Pokrytectví, faleš

04.09.2020

Někdo něco říká, ale současně na tutéž věc myslí v opačném smyslu. Jeho myšlenky a city se nekryjí s řečí, kterou promlouvá k bližnímu. Podle toho také vypadají jeho skutky. Příklad: Prosíme někoho aby se za nás u jistého úředního činitele přimluvil tj, za urychlení vyřízení naší žádosti na něž tak dlouho čekáme. On nám to s přátelským úsměvem slíbí, ale ve skutečnosti udělá pravý opak, přičiňuje se, aby naše žádost byla zamítnuta. Dělá to ze sobeckého pokrytectví, z falše, protože nesnáší naší upřímnost. Nebo se někdo modlí k Bohu, dává peníze jako milodary, a když přijde do styku s bližními ve veřejném životě, podvádí je, okrádá, po straně jim spílá a podobně falešně se chová. To je velké pokrytectví před Bohem!

Jistý člověk se vůči nám staví velice přátelsky, jedná s námi velmi slušně, ale za našimi zády nás pomlouvá s kritizuje. To je také pokrytectví s pomluvou. Nebo někomu slíbíme, že určitou věc, záležitost týkající se částečně také jeho osoby, upravíme k jeho spokojenosti. Ale když přijde k činu, uděláme opak toho, co jsme dotyčné osobě slíbili, a ani se jí neomluvíme, nevysvětlíme jí, proč jsme jednali proti svému danému slibu. Tato vlastnost se projevuje také ve veřejném životě. Jistá společnost se zaváže k určitým úkolům pro krásné a líbivé oči, aby u všech lidí získala dobrou pověst, ale její dobré a předsevzaté úkoly ve skutečnosti zůstávají jen na papíře a v propagandě, protože žádný její člen je neplní. Z velkolepých předsevzatých úkolů se provede nanejvýš nějaká maličkost, ale jen pro oklamání a uspokojení veřejnosti. Nejhorší je však to, když se pro lid a veřejnost vykoná něco dobrého, tento čin se pak roztrubuje do celého světa, ale vzápětí se v tajnosti provedou taková drastická opatření, že se v nich dobrý čin zcela utopí. Taková opatření se samozřejmě do světa nevytrubují.

Pokrytectví, faleš je negativní (pasivní) vlastnost vyvěrající z neupřímnosti, tj, když něco říkáme, ale současně si něco jiného, opačného, představujeme, myslíme, cítíme a také vykonáme. Kdo si takové příčiny zasévá, tvoří, velmi škodí nejen sám sobě. Na jeho pokrytectví se časem jistě přijde, jeho řeči a skutky se svědecky porovnají a následky jej jasně poučí o jeho pokrytectví. Je-li u něho tato negativní (pasivní) vlastnost příliš hluboce zakořeněna, stává se opatrnějším a dopouští se pokrytectví jen tam, kde by za ně nemohl být sám trestán ani stíhán. Nemluví před svědky, ale jen před jednou osobou tak, aby mu to později nemohlo být svědecky nic dokázáno.

Pokrytectví, faleš, odstraňujeme naprostou upřímností a uvědomováním si, že kdybychom byli na místě klamaného, na toto své jednání bychom pohlíželi rozhořčeně. Nebo si představme, jaké následky vždy vyvoláme pokrytectvím, a že škodíme jen sami sobě a nikoliv bližnímu. Konečně pokrytectvím nemůžeme docílit žádných trvalých zisků, a získali-li bychom něco tímto  protizákonným (Univerzální zákon) jednáním, budeme dříve či později odhaleni a nakonec ztratíme nejen to, co jsme získali, ale nadto i něco vlastního. 

Něco jiného je, když někomu sice přislíbíme pomoc v určité době, ale vykonáme pro něho daleko lepší skutek, pomoc, nežli jsme mu slíbili. Pokrytectví, faleš je ve světe nejvíce rozšířená negativní (pasivní) vlastnost a její následky často sledujeme v celém veřejném životě, ba na celém světě. Bezpečně víme, že pod krásnými slovy se zpravidla skrývají pokrytectví a faleš, které se dříve či později musí projevit v plné nahotě. 

Pro mága pokrytectví, faleš neexistuje, tuto vlastnost dokonale ovládá naprostou upřímností.