Předčasné úsudky

05.10.2021

Předčasnými úsudky si tvoříme nesprávný obraz všeho toho, co si přejeme dobře poznat. Takové úsudky jsou tvořeny na klamných předpokladech, okolnostech, které mají vliv na naše nesprávné chápání té které příslušné záležitosti, věci, osoby atd. Tato vlastnost pramení z dychtivé, nemístné zvědavosti, zbrklosti a sobeckosti, neboť tyto vlastnosti jsou jistou známkou a zárukou našeho neúspěchu. 

Při takových příležitostech přehlížíme jádro věci, z něhož máme vždy a v první řadě čerpat poznání a získávat tak správné a pravdivé úsudky, tj. pravé příčiny a následky každé věci, činu, problému, osoby atd. Současně musíme odhodit také všechny sobecké zájmy vztahující se k věci, k osobě, k řešení případu, musíme se postavit na univerzální stanovisko naprosté rovnováhy, řádně odůvodnit správné posouzení té které věci, a neshledáme-li proto náležitého důvodu, odmítneme jakékoliv pokusy o úsudky. Tím se vyhneme jakýmkoliv neblahým následkům svých případných nesprávných a předčasných úsudků. 

V praktickém životě se často shledáváme s předčasnými úsudky, zejména v soudnictví všeobecně, kde nelze tak snadno zjistit pravou příčinu speciálně zamotaného zločinu, přečinu, přestupku nebo kdy se nějaký případ za daných nepříznivých okolností vůbec nedá náležitě vyšetřit. A tak se stává, že v ojedinělých případech bývají odsouzeni i nevinní, když všechny okolnosti a příčiny svědčí zdánlivě proti nim a oni nemohou dokázat své alibi. 

Z magického hlediska však bez náležitého odůvodnění nelze prozradit pravou příčinu, ať jde o cokoliv. V takových a jiných podobných případech zůstávají v platnosti jen povrchní předčasné úsudky, které jsou klíčem k provedení nespravedlivého rozsudku. 

Proti předčasným a nesprávným úsudkům se bráníme tím, že si o žádné záležitosti, po které nám nic není, neděláme vůbec žádné úsudky a ponecháváme vše univerzální zákonitosti. Zvláště se tak zachováme, máme-li na věci eminentní zájem, ale nemůžeme do ní nikterak vniknout, abychom si sami neublížili. 

Zásadně tedy odmítáme každé předčasné úsudky a hledáme jen naprostou pravdu z hlediska univerzálních zákonů, pokud je to pro nás prospěšné a můžeme-li věc náležitě odůvodnit. Opakem předčasných úsudků je naprostá pravda, pro nás nadevše potřebná, ať se nám zdá sebetrpčí, sebebolestnější, ale jen když je to naprostá pravda. Tu si rádi přiznáváme vždy a všude, i když jde o náš vlastní sebenepříjemnější případ.