znamená, že mu například přiznávají určité zásluhy, dobré vlastnosti, nějaké dobré skutky, nebo že když to či ono vykoná, dobude si přízně a vyznamenání, lepšího postavení u svých představených, bližních atd. Jo to však pouhá šalba a klam, neboť vše děláme nikoliv pro nějaké naše zásluhy, slávu, pro naše sobecké účely, ale z pravé lásky, která nikdy nežádá žádnou odplatu. Je nejlépe, děláme-li to tak, aby o tom pokud možno nikdo nevěděl.

Pochlebováním jen povzbuzujeme a prohlubujeme ctižádostivost, která je pro nás velkou překážkou proti tomu, abychom něco dobrého vykonali bez okázalosti před bližními.

Pochlebování nás ukolébává do příjemného stavu, že nás druzí chválí, že děláme něco krásného, že to dovedeme, že jsme schopni vykonat ještě mnohem více a s mnohem větší okázalostí, a my si to s hrdostí uvědomujeme, a tak pochlebování holdujeme. Přijímáním pochlebování však mnohdy nevědomě někomu sloužíme, a to zpravidla tomu, kdo nám pochlebuje, aby od nás něco dostal, abychom se za něho někde přimluvili, abychom mu něco povolili, v něčem pomohli, čeho on sám není stavu dosáhnout.

Při tomto pochlebování si neuvědomujeme, že jsme naopak přímo povinni bez jakéhokoliv pochlebování pomoci každému, kdo nás požádá o pomoc ve spravedlivé věci, aniž bychom za to cokoliv požadovali. V takovém případě, jsme-li na to zralí a vychovaní, odmítneme jakékoliv pochlebování a uděláme to, co nám káže naše nejlepší svědomí a pravá láska k bližnímu.

Přijímáme-li pochlebování, vždy můžeme narazit na něco, co nám později může uškodit a co nás může dosti mrzet. Neboť děláme-li tak pro krásné oči nebo abychom se pochlebujícímu zavděčili a povznesli se tak v jeho očích nebo před druhými, je v našem počínání vždy kus sobeckosti a sebeklamu. Obě tyto příčiny zároveň nesou špatné, ale přitom i poučné následky.

Na pochlebování si můžeme tak dalece přivyknout, že bez něho neuděláme nic podstatného. Této vlastnosti používají zejména vládci a lidé, kteří mají podle zákona moc nad svými podřízenými a kteří se dají tímto způsobem velice snadno podchytit, aby svým pochlebovačům vyhověli, i když je to někdy v rozporu se zákony a proti jejich svědomí.