Podnikavost

16.11.2021

Podnikaví lidé mají zpravidla štěstí, jestliže jim toto štěstí nezkříží osud! Je to kus odvahy spojený s vírou a důvěrou, s jistotou, že to, co podnikají, se jim rozhodně vyplatí. Ovšem takové podnikání předpokládá vždy reálnost a přesnou znalost věcí, do kterých se pouštějí. Jinak by to bylo přímo hazardérství. Při takovém podnikání vkládáme do věci, již naprosto důvěřujeme, například část svého majetku, veškeré své zkušenosti, umění a znalosti, uvědomujeme si výhody i nevýhody z toho plynoucí: musíme třeba jako obchodníci, podnikatelé, továrnici, nakladatelé, ředitelé připustit i částečný počáteční nezdar, ale věříme, že konec bude náš. Tudíž po dobré rozvaze, rozpočtu, předvídavosti sázíme kartu na naší úspěšnou podnikavost, která nám musí přinést dobré ovoce, užitek.

Právě tak je tomu i v mnašem magickém vývoji. Zde si stavíme svůj chrám Šalamounův a k tomuto podnikání potřebujme čtyři základní pilíře. Prvním je odvaha, kterou tvoříme a zesilujeme pomocí univerzálního živlu oheň. Tento první (hlavní, základní) pilíř spojený s vůlí a vírou musí být naprosto všestranný, tak abychom jej mohli používat kdykoliv a kdekoliv a abychom se nikde nezalekli velkých překážek, které nám zabraňují v postupu v této naší významné práci. Jsou to překážky hmotného, astrálního a mentálního rázu, a to velice mocné a úporné. 

Druhým pilířem, vzatým z univerzálního živlu vzduch, je vědění. I zde musíme vynaložit všechno úsilí a podnikavost, abychom získali všechny vědomosti potřebné pro svůj duchovní vývoj, směřující ke znalosti všech univerzálních zákonů, poznávání sebe sama a k dosažení moudrosti (Intelektu). 

Třetím pilířem je chtění, vzaté z živlu voda, znamenající nezlomnou vůli, že to , co chci, musím také za každou cenu uskutečnit. Podnikavost v tomto směru dochází ke kladnému a jistému závěru, že náš boj o konečný cíl je úspěšný, a proto vylučuje jakoukoliv pochybnost. 

Konečně čtvrtým pilířem našeho chrámu Šalamounova je mlčení, které pro výstrahu prvých tří pilířů zachovává naprostou mlčenlivost o veškerém našem podnikání. Řadíme ho k živlu země. Aplikace této čtvrté vlastnosti je velmi nesnadná, neboť je spojená s nejvyšší aspektem mlčenlivosti, zachovávání tajemství, moci, jež záleží především na neodsuzování, nepomlouvání a nediskreditováni kteréhokoliv člověka na světě. 

Všeobecně můžeme říct, že naše podnikavost při stavbě našeho chrámu Šalamounova musí být tak všestranná a tak důkladná a důsledná, že v této stavbě nesmí scházet ani jeden článek řetězu, jež ji tvoří. Jinak vždy hrozí nebezpečí, že se nám stavba, nemající pevný základ, zřítí v trosky, které by se během času zcela rozpadly. Prakticky to znamená, že bychom následkem svých chyb, které bychom již nemohli odstranit ani vyrovnat - a to je onen chybějící článek - ustali v naší magické činnosti, ve cvičení, v introspekci a už bychom se více nevzpamatovali. Takových případů je bohužel velmi mnoho. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených tj. zralých. To je nadevše závažná věc každého jednotlivce. Pravidlem však je, že kdo se jednou dal do boje, musí bojovat statečně a vytrvale až do vítězného konce. Jinak není žádný voják, ale zbabělec. 

Kvantita podnikavosti je vždy úměrná našim úspěchům, výsledkům našeho podnikají.

Děkuji Mistře...