Princip Vody - Ápas

26.07.2020

V předcházející článku jsem seznámil čtenáře se vznikem a vlastnostmi pozitivního principu ohně. V tomto pojednání popíši opačný princip - živel vody.

I tento živel vzešel právě tak jako živel ohně z akáši, tedy z éterického principu. V porovnání s ohněm má však živel vody zcela opačné vlastnosti. Základními vlastnostmi jsou chlad a stahování. I zde se jedná o dva póly. Aktivní je životodárný, vyživující a udržující; negativní pól je tentýž, jako u ohně, rozkladný a ničivý. Jelikož základní vlastností tohoto živlu je stahování, vyšlo z něho fluidum magnetické.

Oheň a voda působí ve všem. Dle zákona o stvoření by ohnivý princip nemohl sám o sobě obstát, kdyby v něm nebylo protipólu, tj. principu vodního. Tyto dva živly, oheň a voda, jsou základními živly, jimiž bylo vše stvořeno. Proto musíme ve všem vidět dva hlavní živly a kromě toho fluidum elektrické a magnetické, jako protichůdné polarity.

U principu ohně jsem popsal základní vlastnosti pozitivní (aktivní) i negativní (pasivní), které musí mít mág pod kontrolou, aby mohl pomýšlet na zdárné splnění prvního magického stupně (I. magický stupeň), takže popíši i vlastnosti živlu vody.

Pozitivní (aktivní): upřímnost, naprostý klid, neurážlivost, poctivost, chladnokrevnost, ledovost, vděčnost, odmítání touhy po úspěchu, trpělivost, nezaujatost.

Negativní (pasivní): neupřímnost, faleš, neklid, nervozita, urážlivost, ješitnost, nepoctivost, vznětlivost, vášnivost, sobectví, hrubost, nevděčnost, touha po úspěchu, netrpělivost, zaujatost.