Princip Země - Prithiví

30.07.2020

O principu vzduchu bylo řečeno, že není samostatným živlem a toto tvrzení platí též o živlu země. To znamená, že střídavým působením oněch tří jmenovaných živlů povstal poslední živel - živel zemní, který svou specifickou vlastností, tj. ztuhnutím, zahrnuje v sobě všechny tři principy. Právě tato vlastnost dala oněm třem předešlým živlům konkrétní formu. Zároveň však omezila jejich působení, následkem čehož povstaly: prostorovost, míra, váha a čas.

Vzájemné působení prvých tří živlů se stalo působením čtvrtého - zemního živlu-čtyřpólovým, takže můžeme zemní princip nazvat čtyřpólovým magnetem. Fluidum v polaritě zemního živlu je elektromagnetické. Protože ve čtvrtém, tedy zemním živlu,jsou činné všechny živly, můžeme si všechen stvořený život vysvětlit. Uskutečněním tohoto živlu povstalo ono FIAT tj. "BUDIŽ".

U předešlých principů  jsem popsal základní vlastnosti pozitivní (aktivní) i negativní (pasivní), které musí mít mág pod kontrolou, aby mohl pomýšlet na zdárné splnění prvního magického stupně (I. magický stupeň), takže popíši i vlastnosti živlu země.

Pozitivní (aktivní): neuplývání ne dočasném, vyrovnanost, systematičnost, spravedlnost, střídmost, přesnost, neodsuzování, nepomlouvání, nezištnost, mlčenlivost, dodržení slova - přísahy

Negativní (pasivní): Ulpívání na dočasném, disharmonie, nesystematičnost, nespravedlivost, nestřídmost, všeobecná nepřesnost, lajdáctví, touha po majetku, prozrazování tajemství, nedodržení slibu - přísahy