Pomstychtivost

24.11.2020

Motto: Kdo pomstychtivostí tvoří, ten sám v sobě shoří

Pomstychtivost přichází zpravidla náhle a neočekávaně tak, aby si to zasažený člověk nemohl ještě rozmyslet a od provedení pomstychtivého činu již nemohl ustoupit. Postihuje typ lidí vznětlivých, citově ihned rozrušených, kteří v takovém okamžiku nejsou schopni odolat žádosti této své negativní (pasivní) vlastnosti, a proto ji z pravidla podléhají. Tato vlastnost umí svou figurku velice dobře připravit pro svůj záměr, tj., náladově, citově i rozumově. Nejlépe se jí daří při užívání alkoholu nebo při nenávistném a jednostranném rozjímání nějaké újmy, která byla člověku způsobena určitým způsobem druhou osobou, ať již vědomě či nevědomě, podle zákonů státních, občanských atd. 

V takovém případě je jiskérka rozhoří v mocný plamen, vše spalující, negativní, nenávistný, pomstychtivý oheň, který ukvapeně a bez rozmyslu přechází do formy činu. Tak jako člověk rychle vzplanul a uskutečnil v neovládaném stavu stavu svou vášnivou pomstychtivost, tak po provedení svého činu opět rychle vychladne a pak zpravidla svého nepředloženého skutku lituje, ovšem již pozdě. To je jeden typ lidí. 

Jiní lidé svou pomstychtivost provádějí vypočítavě, chladnokrevně a naprosto jistě, vyčkávajíce na nejvhodnější dobu a příležitost. Je to typ takzvaných ukrutníků, kteří jsou při osnování své pomsty daleko vynalézavější, takže zasahují svou oběť zcela jistě, skoro matematicky vypočítavým způsobem. Jejich srdce je ledové a při dosažení jejich cíle cítí určité samolibé zadostiučinění. Bývají zpravidla v zákulisí a k provedení svého pečlivě sestaveného plánu pomstychtivosti vysílají pouze své figurky. Jejich cíl (oběť) i když to jasně vyciťuje, je nemůže usvědčit, protože všechny stopy této své činnosti zpravidla zahlazují. 

Právě takovým způsobem se u těchto typů lidí, překypujících touto vlastností, projevují následky jejich příčin, třeba v příštích pokoleních. Proto bývají tímtéž skoro neviditelným způsobem napadeni tehdy, kdy to ani netuší a kdy jsou vůči tomu nejméně odolní. V takových případech si nemohou vysvětlit, proč a kým byli napadeni tak rafinovaným a pomstychtivým způsobem, který je mnohonásobně působivější a drastičtější, nežli co oni dělali svým bližním v minulých pokoleních. 

Příčina této mocné negativní (pasivní) vlastnosti vznikla z živlové nevyrovnanosti, tj., z neovládání této vlastnosti. Jestliže proti ní nebojujeme a necháme se jí pasivně napadat, vyvíjí tak největší úsilí, aby si nás zcela podmanila a ovládla. Obyčejný člověk zřídkakdy dojde k jejímu pravému zhodnocení a poznání, a proto se o ní nestará, nechá jí bujet jako plevel v obilí. Ona pak roste, sílí na úkor svého stvořitele a živitele, kterého každodenně nalaďuje, aby jí nasytil, a zahlazuje za sebou jakékoliv stopy, aby ji nepoznal. Všechny jeho pocity, představy, lživé úmysly v něm připoutává na docela jiných, třeba nevinných objektech, které jsou jen nástrojem k otevření pocitové duševní (astrální) náplně, z níž tato vlastnost pije plnými doušky. 

Lidé tohoto typu se vyznačují zlověstným vzezřením v obličeji, z kterého je jasně patrno, že takový člověk je naplněn krvežíznivou pomstychtivostí na úrovni zvířete. Jejich zrak se blýská nenávistí se zvířeckou zuřivostí a jejich svaly jsou v každém okamžiku připraveny ke skoku k zardoušení své oběti. Jsou to lidé citově velmi rozrušení, bez rovnováhy a jsou velmi nebezpeční svému okolí, zvláště jsou-li touto vlastností omámeni. 

Druhá skupina lidí tohoto typu se chová zcela klidně a cynicky, krutě, vypočítavě. Odhalit z jejich přetvářky pravý stav jejich povahy může jen dobrý pozorovatel. Jsou přitom málomluvní a o tomto předmětu nikdy nemluví. Chovají se odměřeně, zastřeně, ale občas z nich vyletí kus pravdy o této jejich vlastnosti, aniž si to uvědomují, protože jsou jí zaslepeni. 

Vidíme, jak mocně v tomto případě, působí absolutně spravedlivý karmický zákon, zákon odvety - co seješ, to sklidíš. Kdo nezná žert a nemá dobrý a jemný postřeh v případě, že se mu něco v tomto směru nenadále přihodí, například šlápnutí na nohu kolemjdoucího člověka - zpravidla se to stává nevědomky - nedovede se v tu chvíli opanovat a hned nenávistně, pomstychtivě projeví svou nevoli. 

Šťastný je ten, kdo tuto vlastnost dobře poznává a ovládá jí. K ovládnutí této vlastnosti je třeba okamžitého uvědomění, že v takovém případě a okamžiku nesmíme v myšlence, v pocitu, v řeči ani ve skutku projevit svou nevoli, zlobu, pomstychtivost, i kdyby nás to sebevíce bolelo a uškodilo nám to, ale s přátelským gestem na tu příhodu odpovíme. Ovšem kde jsme svévolně napadeni a kde nám jde dokonce o vážné ublížení na těle a na zdraví, tam se musíme statečně bránit a v sebeobraně právem použijeme všechny prostředky, jež máme po ruce, neboť zvířecký útok musíme zastavit stůj co stůj a nesmíme se nechat připravit o zdraví, popřípadě i o svůj vlastní život. Na to máme,  zvláště jako hermetikové, mágové, právo jako každý jiný člověk.