Profanace

28.10.2021

Profanace, znesvěcení se dopouštíme, jestliže jakýmkoliv způsobem prozrazujeme, profanujeme některé tajemství nepovolaným, nezasvěceným osobám. Zpravidla to děláme, abychom se univerzálními tajemstvími pochlubili před druhými, abychom za to sklidili slávu, bohatství atd. Tohoto znesvěcení se můžeme dopustit také tím, že i v dobrém úmyslu poučujeme někoho o univerzální pravdě, aby poznal sám sebe. Jenomže v takovém případě, když to taková osoba sama nežádá a nemá na tom opravdový zájem, je to zbytečné. Taková tajemství nemůže nikdo z nezasvěcených pochopit bez náležité zralosti. Vyslechne nás pouze ze zvědavosti, popřípadě se nám za zády vysměje a pomlouvá nás, což je ovšem z jeho hlediska naprosto správné a my si za to jistě odneseme svůj díl. Pokud nejsme oprávněni někoho o těchto nejvznešenějších věcech poučovat, nikdy sami z vlastní vůle nikoho nepoučujeme a ni mu neukazujeme nic, co by mohlo naše vznešené věci znesvětit. Teprve když si to sám upřímně žádá, můžeme mu sdělit  a vysvětlit jen ty  počáteční vědomosti, které může pochopit. K tomu však musíme být oprávněni. Nikdy však nesmíme nikomu vnucovat nic, co si sám nepřeje. Univerzální Prozřetelnost chrání tyto nejvznešenější věci, tajemství, pravdy před nepovolanými, nezasvěcenými osobami již tím, že jejich zevní rozum nikdy nemůže pochopit to, k čemu není zralý ani stvořený. Proto i kdyby někdo z nezasvěcených našel Knihu zasvěcení, nic z ní nepochopí a ani ji nemůže jinak zneužít. Tam je pro něho univerzální tajemství uzavřeno na sto zámků. 

Veliký zasvěcenec ježíš Kristus řekl nadevše moudře: "Neházejte perly sviním". Nezasvěcený člověk těmto tajemstvím vůbec nevěří, protože pro ně není zralý. Když z nich kvůli svým osobním sobeckým zájmům nemůže nic vyzískat, odhodí je jako nepotřebné, fantastické, lživé a podobně. Z jeho hlediska je to správně. Ještě musí pro své příčiny mnoho trpět, nežli bude zralý uchýlit se na správnou cestu do Věčnosti. 

Aby se předešlo profanacím, znesvěcením univerzálních tajemství, velcí zasvěcenci napsali svá pojednání o těchto nejvznešenějších věcech v podobenstvích, v obrazech, v symbolech, ale nikdy do svého díla nevložili pravý skutečný návod, jak lze k těmto tajemstvím prakticky dojít. Teprve po moha staletích se v současné době plné politických zájmů, zápasů objevují sem tam i praktická díla tohoto druhu, ale jen v ojedinělém případě pojednávají o dokonalé praktické metodě, o skutečné a jisté cestě do Věčnosti. Dnes již nejvyšší tajemství Tetragramu - čtyřpólového magnetu - není tajemstvím pro ty, kteří jsou opravdu povoláni k tomu, aby šli jinou cestou než dosud. Každý, kdo dostane příslušnou knihu o nejvyšším tajemství do rukou (Brána k opravdovému zasvěcení), ji buď s láskou a úctou přijme jako nesmírný poklad k dosažení nejvyššího Cíle a vydá se ihned podle ní na cestu do Věčnosti, nebo ji po ukojení zvědavosti odmítne jako pro něj nevhodnou a nepřijatelnou, protož není pro tuto cestu dosud zralý. Toto díle nemůže být nikým profanováno, neboť si je zaopatří, koupí jen ten, kdo je skutečně potřebuje. 

Jestliže používáme univerzální vlastnosti, stavy, moci a síly pro sobecké účely, dopouštíme se profanace. Například mír mezi národy na celém světě je opravdu překrásné heslo, ale nesmíme je pronášet jen ústy, ale také skutečně naplnit, neboť jinak se stává pouhou frází a nakonec profanací. Důkazem je válka vzniklá právě vinou těch, kteří tohoto hesla zneužívají, aby pod jeho rouškou mohli připravovat zhoubnou válku.

Všeobecně se každý člověk dopouští profanace tím, když používá pozitivní (aktivní) a negativní (pasivní) vlastnosti k nepravým účelům, například svou sympatii a lásku projevuje lidem, kteří toho nejsou hodni a oplácejí mu za to jen výsměchem a nenávistí. Například zloděj profanuje svou vlastnost zlodějství tím, že okrade chudáka o poslední kousek chleba. Kdyby však ukradl něco, co nezbytně potřebuje k životu, například jídlo, a nemohl si toto jídlo zaopatřit kvůli své nezaměstnanosti,  a když před tím prosil boháče, jemuž jídlo ukradl, o almužnu a tato mu byla neodůvodněně odmítnutá, pak byla tato negativní (pasivní) vlastnost použita právem.

Také propadávání vášním je určitý druh profanace, protože tito lidé své silně vypěstované negativní (pasivní) vlastnosti zneužívají a profanují před bližními, kteří se jim posmívají: nevědomě se posmívají člověku, ale ve skutečnosti se posmívají jeho vášním, čistým výchovným vlastnostem.