Pravá opatrnost

01.04.2021

Opatrnosti nikdy nezbývá, to je jistě pravda. Ale podívejme se z univerzálního hlediska na pravou opatrnost. Pravá opatrnost vyvěrá vždy z čistého a upřímného pocitu, abychom si vždy a ve všem zachovávali pravou čistotu tj., naprostou živlovou rovnováhu. Je to snaha spojená s pevnou vůlí zabránit stůj co stůj něčemu, co by nás znehodnotilo před neviditelným světem, Prozřetelností, která je naším hlavním a nejvyšším Cílem, k němuž ze všech sil směřujeme. Majíce na mysli náš nejvyšší Cíl, jeho absolutní čistotu, všemohoucnost, vševědoucnost, všudypřítomnost a nesmrtelnost, neboť těchto vlastností, stavů chceme v nejhlubší pokoře také jednou dosáhnout, uvědomujeme si jasně, že naším prvním úkolem je odpoutání se od hmotné závislosti a od působení veškerých negativních (pasivních) vlastností, které nám na cestě do Věčnosti kladou nejtěžší překážky. Proto se musíme bedlivě střežit, abychom ani v tom nejmenším nezavdali podnět ke tvoření dalších škodlivých příčin a následků, které by nám brzy naší cestu zatarasily. 

A k této pečlivosti o naši nedotknutelnost jakýmikoliv účinky negativních (pasivních) vlastností používáme pravou opatrnost. Dříve než podnikneme něco, o čem jsme naprosto přesvědčeni, že je to správné, musíme si vše velmi dobře a pečlivě rozmyslet a uvážit to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, než se pro něco rozhodneme. V tom vězí pravá opatrnost, abychom neudělali nějakou chybu a aby nás pravá opatrnost nikdy neopustila, máme-li vždy na mysli svůj nejužší vztah ke svém nejvyššímu Ideálu. Již myšlenka, jak bychom před svým nejvyšším Ideálem vypadali, kdybychom se dopustili něčeho velmi chybného, nás přímo fascinuje ke stálé opatrnosti a formování si obsahu veškerých myšlenek s jejich představami, pocity a cíli, které v nás chtějí uskutečnit. Pěstujeme-li tuto pravou opatrnost, přejde nám až do krve, do morku kostí, ba do každého atomu hmotného, astrálního a mentálního těla a my ji s radostí a s úspěchem používáme při každodenní introspekci a bereme se ji s sebou do Věčnosti, neboť ji budeme nadále potřebovat v našem příštím vtělení. Tato mocně vyvinutá pozitivní (aktivní) vlastnost nám posouží k těm nejšlechetnějším účelům, tj. v první řadě k dosažení a k udržení magické živlové rovnováhy. 

Mnohdy pozorujeme, že i přes veškerou naši opatrnost se dopustíme chyb, omylu, a tu je třeba si dobře uvědomit, že tato chyba má velmi důležitý výchovný účel. Upozorňuje nás jasně, v čem jsme ještě slabí, proti které naší negativní (pasivní) vlastnosti, zlozvyku, vášni, stavu musíme zvláště tvrdě bojovat, abychom se i po této stránce naprosto vyrovnali a vychýlenou negativní (pasivní) vlastnost ovládli. 

Dále si musíme uvědomit, že jedině sama Prazřetelnost-ákáša je naprosto dokonalá a my, kteří dosud žijeme na hmotné úrovni, jsme vždy vystaveni působení negativních (pasivních) vlastností a chyb, které však nejsou známkou naší slabosti, ale jsou pro nás ukazatelem, na které věci musíme být stále ještě opatrní a v čem se musíme polepšit, abychom si svou živlovou rovnováhu dokonale prohloubili.