Pokračování 1 stupně - kabala

11.07.2022

Jakmile probral žák kabaly cvičení se všemi písmeny v uvedených barvách a naučil se je projektovat induktivně a deduktivně, to jest ze svého těla do univerza a zase naopak, zavádět je z univerza do svého těla a v něm je zhušťovat, pokračuje následovně: Tímtéž způsobem zavede písmena podle jejich živlové příslušnosti do jednotlivých tělesných oblastí.

Žák začne opět s písmenem "A", které je podřízeno živlu vzduchu a zavede je do vzdušné oblasti těla, t. j. do hrudníku, kde A vysloví v myšlenkách a představí si je tam v bleděmodré barvě. Podržel-li představu v bleděmodré barvě v hrudníku delší dobu, rozpustí ji opět imaginárně. Musí mít při tom pocit, že světelná vibrace modré barvy z hrudníku úplně vymizela.

Dalším cvičením začne v myšlenkách vyslovovat písmeno A, a v hrudníku vyvolávat modrou vibraci světla. Při každém myšlenkovém vyslovení písmene A zhustí v hrudníku světelnou vibraci modré barvy. Toto zhuštění však nesmí barvu ovlivňovat. V hrudníku musí podržet čistě jen expanzivní sílu, kterou od jednoho cvičení k druhému stupňuje. Všechna tato cvičení nesmí samozřejmě ovlivňovat dech. Žáka to nesmí svádět k tomu, aby při kupení dech zadržoval. Toto pokušení ho přepadá jen zpočátku, později, když si na to uvykl, vyvolat v těle nebo mimo tělo dynamidu jakéhokoliv druhu, se pak kupení, jako eventuálně nepravidelné dýchání nebo nežádoucí napínání svalů apod., nevyskytuje. Jestliže žák zhustil písmeno A v bleděmodré barvě natolik, že se podobá plně načerpané pneumatice, nechá je vyslovením v univerzu opět rozplynout.

V dalším cvičení si žák představí kosmické A expanzivně v celém univerzu v bleděmodré barvě a pokusí se je ústy nebo nosem vtahovat do hrudníku pomocí dechu. Stačí několik klidných dechů, jimiž žák naplní hrudník bleděmodrou vibrací světla, Při vdechování barevné vibrace písmene A je třeba dýchat pravidelně, bez námahy a bez zadržování dechu. Rovněž je třeba zamezit hlubokému vdechování, které by později žáka citelně rušilo.

Dostaví-li se po několikerém cvičení úspěch, přejde žák k tomu nevtahovat bleděmodrou světelnou vibrací písmene A ústy nebo nosem při vyslovování v nitru hrudníku, nýbrž skrze periferii hrudníku, podobně jak to činil u vdechování póry. I zde musí žák opakováním imaginativní představy dosáhnout dostatečné dynamidy. Krátce řečeno, žák musí dokázat vtahovat a vypouštět každou písmenovou vibrací v tělesné oblasti jí příslušející induktivně a deduktivně, jednoduše nebo zhuštěně. Tyto cviky opakuje žák tak dlouho, až získá takovou zručnost, že dokáže provádět hravě a bez velké námahy všechny dosud uvedené kabalistické práce.

Přehláskované "Ä" s jeho hlínově hnědým zabarvením světla přísluší živlu země a žák je cvičí v oblasti země, která začíná u kostrče a sahá přes stehna až ke šlapadlům, tak dlouho, až je dokonale ovládá.

Písmeno "B" se svou jasně fialovou světelnou vibrací odpovídá vodnímu živlu, který ovlivňuje celou břišní oblast. Cvičení jsou táž jako u písmene A, a žák je opakuje tak dlouho, až je bezvadně Ovládá.

"C se svou rumělkově rudou vibrací světla je podřízeno živlu ohně, jemuž přísluší oblast hlavy. Žák cvičí stejným způsobem Jako u písmene A.

Podotýkám znovu, že žák musí barevnou vibraci nabíjet dynamicky v každé tělesné oblasti a nechá ji pak opět do univerza rozplynout. Kdyby nedbal opětného rozplynutí, vyvolal by ve svém mikrokosmu bezpodmínečně poruchu živlové harmonie a dynamida - expansivní síla by se u něho mohla projevit disharmonicky, což by mělo pro něho nejen mentální, ale i astrální a hrubohmotné nepříznivé následky. Nemusela by se sice projevit nějaká choroba ihned, ale každopádně by žák disharmonii pocítil velmi brzy. Nechť tato poznámka slouží žákovi jako varování a je mu zároveň pobídkou, aby svá cvičení konal svědomitě v každé době. Nastávající kabalista zde pracuje se silami, které v jejich plném rozsahu pozná až později.

Dalším písmenem je "D", které žák cvičí v tmavomodré barevné vibraci. D je podřízeno živlu země a cvičí se tedy od kostrče ke šlapadlům jako přehláska A.

"E" se svou tmavě fialovou světelnou vibrací odpovídá živlu ohně a cvičí se jako písmeno C v oblasti ohně, t. j. v celé hlavě.

Následuje "F" se světlezelenou barevnou vibrací. Jelikož podléhá živlu vody, cvičí se jako B v oblasti vody, tedy v celém břiše.

"G" vibruje v travnatě zelené barvě a přísluší živlu země. Cvičí se proto - jako A a D v oblasti země vlastního mikrokosmu - od kostrče až po šlapadla uvedeným způsobem.

Rozdíl mezí F a G je ten, že je F světlezelené, ba možno žlutozelené, kdežto G má travnatě zelenou - sytě zelenou barevnou vibraci. Každopádně musí žák umět F od G okamžitě rozeznat barevnou vibrací.

"H" se svou stříbřitě fialovou světelnou vibrací odpovídá živlu vody a cvičí se proto, stejně jako B a F, v břišní oblasti.

"CH" má fialovou barevnou vibraci, přísluší tedy ákášickému principu a cvičí se mezi oblastí břicha a hrudníku, v takzvaném pupečním důlku čili plexu solaris. Toto místo se také nazývá zlatým řezem a tvoří jakousi mezi oblast. "I" si žák představuje v opalizující světelné vibrací, u níž převládají jasné barvy. "I" přísluší živlu země a patří tedy - jako Ä, D a G do zemní oblasti - kostrč až po šlapadla - a cvičí se zejména v obou nohou.

"J" má, podobně jako I, opalizující barevnou vibrací, pouze stínování je u "J" poněkud tmavší. Také J podléhá živlu ze mě, patří tedy rovněž do zemní oblasti mikrokosmu, kde se konají cvičení s písmenem J.

"K" má stříbřitě modrou barevnou vibraci světla a nepřísluší jen jednomu čistému živlu, nýbrž je ovládáno dvěma živly a sice principem ohně a vzduchu. Příslušné tělesné oblasti jsou hlava a hrudník. V obou oblastech se cvičí současně.

Nyní přijde na řadu písmeno "L" toto má tmavě zelenou, řekněme olivově zelenou barevnou vibraci světla. L přísluší živlu vzduchu, patří tedy do vzdušní oblasti a cvičí se po způsobu A a K v hrudníku.

Podle abecedního pořadí cvičí nyní žák s písmenem "M", které musí mít modrozelenou vibraci světla. Tato je v analogii se živlem vody. M se cvičí jako písmena B, F a H ve vodní oblasti těla, tedy v břiše.

Následuje "N" v tmavočervené barevné vibraci. N je podřízeno živlu ohně a musí být následkem toho cvičeno v oblasti hlavy -jako C, E a K až k dokonalému ovládání.

Také písmeno "O" se svou ultramarínovou světelnou vibrací podléhá živlu ohně a cvičí se právě tak "jako C, E, K a N v oblasti hlavy. Ultramarínově modrá barva se musí přesně lišit od barvy bleděmodré a tmavomodré.

Druhou přehláskou je "Ö", se svým tmavě oranžovým zabarvením světla. Ö podléhá živlu ohně a cvičí se - jako C, E, K, N a O, v oblasti ohně, tedy v hlavě.

Dalším písmenem naší abecedy je "P", které má tmavošedou barevnou vibraci světla a je přiděleno živlu země. P se proto cvičí - jako A, D, I a J v oblasti země, tedy v obou nohou, od vrchu stehen počínaje až po šlapadla.

"R" se svou zlatou vibrací světla se cvičí nejprve v ákášickém principu - mezi oblast plexu solaris - a teprve po dokonalém ovládání v těle, též v oblasti vody, tj. v břiše - jako B, F, H a M.

"S" přísluší se svou purpurově rudou světelnou vibrací živlu ohně a cvičí se v ohnivé oblasti, v hlavě - jako písmena C, E, K, N, O a Ö.

"SCH" má ohnivě červenou vibrací světla a je přiděleno živlu Ohně. Také SCH se cvičí, jako S, v hlavě. Rozdíl mezi S a SCH se jeví v barvě. Písmeno S je purpurově červené, přecházeje do rumělkové červeně, kdežto SCH má ohnivě rudé - žhavorudé stínování. V Sefer Jezirah se SCH připisuje čistému živlu ohně, se kterým písmenem stvořil ákášický princip, tedy Bůh sám ve svém tvořivém působení, živel ohně.

Následující písmeno "T" se cvičí v hnědočerné vibrací světla, T přísluší živlu země a cvičí se -jako písmena - A, D, G,I, J a P v zemní oblasti mikrokosmu, tedy v obou nohou.

Na řadě je písmeno "U" se svou leskle černou - sametově černou vibrací světla. Cvičí se nejprve v mezi oblasti, tedy v solar plexu. Teprve po absolvování cvičení v oblasti ákáši se probírá písmeno U také ještě v oblasti země - jako A, D, G, I, J, P a T.

"W" se svou šeříkově modrou, tzv. lila světelnou vibrací, podléhá jak ákášickému principu, tak principu vzduchu. Proto se toto písmeno cvičí nejprve v akášícké oblasti - mezi oblast solar plexu a po zvládnutí v této - v oblasti vzduchu, hrudníku jako A, K a L.

"Y" je v kabalistické výslovnosti zároveň přehláska "Ü" a cvičí se v růžově zbarvené světelné vibraci v oblasti ohně - v hlavě, Jako písmena C, E, K, N, O, Ö, S a SCH, protože přísluší živlu ohně.

Poslední písmeno abecedy je "Z" ve světle žluté nebo citronově žluté vibraci světla. Z je ovládáno živlem vzduchu a cvičí se proto v oblasti vzduchu - hrudníku-, jako A, K, L a W. "Z" nesmí být zaměňováno s C, které má rumělkově rudou vibraci světla a musí být tvrdě vysloveno. Z se svou světle žlutou - citronově žlutou vibrací světla se vyslovuje bzučivě, podobně jako S, tedy měkce.

Po absolvování veškerých zde popsaných cvičení se všemi písmeny naší abecedy, dosáhl žák kabaly v kabalistické praxi jedné celé etapy a může přistoupit k dalším cvičením. U těchto cvičení je předpoklad, že žák zná alespoň základy anatomie člověka. Není-li tomu tak, musí scházející dohonit. Tyto znalosti si osvojí z každé učební nauky, která popisuje anatomii člověka. Bylo by směšné, kdyby žák kabalistické mystiky ani nevěděl, kde se v lidském těle nalézají např. játra nebo ledviny apod.

U následujících cvičení se bere zřetel na okultní anatomii. Postup je tentýž jako u písmenových cvičení v jednotlivých živlových oblastech. Kdyby chtěl žák kabaly přistoupit k dalším cvičením, aniž by byl schopen přemístit své vědomí do tělesné oblasti, kterou má procvičit, nebyla by jeho námaha korunována úspěchem. Proto odkazuji žáka na učební postupy v prvním díle "Brána k opravdovému zasvěcení", podle kterého měl cvičit přemisťování vědomí. Pakliže tak učinil, nebude mu zatěžko, zabývat se také kabalisticky s jednotlivými orgány.

Kdo by chtěl provádět kabalistickou mystiku bez dostatečné přípravy, musí, než začne kabalisticky cvičit, probrat cvičení, týkající se přemísťování vědomí, jinak se mu rozhodně nepodaří zvládnout vizuální kabalistická cvičení, která vedou k činnosti vodního principu v mikro a makrokosmu.

O této praktické činnosti pojednává druhá a poslední etapa prvního stupně, tj. upotřebení písmen v jednotlivých orgánech, které se musí cvičením oživit a ovládat v analogii s univerzálními zákony. Praxe je následující:

Začíná se opět s prvním písmenem abecedy "A", které se tentokrát necvičí v celé oblasti hrudníku, nýbrž výhradně jen v plicích. Žák se přemístí celým svým vědomím do jednotlivých plicních křídel, cítí a pociťuje se být plícemi a začne v nich cvičit. Do jednotlivých plicních křídel vsaje z univerza imaginárně písmeno A v bleděmodré barvě a pak ho nechá opět v univerzu rozplynout. Podaří-li se mu tento experiment, provede i u tohoto - cvičení dynamiku stlačením modře zbarvené vibrace světla a sice zpočátku dýcháním ústy a nosem a později imaginárním vdechováním skrze póry. K druhému a k ostatním písmenkám nepřejde žák dříve, pokud A v plicích nepropracoval náležitě uvedeným způsobem.

Další písmeno je přehláska "Ä". která se cvičí tímtéž způsobem jako A, avšak v hlínově hnědě zabarvené světelné vibraci, a v konečníku.

"B" v bledě fialové barevné vibraci se cvičí v pravém oku v celé oční bulvě.

"C" v rumělkově rudé barevné vibraci se cvičí v žaludku.

Cvičení s písmenem "D" se konají v tmavomodré barevné vibraci v pravém uchu. Při cvičeních v uších se nikdy nerozumí jen samotný ušní otvor, nýbrž celý sluchový orgán.

"E" v tmavě fialové - akáša fialové vibraci světla se cvičí v celé páteři, počínaje od kostrče až nahoru k temenu. "F" se svou světlezelenou barevnou vibrací se cvičí v levé ruce.

"G" má travnatě zelenou - sytě zelenou barevnou vibraci a cvičí se ve všech fázích levého oka.

"H" se stříbřitě fialovou barevnou vibrací světla se cvičí v celé pravé ruce, od palce počínaje až ke konečkům prstů.

Nyní je na řadě "CH", s jeho fialovou barevnou vibrací světla. Cvičení se provádějí za účelem praktického oživení a ovládání v celé levé noze, od vrchu stehna počínaje až k prstům u nohy.

Místo cvičení pro písmeno "I", se svou světle opalizující barevnou vibrací světla, se nachází v levé ledvině, kam se provádí přemísťování vědomí.

Horší je to s písmenem "J" s jeho tmavě opalizujícím zabarvením světla, které se cvičí v bránici. Bránice je, jak známo, slabostěnná blána, do které musí kabalista přemístit své vědomí, aby ji oživil. Je-li si žák jist, že ovládá dokonale i cvičení v bránici, nechť přejde k dalšímu písmenu.

"K" s jeho stříbřitě modrou barevnou vibrací světla se cvičí v levém uchu, protože žák má zkušenosti již s písmenem D, se kterým oživoval pravé ucho, nebude mu činit potíže oživování levého ucha.

V slezině se za účelem jejího oživení cvičí písmeno "L" s tmavozelenou barevnou vibrací světla.

"M" se - v modrozelené světelné vibraci cvičí v dutině břišní, tedy nikoliv ve střevech. Aby si žák usnadnil cvičení s písmenem M, musí si umět představit břicho jako dutý prostor bez všech orgánů, tedy úplně prázdné. Při správném postoji a přemístění vědomí se žákovi snadno podaří oživit vnitřní dutý prostor břicha, aniž by si všímal jiného orgánu, jako střev, žaludku atd.

V pořadí písmen je "N" s tmavočervenou barevnou vibrací světla. Písmenem N se po přemístění vědomí oživují játra.

Cvičební místo písmene "O" a jeho ultramarínově světelné vibrace se nachází v hltanu. Pod hltanem se rozumí kabalisticky celý krk včetně vzdušné trubice.

Přehláska "Ö" -tmavé oranžově zbarvené světlo se cvičí tímtéž způsobem, jako všechna ostatní písmena a sice se cvičební místa pro Ö nachází u muže v obou varlatech a u ženy v obou vaječníkách. Žák může podle libosti oživit obě varlata najednou, nebo jedno po druhém. U ženských genitálií je naproti tomu lépe, oživit a ovládnout nejprve levý a potom pravý vaječník.

Cvičební místo pro "P" -tmavozelená barva vibrace světla se nachází v pravém nosním chřípí.

Levé nosní chřípí je vyhrazeno písmenu "R" s jeho do zlatova zbarvenou vibrací světla.

Nyní přijde na řadu "S" -purpurově rudá barevná vibrace světla-, která se cvičí v žaludku.

Písmenem "SCH" -ohnivě rudá barevná vibrace světla se oživuje mozek, a to malý i velký mozek, tedy celý vnitřek hlavy.

Písmenem "T" -hnědočerná světelná barevná vibrace se propracuje pravá ledvina.

"U" s jeho sametově černou - leskle černou světelnou vibrací je určeno k oživení břišní slinivky.

Se světelnou vibrací písmene "W", které je zbarveno šeříkově modře, tj. lila, musí žák oživit celý střevní trakt, to znamená od dvanácterníku počínaje až k tlustému střevu, tedy až ke konečníku.

"Y" čili přehláska "Ü" -růžově zbarvená světelná vibrace se cvičí v srdci.

Konečně je na řadě poslední písmeno naší abecedy, "Z" se svou světle žlutou barevnou vibrací, které se cvičí rovněž v srdci.

Tím probral žák kabaly prakticky celou abecedu se všemi jejími přívlastky k tělu a naučil se vkládat do každého jednotlivého orgánu svého těla své vědomí a působit v něm magicko kabalisticky. Touto praktikou si kabalista osvojí schopnost oživovat každý orgán jak ve vlastním těle, tak i v těle jiného člověka, poznat ho a ovládat.

Cvičení přemísťování vědomí do každého jednotlivého orgánu přivodí většinou překrvení dotyčného orgánu, které se pociťuje ve většině případů jako teplo, někdy dokonce jako žár, protože je přemísťováním vědomí kabalistou věnována orgánu veškerá pozornost. Teplo, překrvením pociťované, považuje mnoho mystiků omylem za určitou sílu Boží, se kterou však nemá nic společného a je pouze fyziologický a psychologický účinek. Kabalista nevěnuje proto tomuto překrvení zvláštní pozornost a vyskytující se teplo bude mít za samozřejmý průvodní jev svých cvičení. Expanzivita nakupené síly v jednotlivých orgánech mu nemůže ublížit a je také úplně neškodná. Vždyť kabalista se přece učil provádění kupení nejrůznějšího druhu sil - elektrické, magnetické, se živly a se světlem, takže jeho tělo již má, dík jednotlivým silám, určitou elastičnost a odolnost. U koho tomu tak je, ten může bezpečně provádět všechna až dosud popsaná cvičení a uzná, že mu v každém směru přináší požehnání.

Žák možná namítne, proč se cvičení neprovádí v těle popořadě, tedy od hlavy až k nohám a opačně. Na tuto otázku nutno odpovědět, že je pro praktikujícího kabalistu výhodnější, dodržuje-li pořadí písmen a orgány proto při cvičení přeskakuje, neboť se tím také vyhne postupnému překrvení tělesných orgánů.

Tím, že žák přejde na jiný, např. protější orgán, ochabne pocit překrvení u předešlého orgánu. Může se také stát, že přemísťováním vědomí do orgánu a působením v něm, se kromě tepla dostaví jistý druh bolesti. Bylo by to znamením, že orgán, úd atd. je buď přecitlivělý nebo dokonce nemocný, aniž by musel vyvstat příznak choroby, nebo bylo přímé onemocnění znatelné. V takovém případě učiní kabalista dobře, když nejprve několikrát za sebou nakupí v onemocnělém orgánu světelnou sílu s imaginaci na úplné uzdravení. Pomocí své imaginační schopnosti se po opakovaném nakupení světelné síly nemocný orgán uzdraví natolik, že v něm může kabalista provádět svá cvičení.

Snad by mohla vzniknout ještě další otázka a sice, co je třeba učinit v případech, kde musí být ten či onen orgán operativně odstraněn. V takových případech byla odstraněna pouze hmotná schrána, kdežto astrální funkce orgánu trvá dále a žák musí oživit orgán právě tak, jako kdyby ho měl i fyzicky. Při cvičeních si pak Potřebuje dotyčný orgán u příslušné tělesné části jen představit.

V souvislosti s tím pociťují lidé, kterým musela být amputována ruka nebo noha apod., přesně tytéž bolesti, jako kdyby ruku nebo nohu měli ještě hrubohmotně. Takový pocit fyzické bolesti v amputovaných místech se nazývá fyziologie "subjektivní nervové předráždění nervových vláken". Hermetik však ví, že v astrálním světě scházející hrubohmotný úd trvá ve své astrální podobě dále. Může se stát, že se někteří z oněch čtenářů, kteří se zabývají astrologií, se eventuálně pozastaví nad tím, že vibrace barevného světla, které jsem připsal jednotlivým písmenům, nemají v některých případech astrologickou souvislost. Podobné námitce bych musel čelit poznámkou, že kabalistická mystika nemá nic společného s mantickou astrologií. Všechna zde uvedená kabalistická cvičení prvního stupně tohoto díla velmi posilují volní princip kabalistického mystika, kromě toho ho nechají osvojit si schopnost používat písmen pomocí barevné vibrace kabalisticky v makro i mikrokosmu, což Je vlastní účel všech cvičení prvního stupně.