Poctivost

14.12.2020

Poctivost vždy, všude a ve všem - to je pravá poctivost. S poctivostí nejdál dojdeš. To je pravda, přestože lidé, zvláště za dnešních poměrů, říkávají, že nejlépe se daří podvodníkům, tlučhubům, nepoctivcům, ale to není pravda. Snad z hlediska hmotných, existenčních a společenských poměrů se takový lidé momentálně mají dobře, až jim druzí závidí, ale hmotný úspěch není vše. Toto jejich dobré bydlo, založené na nepoctivosti, je pouze dočasné a následky příčin, které si zaseli nepoctivostí, se určitě dostaví v pravý čas, kdy to budou nejméně očekávat. A to proto, aby jim tento mocně působící následek příčiny dobře utkvěl v paměti, aby si z něj vzali příklad a více se nepoctivosti nedopouštěli. To je vlastně hlavním účelem každého následku zaseté příčiny. Vidíme tedy, že pomocí nepocitovosti se dostáváme, jsme-li na to zralí, k poctivosti. 

Poctivost je krásná ctnost každého člověka, který jí má a stále ji pěstuje a nikdy se nezpronevěří. Každý člověk zpravidla uvěří a zcela důvěřuje poctivému člověku. Poctivost nám otevírá srdce a důvěru našich bližních, kteří se na nás mohou vždy a ve všem spolehnout, máme-li pro ně něco důležitého vykonat, zejména pokud se to týká hmotného majetku, na který jsou všichni lidé více či méně odkázáni jako na prostředek k udržování života. 

Poctivost se projevuje také v našem smýšlení a jednání vždy, všude a ve všem. Smýšlíme-li o každým poctivě, nikdy nejsme schopni mu ublížit, nějak mu škodit nebo jej obelhat. S nepoctivými lidmi, pokud jsme na ně odkázáni, jednáme tak, jak to našemu zájmu vyhovuje, a dáváme jim plně za pravdu, jak si to sami přejí, i když víme, že jednají nepoctivě, neboť nejsme oprávněni zasahovat do jejich osudových záležitostí, ledaže by nám svým jednáním škodili. V takovém případě máme plné právo se proti nim bránit a používat všechny prostředky, jež máme k dispozici. I takové jednání je z naší strany zcela oprávněné a naprosto poctivé, neboť nepoctivého člověka nemůžeme poučovat o poctivosti, protože by to nepochopil a nakonec by se nám vysmál. Tím bychom svou poctivost jen profanovali a docílili bychom pravého opaku. Každému tedy plnou měrou dáváme to, co si přeje, abychom nezasahovali do jeho osudových záležitostí. 

Ze současných mezinárodních poměrů také poznáváme, že v celém světě je málo poctivosti a upřímnosti, a podle toho také vypadají skutky, smýšlení, názory různých vlivných osob, kde jasně pozorujeme, jak velké jsou rozdíly mezi slovy, myšlenkami, názory a činy. Z poctivosti vzniká upřímnost, pravá radost a štěstí pro všechny ty, kteří ji vždy, všude a ve všem projevují a vkládají do šlechetných skutků. A také všichni ti, kteří byli touto pravou šlechetností obdařeni, se stávají vděčnými, což je první krok na cestě do Věčnosti. Proto pěstujeme a stále v sobě udržujeme tu pravou poctivost, která nám přináší štěstí a vděčnost všech, s nimiž to myslíme opravdu poctivě. Veškerá naše činnost musí být vždy, všude a ve všem bezvýhradně poctivá, ať přitom máme sebevětší překážky.