Princip Ohně - Tejas 

24.07.2020

Tejas, to jest princip ohně. Tento živel, právě tak jako všechny ostatní živly, nepůsobí jen na naší hrubohmotné úrovni, nýbrž projevuje se ve všem, co bylo stvořeno. Základními vlastnostmi ohnivého principu jsou: horko a expanze. Oheň a světlo vládlo proto na počátku všeho stvořeného. Také bible na to poukazuje a vyjadřuje to slovy: "Fiat lux-budiž světlo".

Základem světla je samozřejmě oheň. Každý živel a tudíž i ohnivý, má dvě polarity a to aktivní a pasivní polaritu, to jest plus a minus. Plus je vždy ono budovatelské, tvořivé a plodivé, zatím co minus je pravým opakem toho a je rozkladné'ničivé. Musíme mít na zřeteli vždy dvě základní vlastnosti každého živlu.

Všechna náboženství všech dob připisovala aktivní stránce živlů vše dobré a pasivní stránce vše zlé. Po pravdě řečeno nemůžeme mluvit ani o dobru ani o zlu, neboť tyto pojmy vzešly jen z lidského chápání. V univerzu není ani dobra ani zla, protože vše bylo stvořeno na základě neměnitelných zákonů, v nichž se nejlépe zrcadlí božský princip a jedině znalost těchto zákonů nám dává možnost přibližovat se Bohu.

Abychom si rozpínavou vlastnost (expanzi) ohně mohli lépe představit, nazveme ji elektrickým fluidem. Pod tímto názvem není míněna jen hrubohmotná elektřina, ačkoliv, jak čtenář v dalším uvidí, má k ní určitý analogický vztah. Živlový princip ohně je činný a skryt ve všem, co bylo v celém univerzu stvořeno, počínaje od nejmenšího zrnéčka písku až do nejvyššího viditelného a neviditelného.

pro úspěšné dokončení I stupně, je potřeba mít pod kontrolou tyto pozitivní a negativní vlastnosti:

Pozitivní (aktivní): vůle, víra, důvěra, rozhodnost, přísnost k sobě, samostatnost, vytrvalost, nedoknutelnost,  spoléhání se na sebe, jistota, sebedůvěra, odvaha, ostražitost.

Negativní (pasivní): bezmocnost, slabost, medíjní stav, nevíra, nedůvěra, pochybovačnost, nerozhodnost, shovívavost k sobě, falešná sebeláska, nesamostatnost, nestálost, chvilkovost, vystavení duše - povahy působení negativních vlastností, spoléhání na bližní, nejistota, nedůvěra v sebe, zbabělost, povolnost, neostražitost.